ˆ

Aktualności

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Burmistrz Łęknicy ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (hpv) w gminie Łęknica” w 2021 roku

Informacja ogłoszona dnia 2021-09-24 15:12:07 przez Dawid Śliwiński

Akapit nr 1 - brak tytułu

działając na podstawie art. 48 b ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1285 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXV.202.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej
 
OGŁASZA KONKURS OFERT NA WYBÓR REALIZATORA „PROGRAMU PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE ŁĘKNICA” w 2021 roku
 
I.  Przedmiot konkursu ofert:
Przedmiotem konkursu jest wybór podmiotu, który zorganizuje i przeprowadzi
w 2021r. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Łęknica” stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
Beneficjentami szczepień są dziewczęta urodzone w 2007 i 2008 roku ok. 30 dziewcząt - zamieszkałych na terenie gminy Łęknica, tj. zamieszkałych/zameldowanych na pobyt stały lub czasowy kwalifikujących się do szczepień. Ostateczna liczba dziewcząt objętych szczepieniami uzależniona jest od pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych dziewcząt na udział w programie.
Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela:
 
Rocznik
urodzenia
Liczba
dziewcząt
Liczba chłopców
Liczba rodziców z danego rocznika
Razem populacja objęta edukacją
Rok Realizacji programu
 
 
 
 
 
 
2007
17
13
60
90
2021
2008
14
14
56
84
2021
 
Termin realizacji programu:
- rozpoczęcie realizacji programu nastąpi od dnia podpisania umowy.
W roku 2021 podanie pierwszej dawki szczepionki.
- zakończenie realizacji programu nastąpi w 2022r.
2. Wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji programu polityki zdrowotnej
Konkurs adresowany jest do podmiotów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.), prowadzących placówkę NZOZ/ZOZ na terenie powiatu żarskiego z wyposażonym gabinetem zabiegowym lub punktem szczepień, dysponujących personelem medycznym posiadającym stosowne kwalifikacje zawodowe, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Przedmiotowy zakres realizacji konkursu:
1) przeprowadzenie spotkania edukacyjno-zdrowotnego dla dziewcząt i chłopców oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci z rocznika 2007 i 2008 według przygotowanego scenariusza uwzględniającego wymogi organizatora, o których mowa w załączniku nr 1 do projektu umowy;
2) przeprowadzenie dwukrotnie testu (na początku spotkania i na końcu) dla młodzieży i ankiety wśród rodziców/opiekunów prawnych objętych programem (według załącznika nr 2 i 3 do projektu umowy);
3) uzyskanie pisemnej zgody rodziców/opiekunów na przeprowadzenie szczepień dziecka wraz z pisemnym oświadczeniem rodziców/opiekunów o wyrażeniu zgody na przekazanie i przetwarzanie danych na potrzeby realizacji programu (według załącznika nr 4 do projektu umowy);
4) zakup szczepionek dziewięciowalentnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV);
5) wykonanie badania lekarskiego kwalifikującego do wykonania szczepienia, bezpośrednio przed podaniem każdej dawki szczepionki, udokumentowanego stosownym wpisem, oraz przekazanie informacji uczestnikom o skutkach jakie niesie za sobą ewentualne przerwanie kursu szczepień oraz możliwości wystąpienia działań niepożądanych w trakcie cyklu szczepień;
6) wykonanie szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) , zgodnie z obowiązującą procedurą i schematem szczepień obowiązującym dla danej grupy wiekowej przez uprawniony personel;
7) utylizacja zużytych materiałów i sprzętu medycznego do szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami;
8) wydanie zaświadczenia o wykonaniu zleconego szczepienia;
9) sporządzenie dokumentacji medycznej z przeprowadzonych szczepień – zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie i standardami stosowanymi przez NFZ (dokonanie stosownych wpisów potwierdzających wykonanie szczepień) oraz archiwizowanie danych przez okres 5 lat w siedzibie zakładu realizującego szczepienia. W dokumentacji powinna zostać odnotowana informacja o przeprowadzeniu badań kwalifikacyjnych oraz zarejestrowana informacja o niepożądanych objawach poszczepiennych;
10) prowadzenia rejestru świadczeń wykonywanych w ramach Programu w formie papierowej;
11) sporządzenie i złożenie na żądanie Organizatora informacji na temat realizacji zadania;
12) sporządzenie i złożenie sprawozdania końcowego merytoryczno – finansowego z realizacji programu (wg załącznika nr 6 do projektu umowy) w terminie 10 dni od jego zakończenia;
13) przeprowadzenie w/w działań według harmonogramu realizacji programu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
14) inne ważne czynności niezbędne dla realizacji szczepień.
przy opracowaniu oferty należy uwzględnić do realizacji wszystkie ww. przedsięwzięcia
3. Termin i miejsce składania ofert
1. Oferta na realizację zadania powinna zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia z dołączonymi kopiami dokumentów, tj.:
a) wypisem z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
o którym mowa w art. 106 w związku z art. 217 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.) zgodnie z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany,
b) odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, potwierdzającym m.in. status prawny oferenta, zakres prowadzonej działalności i sposób reprezentacji, zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany, jeżeli działania organów uprawnionych do reprezentacji wymagają odrębnych upoważnień – stosowne upoważnienia udzielone tym organom,
c) decyzją w sprawie nadania numeru NIP,
d) zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON,
e) polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, ważną
w okresie wykonania umowy, bądź zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub jej przedłużenie, w przypadku gdy termin ubezpieczenia wygasa w trakcie wykonywania umowy;
2) opis sposobu realizacji zadania wskazujący dni i godziny,
w których będzie realizowane szczepienie (część IV pkt 2 oferty);
3) cenę jednostkową brutto za wykonanie szczepienia: podanie jednej dawki szczepionki dla jednego dziecka wraz z usługą uwzględniającą koszt: szczepionki, kwalifikacyjnego badania lekarskiego i podania szczepionki (część V pkt. 1 oferty);
4) koszt jednostkowy przeprowadzenia spotkania edukacyjno-zdrowotnego brutto (część V pkt 2 oferty);
2. Cena jednostkowa brutto wskazana przez oferenta w ofercie nie będzie podlegała zmianom w trakcie realizacji świadczeń, za wyjątkiem warunków zmiany wynagrodzenia wskazanych w projekcie umowy (Załącznik nr 3). Całkowity koszt szczepień ulegnie zmianie w przypadku mniejszej liczby dziewcząt objętych szczepieniem.
3. Podpis pod ofertą i załącznikami do oferty składa osoba upoważniona do składania w imieniu oferenta oświadczeń woli, zgodnie z KRS lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.
4. W formularzu oferty należy wypełnić wszystkie pola czytelnie. W pola, które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „nie dotyczy”.
5. Załączniki przedkładane w formie kserokopii muszą być uwierzytelnione przez osobę uprawnioną do złożenia oferty.
6. Ofertę należy sporządzić pod rygorem nieważności w języku polskim, w sposób czytelny i przejrzysty.
7. Oferent winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zaklejonej kopercie, która będzie zaadresowana, opieczętowana pieczątką firmową oferenta oraz oznaczona
„ KONKURS OFERT NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE ŁĘKNICA w 2021 roku”.
8. Kompletną ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia
15 października 2021 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łęknicy, ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica do godz. 1430.
9. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
10. Oferta złożona na innym formularzu lub po upływie terminu określonego w niniejszym ogłoszeniu nie zostanie rozpatrzona i podlega odrzuceniu.
1. Z wyłonionym w drodze konkursu podmiotem zostanie zawarta umowa na realizację zadania, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
2. Konkurs na realizację zadania może zostać przeprowadzony w innym terminie w przypadku nie złożenia ofert lub nie rozstrzygnięcia konkursu.
3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.
4. Burmistrz Łęknicy ma prawo do odwołania postępowania konkursowego, unieważnienia oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Gminy Łęknica, tel 68 36 24 707, email
Załączniki:
1. Harmonogram realizacji programu
2. Formularz ofertowy
3. Projekt umowy
4. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Łęknica”
 
Załączniki oraz pełna treść zarządzenia znajdują się pod tym linkiem: baw.umleknica.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marlena
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-24 15:11:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-24 15:12:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-24 15:15:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
420 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony