ˆ

COViD 19

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Darmowe wsparcie psychologiczne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Stowarzyszenie Profilaktyczno-Edukacyjno-Terapeutyczne Profil z siedzibą w Żarach realizuje projekt pn. „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa – realizacja projektów z pominięciem procedury konkursowej” – finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 
 
 
INTERWENCJA KRYZYSOWA TEL. 731 938 905 dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu żarskiego i żagańskiego oraz ich rodzin Zadzwoń już dziś - zapewniamy anonimowość
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alina Andrus
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-09 13:36:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-09 13:36:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-09 13:36:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4891 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UCHWAŁA w sprawie określenia zasad odraczania terminów spłaty i rozłożenia na raty należności pieniężnych z tytułu oddania w najem pawilonów handlowych i dzierżawę gruntu na targowisku miejskim w Łęknicy, przypadających gminie Łęknica za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19

Uchwała NR XXIII.143.2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie określenia zasad odraczania terminów spłaty i rozłożenia na raty należności pieniężnych z tytułu oddania w najem pawilonów handlowych i dzierżawę gruntu na targowisku miejskim w Łęknicy, przypadających gminie Łęknica za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 15zzzg ust. 1 i art. 15zzzh ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842) Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się zasady odraczania terminów spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych z tytułu oddania w najem pawilonów handlowych i dzierżawę gruntu na targowisku miejskim w Łęknicy, przypadających gminie Łęknica za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19, w stosunku do najemców i dzierżawców, będących przedsiębiorcami, jak również osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej, które utraciły dochody w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
§ 2. Ulgi, o których mowa w § 1 mogą być udzielane podmiotom, których umowa najmu lub dzierżawy nie została wypowiedziana.
§ 3. 1. Ulgi, o których mowa w § 1 udzielane są na pisemny, umotywowany wniosek, który powinien zawierać:
1) w przypadku dłużnika - osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer sektora i numer pawilonu położonego na targowisku miejskim w Łęknicy;
2) w przypadku pozostałych dłużników: imię i nazwisko lub nazwę i adres siedziby oraz NIP, numer sektora i numer pawilonu położonego na targowisku miejskim w Łęknicy;
3) sprecyzowanie wniosku o zastosowanie ulgi, wraz ze wskazaniem czy dotyczy czynszu najmu pawilonu handlowego czy czynszu dzierżawy gruntu na targowisku miejskim w Łęknicy;
4) określenie terminu spłaty w przypadku wniosku o odroczenie terminu płatności;
5) określenie ilości rat oraz ich wysokości i terminu ich spłaty w przypadku wniosku o rozłożenie na raty;
6) uzasadnienie wniosku zawierające oświadczenie o utracie dochodów w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, wraz ze wskazaniem dokładnej przyczyny; 
2. W przypadku wątpliwości co do złożonego wniosku, wnioskodawca może być wezwany do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.
3. Przedsiębiorca składający wniosek, o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest dołączyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
§ 4. Ulgi, o których mowa w § 1 nie obejmują ustalonych w umowach najmu innych niż czynsz opłat związanych z eksploatacją nieruchomości.
§ 5. Udzielenie ulg, o których mowa w § 1 następuje w formie pisemnej przez zawarcie porozumienia między wnioskodawcą a Burmistrzem Łęknicy, a okres ich udzielenia nie może być dłuższy niż do 31 grudnia 2021 r.
§ 6. W odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wsparcie udzielone niniejszą uchwałą stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Klapa
 
Uwaga: Formularz PDF (aktywny) należy pobrać i zapisać na dysku, następnie otworzyć za pomocą Adobe reader lub foxit reader (wypełnianie w przeglądarce firefox, chrome itd, unimożliwi zapis wprowadzonych danych i jest niezalecane).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Wojtasiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-07 13:43:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-07 13:47:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-29 14:55:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5326 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »