ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Programy zdrowotne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) 2023r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) 2023r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
 
Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) 2023r. w Gminie Łęknica kierowany do dziewcząt z rocznika 2009, 2010.
 
Dojrzałe decyzje mogą uchronić młode życie przed rakiem szyjki macicy oraz innymi chorobami, które może wywołać wirus hpv
 
Program realizowany ze środków budżetowych Miasta Łęknica
tel. do kontaktu 683624723
 
Realizator szczepień:
Łużyckie Centrum Medyczne s.j.
ul. Strzelców 10, 68-200 Żary
 
Szczepienia są bezpłatne

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marlena
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-18 12:52:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-18 12:53:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-18 12:56:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5060 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Otwarty konkurs ofert: wybór realizatora „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Łęknica” w roku 2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
ZARZĄDZENIE NR 383.2023 BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 17 lutego 2023r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Łęknica” w roku 2023
 
Na podstawie art. 48, art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.), w związku z Uchwałą
Nr XLIX.303.2023 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia programu
polityki zdrowotnej p.n. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
w gminie Łęknica na lata 2023-2028” zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się konkurs ofert na wybór Realizatora „Programu profilaktyki zakażeń wirusem
brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Łęknica” w roku 2023, stanowiący załącznik nr 1 do
zarządzenia.
2. Regulamin konkursu na wybór Realizatora „Programu profilaktyki zakażeń wirusem
brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Łęknica” stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz Łęknicy
Piotr Kuliniak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marlena
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-17 15:05:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-17 15:07:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5561 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Łęknicy ogłasza konkurs ofert na świadczenie gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łęknica, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów ze sfinansowaniem usługi z budżetu Gminy Łęknica na 2023 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Załącznik do Ogłoszenia Burmistrza Łęknicy o przeprowadzeniu
konkursu ofert na świadczenie gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji
leczniczej dla mieszkańców Gminy Łęknica, posiadających skierowania lekarskie
na wykonanie tego typu zabiegów ze sfinansowaniem usługi z budżetu Gminy Łęknica na 2023 rok
- wzór formularza-
OFERTA
na realizację świadczeń gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łęknica, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów ze sfinansowaniem usługi z budżetu Gminy Łęknica
1. Oferent (pełna nazwa):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Adres siedziby (zgodnie z wypisem z właściwego rejestru), numer telefonu i adres e-mail oferenta:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Numery wpisów do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz krajowego rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Określenie warunków lokalowych, wskazanie adresu lokalu na terenie Gminy Łęknica, gdzie wykonywane będą świadczenia, wyposażenie w sprzęt medyczny, ze szczególnym uwzględnieniem aparatury i sprzętu do realizacji przedmiotu oferty:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Wskazanie dni tygodnia i godzin, w których będą wykonywane świadczenia:
…………………………………………………………………………………………………
7. Informacje o możliwości realizacji świadczeń wymienionych w Katalogu dodatkowym (fakultatywnym):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Określenie sposobu rejestracji pacjentów:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Proponowana zryczałtowana kwota brutto ……… zł za 1 punkt udzielonych świadczeń wskazanych w katalogach świadczeń określonych w ogłoszeniu konkursowym.
10. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Ogłoszenia Burmistrza Łęknicy na realizację świadczeń gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łęknica, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów ze sfinansowaniem usługi z budżetu Gminy Łęknica.
11. Realizacja oferty rozpocznie się od 1 stycznia 2023r. i zakończy 31 grudnia 2023r.
miejscowość, data Imię i nazwisko i podpis oferenta
……………………………………………….. lub osoby (osób) występujących
w imieniu oferenta
…………..……………………………..
Do oferty należy dołączyć:
1) dokumenty rejestrowe:
- odpis z Rejestru Podmiotów Wykonujących działalność Leczniczą,
- wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony po ostatniej zmianie lub wydruk z CEIDG,
- oświadczenie o posiadaniu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;
2) dokument potwierdzający aktualną polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kadry pracowniczej;
4) potwierdzenie posiadania tytułu prawnego do dysponowania lokalem, w którym świadczone będą usługi;
5) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
6) oświadczenie o dysponowaniu specjalistycznym sprzętem i aparaturą medyczną niezbędną do realizacji świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej;
W przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione i opatrzone datą.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-25 14:33:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-25 14:34:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6108 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport końcowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Łęknica 2021-2022

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
RAPORT KOŃCOWY
Z REALIZACJI PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ
 
Data wpływu :……………………………………….
Sygn. akt: ……………………………………..
 
wypełnia Agencja Oceny Technologii Medycznych
i Taryfikacji
 
Gmina Łęknica
oznaczenie podmiotu składającego raport końcowy z realizacji
programu polityki zdrowotnej
Raport końcowy
z realizacji programu polityki zdrowotnej
Nazwa programu polityki zdrowotnej:
Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Łęknica
 
 
Przewidziany w programie polityki zdrowotnej okres jego realizacji:
2017-2021
Faktyczny okres realizacji programu polityki zdrowotnej:
20.10.2021r.-31.08.2022r.
Opis sposobu osiągnięcia celów programu polityki zdrowotnej:1)
Celem głównym programu jest zmniejszenie liczby zachorowań z powodu nowotworu szyjki macicy w wybranej populacji mieszkańców gminy Łęknica poprzez prowadzenie odpowiednich działań profilaktycznych w latach 2017-2021.
Osiągnięcie celów programu możliwe było poprzez przeprowadzenie edukacji zdrowotnej oraz wykonanie szczepień przeciwko HPV wśród adresatów programu.
Akcja edukacyjna w ramach programu wpłynęła na pogłębienie wiedzy rodziców/opiekunów prawnych i uczniów na tematy dotyczące zagadnień z zakresu zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego(HPV), ryzykownych zachowań oraz chorób przenoszonych drogą płciową.
 
Charakterystyka interwencji realizowanych w ramach programu polityki zdrowotnej:2)
 
Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Łęknica obejmował następujące interwencje:
1.przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej programu:
  • Urząd Miejski w Łęknicy: strony internetowe Urzędu Miejskiego, tablice informacyjne, plakaty
  • Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy: przekaz informacji poprzez dziennik elektroniczny, lekcje wychowawcze, wywiadówki
  • Przeprowadzenie spotkania informacyjno-edukacyjnego adresowanego do rodziców/opiekunów prawnych ,dziewcząt i chłopców
2.ocena poziomu wiedzy uczestników programu na podstawie ankiet przeprowadzonych przed i po spotkaniu
3. wykonanie badania lekarskiego przed podaniem dawki szczepionki
4. wykonanie szczepień (2 dawki) przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego(HPV)
5.wydanie zaświadczenia o wykonaniu zleconego szczepienia
 
Wyniki monitorowania i ewaluacji programu polityki zdrowotnej:3)
 
W 2017r. szczepienia przeciw HPV adresowane były do 31 dziewcząt. Do Programu zgłosiło się 18 dziewcząt , co stanowi 58,06% populacji zaplanowanej do udziału w Programie, które otrzymały 3 dawki szczepionki. Nie odnotowano dziewczynek, które nie zostały zaszczepione z powodu przeciwskazań zdrowotnych. Liczba dziewczynek, których rodzice nie wyrazili zgody na szczepienie – 7.
W 2018 roku szczepienia przeciw HPV adresowane były do 32 dziewcząt. Do Programu zgłosiło się 21 dziewcząt , co stanowi 65,62% populacji zaplanowanej do udziału w Programie, które otrzymały 3 dawki szczepionki. Nie odnotowano dziewczynek, które nie zostały zaszczepione z powodu przeciwskazań zdrowotnych oraz których rodzice nie wyrazili zgody na szczepienie.
W 2019r. szczepienia przeciw HPV adresowane były do 16 dziewcząt. Do Programu zgłosiło się 12 dziewcząt , co stanowi 75% populacji zaplanowanej do udziału w Programie, które otrzymały 2 dawki szczepionki. Nie odnotowano dziewczynek, które nie zostały zaszczepione z powodu przeciwskazań zdrowotnych. Liczba dziewczynek, których rodzice nie wyrazili zgody na szczepienie – 2.
Wykonywanie szczepień ochronnych przeciwko HPV w populacji dziewcząt w połączeniu z edukacją profilaktyczną w przyszłości powinno znaczącą wpłynąć na obniżenie zachorowalności na raka szyjki macicy.
W 2021r. szczepienia HPV adresowane były do 31 dziewcząt. Do programu zgłosiło się 19 dziewcząt, co stanowi 61,29% populacji zaplanowanej do udziału, które otrzymały dawki szczepionki. Nie odnotowano dziewczynek, które nie zostały zaszczepione z powodu przeciwskazań zdrowotnych oraz których rodzice nie wyrazili zgody na szczepienie.
________________________________
1) Należy opisać, czy założony cel główny oraz cele szczegółowe zostały osiągnięte oraz w jakim stopniu nastąpiła realizacja
poszczególnych celów ze wskazaniem przyczyn, dla których niemożliwa była ewentualna pełna realizacja. Opis stopnia realizacji celów
powinien uwzględniać informacje na temat wartości mierników efektywności realizacji programu polityki zdrowotnej.
2) Należy wymienić wszystkie wdrożone interwencje w danej populacji docelowej programu polityki zdrowotnej.
3) W zakresie monitorowania, w przypadku programów polityki zdrowotnej, których realizację rozpoczęto w dniu 30 listopada 2017 r. lub
po tym dniu, należy wskazać liczbę osób zakwalifikowanych do udziału w programie polityki zdrowotnej, a także liczbę osób, które nie
zostały objęte działaniami programu polityki zdrowotnej z przyczyn zdrowotnych lub z innych powodów (ze wskazaniem tych powodów),
liczbę osób, które z własnej woli zrezygnowały w trakcie realizacji programu polityki zdrowotnej. W przypadku programów, których
realizację rozpoczęto przed dniem 30 listopada 2017 r., dane wskazane w zdaniu poprzedzającym należy podać, o ile są dostępne. Należy
opisać wyniki przeprowadzonej oceny jakości, w tym przedstawić zbiorcze wyniki, np. wyrażony w procentach stosunek opinii
pozytywnych do wszystkich wypełnionych przez uczestników programu polityki zdrowotnej ankiet satysfakcji z udziału w programie
polityki zdrowotnej. W przypadku programów polityki zdrowotnej, dla których okres realizacji został określony na czas dłuższy niż jeden
rok, powinno się przedstawić wyniki monitorowania z podziałem na poszczególne lata realizacji.
W zakresie ewaluacji należy ustosunkować się do efektów zdrowotnych uzyskanych i utrzymujących się po zakończeniu programu polityki
zdrowotnej, m. in. na podstawie wcześniej określonych mierników efektywności odpowiadających celom programu polityki zdrowotnej.
W zależności od charakteru programu polityki zdrowotnej należy przedstawić rezultaty możliwe do oceny w momencie składania raportu
końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej (krótko- i długoterminowe).
 
 
Koszty realizacji programu polityki zrowotnej:4)
Rok realizacji programu polityki zdrowotnej: 2017
Źródło finansowania5)
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
  1. środki własne
9 834,00zł
 
2.
 
 
 
Rok realizacji programu polityki zdrowotnej: 2018
 
Źródło finansowania5)
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
  1. środki własne
3282,60zł
 
  1. 2.środki Narodowego Funduszu zdrowia
8090,40zł
 
Koszty jednostkowe realizacji programu polityki zdrowotnej:6)
 
1.Przeprowadzenie spotkania edukacyjno-zdrowotnego 600,00zł
2. Koszty kwalifikacji do szczepienia i podania szczepionki (przed każdym podaniem dawki szczepionki) / osoba – 20,00zł
3. Koszty I dawki szczepionki / osoba - 151,00zł
4. Koszty II dawki szczepionki / osoba - 151,00zł
5. Koszty III dawki szczepionki / osoba - 151,00zł
 
 
 
Koszty jednostkowe realizacji programu polityki zdrowotnej:6)
 
1.Przeprowadzenie spotkania edukacyjno-zdrowotnego 600,00zł
2. Koszty kwalifikacji do szczepienia i podania szczepionki (przed każdym podaniem dawki szczepionki) / osoba – 20,00zł
3. Koszty I dawki szczepionki / osoba - 151,00zł
4. Koszty II dawki szczepionki / osoba - 151,00zł
5. Koszty III dawki szczepionki / osoba - 151,00zł
 
 
Rok realizacji programu polityki zdrowotnej: 2019
 
Źródło finansowania5)
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
  1. środki własne
9240,00zł
 
 
 
 
 
Koszty jednostkowe realizacji programu polityki zdrowotnej:6)
1.Przeprowadzenie spotkania edukacyjno-zdrowotnego - 600,00zł
2. świadczenie związane z przeprowadzeniem indywidualnych rozmów edukacyjnych z pacjentami przed podaniem dawki szczepionki / osoba – 15,00zł
3. Koszty dawki szczepionki / osoba - 345,00zł
 
Cały okres realizacji programu polityki zdrowotnej lata 2017-2019
Źródło finansowania5)
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
1.środki własne
22356,60
 
2. środki Narodowego Funduszu zdrowia
8090,40zł
 
3.
 
 
 
 
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacje o problemach, które wystąpiły w trakcie realizacji
programu polityki zdrowotnej:5),7)
Opis podjętych działań modyfikujących:8)
Problem 1:
Działanie modyfikujące: nie podjęto
Problem 2:
Działanie modyfikujące:
Problem 3:
Działanie modyfikujące:
 
 
 
Rok realizacji programu polityki zdrowotnej: 2021
 
Źródło finansowania5)
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
  1. środki własne
26400,00zł
 
 
 
 
 
Koszty jednostkowe realizacji programu polityki zdrowotnej:6)
1.Przeprowadzenie kampanii edukacyjno –informacyjnej - 500,00zł
2.Koszt szczepionki, badanie kwalifikacyjne, koszt iniekcji – 25900,00zł
 
Cały okres realizacji programu polityki zdrowotnej lata 2017-2021
Źródło finansowania5)
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
1.środki własne
48756,60
 
2. środki Narodowego Funduszu zdrowia
8090,40zł
 
3.
 
 
 
 
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacje o problemach, które wystąpiły w trakcie realizacji
programu polityki zdrowotnej:5),7)
Opis podjętych działań modyfikujących:8)
Problem 1:
Działanie modyfikujące: nie podjęto
Problem 2:
Działanie modyfikujące:
Problem 3:
Działanie modyfikujące:
Łęknica
Miejscowość
…………………10.11.2022………
Data sporządzenia raportu końcowego
z realizacji programu polityki
zdrowotnej
M.Chojnacka.
oznaczenie i podpis osoby
sporządzającej raport końcowy z
realizacji programu polityki
zdrowotnej9)
…………………………………………
Data akceptacji raportu końcowego z
realizacji programu polityki zdrowotnej
………………………………………..
oznaczenie i podpis osoby
akceptującej raport końcowy z realizacji
programu polityki zdrowotnej9)
____________________________________
4) W przypadku realizacji programu polityki zdrowotnej w raporcie końcowym z realizacji programu polityki zdrowotnej należy przedstawić informację dla każdego kalendarzowego roku realizacji programu polityki zdrowotnej.
5) Odpowiednio rozszerzyć w przypadku większej liczby źródeł finansowania albo problemów.
6) Należy przedstawić poniesione koszty jednostkowe w przeliczeniu na pojedynczego uczestnika programu polityki zdrowotnej, tam gdzie
każdemu oferowany był dokładnie ten sam zakres interwencji. W programach złożonych, zakładających wieloetapowość interwencji, należy
przedstawić koszty w rozbiciu na poszczególne świadczenia zdrowotne, które oferowane były w ramach programu polityki zdrowotnej.
7) Należy opisać trudności, które zostały zweryfikowane w trakcie realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposoby, w jaki zostały
rozwiązane. Należy opisać krytyczne aspekty, przez które planowane interwencje w ramach programu polityki zdrowotnej lub część tych
interwencji nie mogły być zrealizowane.
8) Wypełnić odpowiednio albo wpisać „nie podejmowano”.
9) Oznaczenie powinno zawierać imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marlena
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-17 10:55:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-17 10:55:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-17 14:03:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6166 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs ofert na świadczenie gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łęknica, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów ze sfinansowaniem usługi z budżetu Gminy Łęknica na 2022 rok

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marlena
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-30 13:00:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-30 13:01:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10004 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Łęknicy ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora „Programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców w wieku 65 + w gminie Łęknica”

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
BURMISTRZ ŁĘKNICY
działając na podstawie art. 48 b ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLV.254.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej
 
Ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora „Programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców w wieku 65 + w gminie Łęknica”
 
I.  Przedmiot konkursu ofert:
Przedmiotem konkursu jest wybór podmiotu, który zorganizuje i przeprowadzi w 2021r. „ Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców w wieku 65+ w gminie Łęknica” stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
II.  Adresaci konkursu:
Konkurs skierowany jest do podmiotów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.), prowadzący placówkę NZOZ/ZOZ na terenie powiatu żarskiego z wyposażonym gabinetem zabiegowym lub punktem szczepień, dysponujący personelem medycznym posiadającym stosowne kwalifikacje zawodowe, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Szczepienia powinny być wykonywane w gabinecie lekarskim podmiotu leczniczego spełniającego wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019r. poz. 595), w tym:
- szczepienia będą przeprowadzone przez wyspecjalizowane pielęgniarki pod nadzorem lekarskim,
- posiadających punkt szczepień oraz lodówkę do przechowywania szczepionek.
III.  Beneficjenci szczepień:
Beneficjentami szczepień są osoby po 65 roku życia.
Szacunkowa liczba osób w wieku 65 + w 2021 roku to 337 osób (urodzonych do 31.12.1955r.)
IV.  Termin realizacji programu:
1. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi od dnia podpisania umowy.
2. Rozpoczęcie szczepień będzie następowało:
- w roku 2021: październik 2021r.
3. Zakończenie realizacji zadania nastąpi do 20 grudnia 2021r.
V.   Wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji programu polityki zdrowotnej
1) przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej przez organizatora programu jak i realizatora. Przygotowane zostaną przez Urząd Miejski w Łęknicy plakaty i ulotki, które zamieszczone będą w urzędzie, ośrodku zdrowia, instytucjach publicznych, stronach internetowych;
2) działania edukacyjne podczas wizyty lekarskiej przeprowadzone przez lekarza lub pielęgniarkę. Zakres zagadnień poruszanych podczas edukacji powinien dotyczyć propagowania prawidłowych nawyków zdrowotnych: zachowania zasad higieny, unikanie potencjalnych miejsc rozprzestrzeniania się choroby, możliwe unikanie kontaktów z osobami chorymi oraz przedstawienie sposobu postępowania w trakcie zakażenia grypą w celu uniknięcia jej powikłań;
3) uzyskanie pisemnej zgody na przeprowadzenie szczepień wraz z pisemnym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przekazanie i przetwarzanie danych na potrzeby realizacji programu (wg załącznika Nr 1 do projektu umowy);
4) prowadzenie rejestru uczestników programu;
5) zakup szczepionek przeciw grypie;
6) badanie lekarskie: kwalifikacja lekarska uwzględniająca przeciwwskazania do szczepień i ocenę ryzyka wystąpienia powikłań poszczepiennych będzie polegała na zbieraniu wywiadu lekarskiego i przeprowadzeniu fizykalnego badania lekarskiego. W przypadku wystąpienia przeciwwskazań czasowych należy poinformować o najwcześniejszym możliwym terminie wykonania szczepienia, natomiast w wyniku trwałych przeciwwskazań do szczepienia przeciw grypie trzeba poinformować pacjenta o możliwości realizacji szczepień u osób z najbliższego otoczenia w celu zmniejszenia ryzyka transmisji zakażenia;
7) szczepienie według przyjętego schematu, zgodnego ze wskazaniem producenta szczepionki;
8) wydanie osobie poddanej szczepieniu zaświadczenia o wykonaniu zaleconego szczepienia ochronnego;
8) utylizacja zużytych materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
9) odebranie wypełnionej ankiety od uczestników programu (załącznik Nr 2 do projektu umowy) i dostarczenie wraz ze sprawozdaniem do organizatora programu;
10) składanie sprawozdań z realizacji programu (liczba osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa w programie; liczba osób, którym wykonano szczepienie w danym roku trwania programu w zestawieniu z ogólną populacją, która kwalifikowałaby się do programu; liczba osób, którym nie podano szczepionki z uwagi na: aspekty zdrowotne, inne) za dany rok do 31 grudnia danego roku trwania programu (załącznik Nr 3 do projektu umowy);
11) sporządzenie dokumentacji medycznej z przeprowadzonych szczepień;
12) sporządzenie i złożenie na żądanie organizatora informacji na temat realizacji zadania;
13) inne ważne czynności niezbędne dla realizacji szczepień.
Przy opracowaniu oferty należy uwzględnić do realizacji wszystkie ww. przedsięwzięcia.
 Termin i miejsce składania ofert
1. Oferta na realizację zadania powinna zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia z dołączonymi kopiami dokumentów, tj.:
a) wypisem z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 106 w związku z art. 217 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 711  z późn. zm.) zgodnie z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany,
b) odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, potwierdzającym m.in. status prawny oferenta, zakres prowadzonej działalności i sposób reprezentacji, zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany, jeżeli działania organów uprawnionych do reprezentacji wymagają odrębnych upoważnień – stosowne upoważnienia udzielone tym organom,
c) decyzją w sprawie nadania numeru NIP,
d) zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON,
e) polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, ważną
w okresie wykonania umowy, bądź zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub jej przedłużenie, w przypadku gdy termin ubezpieczenia wygasa w trakcie wykonywania umowy;
2) opis sposobu realizacji zadania wskazujący dni i godziny,
w których będzie realizowane szczepienie (część IV pkt 2 oferty);
3) cenę jednostkową brutto za wykonanie szczepienia (część V pkt 1) zawierającą:
a) koszt zakupu szczepionki
b) koszt kwalifikacyjnego badania lekarskiego
c) koszt podania szczepionki
d) koszt działania edukacyjnego
(część V pkt. 1 lit. a, b, c, d oferty);
2. Cena jednostkowa brutto wskazana przez oferenta w ofercie nie będzie podlegała zmianom w trakcie realizacji świadczeń. Całkowity koszt szczepień ulegnie zmianie w przypadku mniejszej liczby osób objętych szczepieniem.
3. Podpis pod ofertą i załącznikami do oferty składa osoba upoważniona do składania w imieniu oferenta oświadczeń woli, zgodnie z KRS lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.
4. W formularzu oferty należy wypełnić wszystkie pola czytelnie. W pola, które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „nie dotyczy”.
5. Załączniki przedkładane w formie kserokopii muszą być uwierzytelnione przez osobę uprawnioną do złożenia oferty.
6. Ofertę należy sporządzić pod rygorem nieważności w języku polskim, w sposób czytelny i przejrzysty.
7. Oferent winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zaklejonej kopercie, która będzie zaadresowana, opieczętowana pieczątką firmową oferenta oraz oznaczona
„ KONKURS OFERT NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW GRYPIE DLA MIESZKAŃCÓW W WIEKU 65 + W GMINIE ŁĘKNICA”.
8. Kompletną ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 października 2021 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łęknicy, ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica do godz. 1430.
9. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
10. Oferta złożona na innym formularzu lub po upływie terminu określonego w niniejszym ogłoszeniu nie zostanie rozpatrzona i podlega odrzuceniu.
4. Otwarcie ofert nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
1. Z wyłonionym w drodze konkursu podmiotem zostanie zawarta umowa na realizację zadania, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
2. Konkurs na realizację zadania może zostać przeprowadzony w innym terminie w przypadku nie złożenia ofert lub nie rozstrzygnięcia konkursu.
3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.
4. Burmistrz Łęknicy ma prawo do odwołania postępowania konkursowego, unieważnienia oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Gminy Łęknica, tel. 68 36 24 707, email sekretarz(malpa)umleknica.pl
Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Projekt umowy.
3. „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców w wieku 65+ w gminie Łęknica”.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-21 13:59:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-21 14:00:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-21 14:23:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10562 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców w wieku 65+ w gminie Łęknica - 2021r

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 242.2021 BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 10 sierpnia 2021 r.
 
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców w wieku 65+ w gminie Łęknica”
Na podstawie art. 48, art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XLV.254.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej zarządza się, co następuje:
 
§ 1. 
1. Ogłasza się konkurs ofert na wybór Realizatora „Programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców w wieku 65 + w gminie Łęknica” , zwany dalej Programem, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Regulamin konkursu na wybór Realizatora Programu stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Zastępca Burmistrza
Marcin Perczyński
 
Treść ogłoszenia wraz załącznikami w bazie aktów własnych - kliknij odsyłacz poniżej:
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marlena
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-11 08:42:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-11 08:45:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10981 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE Burmistrz Łęknicy ogłasza konkurs ofert na świadczenie gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łęknica, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów ze sfinansowaniem usługi z budżetu Gminy Łęknica na 2021 rok

ZARZĄDZENIE

ZARZĄDZENIE NR 182.2020 BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 1 grudnia 2020 r.
 
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert  na świadczenie gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łęknica, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów ze sfinansowaniem usługi z budżetu Gminy Łęknica na 2021 rok
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) , art. 9a, 9b i 48b  ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 1398 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się konkurs ofert na świadczenie gwarantowanych usług w  zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łęknica, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów ze sfinansowaniem usługi z budżetu Gminy Łęknica na 2021 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do nWykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Łęknica.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Łęknica.
§ 3. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz Łęknicy
 
Piotr  Kuliniak
 
Treść zarządzenia wraz z załącznikami w Bazie aktów własnych: https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwLeknicy/document/678876/Zarz%C4%85dzenie-182_2020

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
Burmistrz Łęknicy
ogłasza konkurs ofert na świadczenie gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łęknica, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów ze sfinansowaniem usługi z budżetu Gminy Łęknica na 2021 rok
1. Przedmiot konkursu ofert
Przedmiotem konkursu ofert jest wykonywanie bezpłatnych gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łęknica w ramach przeznaczonych przez gminę środków finansowych na realizację zadania.
Do skorzystania z bezpłatnych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej uprawniony będzie każdy mieszkaniec Gminy Łęknica posiadający skierowanie lekarskie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (nie będą honorowane skierowania tzw. „prywatne”) - według kolejności zgłoszeń i w granicach wartości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.
Konkurs jest uzupełnieniem potrzeb świadczeń rehabilitacyjnych, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i uwzględnia zgłaszane przez mieszkańców gminy potrzeby w tym zakresie.
Katalog wymaganych w ofercie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej:
Kod świadcze
nia
Rodzaj zabiegu
Wartość punktów w warunkach ambulatoryjnych
kinezyterapia
073
Indywidualna praca z pacjentem (np. ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia wg metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje) nie mniej niż 30 min.
28
075
Ćwiczenia wspomagane
9
067
Pionizacja
9
068
Ćwiczenia czynne w dociążeniu i czynne w odciążeniu z oporem
7
069
Ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem
7
070
Ćwiczenia izometryczne
7
013
Nauka czynności lokomocji
9
015
Wyciągi
8
016
Inne formy usprawniania (kinezyterapia)
6
masaż
019
Masaż suchy – częściowy – min. 20 min. Na 1 pacjenta w tym 15 min. czynnego masażu
11
elektrolecznictwo
024
Galwanizacja
4
025
Jonoforeza
5
028
Elektrostymulacja
7
029
Tonoliza
6
030
Prądy diadynamiczne
4
031
Prądy interferencyjne
4
032
Prądy TENS
4
033
Prądy Treaberta
4
034
Prądy Kotza
4
035
Ultradźwięki miejscowe
6
036
Ultrafonoforeza
7
 
Leczenie polem magnetycznym
039
Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości
3
 
Światłolecznictwo i ciepłolecznictwo
076
Naświetlanie promieniami IR, UV - miejscowe
3
042
Laseroterapia - skaner
3
043
Laseroterapia punktowa
6
003
 
Wizyta fizjoterapeutyczna
15
Katalog dodatkowych (fakultatywnych) świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej:
Kod świadcze
nia
Rodzaj zabiegu
Wartość punktów w warunkach ambulatoryjnych
 
masaż
065
Masaż limfatyczny ręczny - leczniczy
13
066
Masaż limfatyczny mechaniczny – leczniczy
6
 
Leczenie polem magnetycznym
037
Impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
6
 
Hydroterapia
049
Kąpiel wirowa kończyn
7
 
 
Krioterapia
074
Krioterapia miejscowa
8
 
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Na realizację zadania przeznacza się kwotę 2.500 zł miesięcznie (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), a w roku 2021 kwota ogółem 30.000,00 zł
Czas realizacji zadania: od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.
Świadczenia będą finansowane na podstawie zawartej umowy między Gminą Łęknica a świadczeniodawcą wyłonionym w konkursie ofert - zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 27 lipca 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 1398z późn. zm.).
 
3. Wymagania stawiane świadczeniodawcom
W konkursie mogą brać udział podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020r. poz.295 z późn. zm.) zwane dalej oferentami.
Oferent powinien:
1) być podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, posiadającym kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;
2) posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019, poz. 866);
3) dysponować kadrą posiadającą kwalifikacje zawodowe do udzielania świadczeń rehabilitacyjnych - zabiegi mają się odbywać pod nadzorem co najmniej magistra fizjoterapii;
4) dysponować lokalem, w którym świadczone będą usługi w zakresie rehabilitacji leczniczej, położonym na terenie Gminy Łęknica;
5) spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019r. poz. 595 z późn. zm.);
6) dysponować specjalistycznym sprzętem i aparaturą medyczną do realizacji świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej;
7) posiadać możliwość zapewnienia mieszkańcom Gminy Łęknica dostępności do świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej minimum 5 razy w tygodniu co najmniej po 5 godzin dziennie.
 
4. Termin i miejsce składania ofert
Kompletne oferty na realizację świadczeń gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łęknica, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów ze sfinansowaniem usługi z budżetu Gminy Łęknica należy składać na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łęknicy w terminie do 18 grudnia 2020r. do godz. 14.30 w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert w zakresie rehabilitacji leczniczej na 2021 rok”
lub przesłać na adres:
Urząd Miejski w Łęknicy
ul. Żurawska 1
68-208 Łęknica
Dla oferty przesłanej pocztą terminem wiążącym jest data wpływu do Urzędu, a nie data nadania.
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kryteria oceny ofert:
1) cena - 90 %
2) jakość (doświadczenie w prowadzeniu działalności objętej konkursem, kompetencje pracowników) - 10 %
O rozstrzygnięciu Konkursu wszyscy oferenci zostaną powiadomieni pisemnie bądź telefonicznie, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
Gmina zastrzega:
1. Konkurs zostanie także rozstrzygnięty w przypadku, gdy wpłynie tylko jedna oferta.
2. Prawo do odwołania lub unieważnienia Konkursu oraz zmiany terminu składania ofert bez podania przyczyny.
3. Prawo wezwania oferenta w celu uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-01 10:29:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-01 10:30:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-01 10:36:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10139 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs ofert na wybór realizatora „Programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców w wieku 65+ w gminie Łęknica”

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 164.2020 Burmistrza Łęknicy z dnia 24 sierpnia 2020r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców w wieku 65+ w gminie Łęknica”
 
Na podstawie art. 48, art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XLV.254.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się konkurs ofert na wybór Realizatora „Programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców w wieku 65 + w gminie Łęknica” , zwany dalej Programem, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Regulamin konkursu na wybór Realizatora Programu stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz Łęknicy
Piotr Kuliniak
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.) programy polityki zdrowotnej mogą opracowywać, wdrażać, realizować i finansować ministrowie oraz jednostki samorządu terytorialnego. Na mocy art. 48 b ust. 6 cytowanej ustawy do wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych. Odpowiednio do treści art. 48 b ustawy, właściwą formą wyboru realizatora jest konkurs ofert.
W związku z powyższym ogłoszenie konkursu ofert w formie zarządzenia jest uzasadnione.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-24 14:01:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-24 14:04:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13742 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej HPV

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marlena Chojnacka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-10 11:26:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-10 11:27:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11411 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji