ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Aktualności

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: świadczenie gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łęknica

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2016-09-05 13:56:07 przez Dawid Śliwiński

OGŁOSZENIE

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 229.2016
Burmistrza Łęknicy z dnia 2 września 2016r.
 
 
Burmistrz Łęknicy
ogłasza konkurs ofert na świadczenie gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łęknica, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów ze sfinansowaniem usługi z budżetu Gminy Łęknica
 
1. Przedmiot konkursu ofert
Przedmiotem konkursu ofert jest wykonywanie bezpłatnych gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łęknica w ramach przeznaczonych przez gminę środków finansowych na realizację zadania.
Do skorzystania z bezpłatnych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej uprawniony będzie każdy mieszkaniec Gminy Łęknica posiadający skierowanie lekarskie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (nie będą honorowane skierowania tzw. „prywatne”) - według kolejności zgłoszeń i w granicach wartości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.
Konkurs jest uzupełnieniem potrzeb świadczeń rehabilitacyjnych, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i uwzględnia zgłaszane przez mieszkańców gminy potrzeby w tym zakresie.
 
Katalog wymaganych w ofercie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej:
Kod świadcze
nia
Rodzaj zabiegu
Wartość punktów w warunkach ambulatoryjnych
kinezyterapia
073
Indywidualna praca z pacjentem (np. ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia wg metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje) nie mniej niż 30 min.
25
075
Ćwiczenia wspomagane
8
067
Pionizacja
8
068
Ćwiczenia czynne w dociążeniu i czynne w odciążeniu z oporem
6
069
Ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem
6
070
Ćwiczenia izometryczne
6
013
Nauka czynności lokomocji
8
015
Wyciągi
7
016
Inne formy usprawniania (kinezyterapia)
 
5
masaż
019
Masaż suchy – częściowy – min. 20 min. Na 1 pacjenta w tym 15 min. czynnego masażu
10
elektrolecznictwo
 
024
Galwanizacja
4
025
Jonoforeza
5
028
Elektrostymulacja
7
029
Tonoliza
6
030
Prądy diadynamiczne
4
031
Prądy interferencyjne
4
032
Prądy TENS
4
033
Prądy Treaberta
4
034
Prądy Kotza
4
035
Ultradźwięki miejscowe
6
036
Ultrafonoforeza
7
 
Leczenie polem magnetycznym
 
039
Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości
3
 
Światłolecznictwo i ciepłolecznictwo
 
076
Naświetlanie promieniami IR, UV - miejscowe
3
042
Laseroterapia - skaner
3
043
Laseroterapia punktowa
6
 

 
Katalog dodatkowych (fakultatywnych) świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej:
Kod świadcze
nia
Rodzaj zabiegu
Wartość punktów w warunkach ambulatoryjnych
 
masaż
 
065
Masaż limfatyczny ręczny - leczniczy
12
066
Masaż limfatyczny mechaniczny – leczniczy
6
 
 
Leczenie polem magnetycznym
 
037
Impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
6
 
Hydroterapia
 
 
049
Kąpiel wirowa kończyn
7
 
Krioterapia
 
074
Krioterapia miejscowa
8
 
 
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Na realizację zadania przeznacza się kwotę 1.500 zł miesięcznie (słownie: tysiąc pięćset złotych).
Czas realizacji zadania: od 1 października 2016r. do 31 grudnia 2016r.
Świadczenia będą finansowane na podstawie zawartej umowy między Gminą Łęknica a świadczeniodawcą wyłonionym w konkursie ofert - zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 27 lipca 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 581).
 
3. Wymagania stawiane świadczeniodawcom
W konkursie mogą brać udział podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015r. poz.618 z późn. zm.) zwane dalej oferentami.
Oferent powinien:
1) być podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, posiadającym kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;
2) posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2011r. Nr 293, poz. 1729);
3) dysponować kadrą posiadającą kwalifikacje zawodowe do udzielania świadczeń rehabilitacyjnych - zabiegi mają się odbywać pod nadzorem co najmniej magistra fizjoterapii;
4) dysponować lokalem, w którym świadczone będą usługi w zakresie rehabilitacji leczniczej, położonym na terenie Gminy Łęknica;
5) spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012r. poz. 739);
6) dysponować specjalistycznym sprzętem i aparaturą medyczną do realizacji świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej;
7) posiadać możliwość zapewnienia mieszkańcom Gminy Łęknica dostępności do świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej minimum 5 razy w tygodniu co najmniej po 5 godzin dziennie.
 
4. Termin i miejsce składania ofert
Kompletne oferty na realizację świadczeń gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łęknica, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów ze sfinansowaniem usługi z budżetu Gminy Łęknica należy składać na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łęknicy w terminie do 21 września 2016r. do godz. 14.30 w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert w zakresie rehabilitacji leczniczej”
lub przesłać na adres:
 
Urząd Miejski w Łęknicy
ul. Żurawska 1
68-208 Łęknica
 
Dla oferty przesłanej pocztą terminem wiążącym jest data wpływu do Urzędu, a nie data nadania.
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kryteria oceny ofert:
1) cena - 90 %
2) jakość (doświadczenie w prowadzeniu działalności objętej konkursem, kompetencje pracowników) - 10 %
O rozstrzygnięciu Konkursu wszyscy oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.

 
Gmina zastrzega:
1. Konkurs zostanie także rozstrzygnięty w przypadku, gdy wpłynie tylko jedna oferta.
2. Prawo do odwołania lub unieważnienia Konkursu oraz zmiany terminu składania ofert bez podania przyczyny.
3.Prawo wezwania oferenta w celu uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień.

ZARZĄDZENIE Nr 229.2016 BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 2 września 2016r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na świadczenie gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łęknica, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów ze sfinansowaniem usługi z budżetu Gminy Łęknica
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446) , art. 9a, 9b i 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.581) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się konkurs ofert na świadczenie gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łęknica, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów ze sfinansowaniem usługi z budżetu Gminy Łęknica, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Łęknica.
§ 3. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz Łęknicy
/-/Piotr Kuliniak

Akapit nr - brak tytułu

Załącznik do Ogłoszenia Burmistrza Łęknicy o przeprowadzeniu
konkursu ofert na świadczenie gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji
leczniczej dla mieszkańców Gminy Łęknica, posiadających skierowania lekarskie
na wykonanie tego typu zabiegów ze sfinansowaniem usługi z budżetu Gminy Łęknica
- wzór formularza-
OFERTA
na realizację świadczeń gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łęknica, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów ze sfinansowaniem usługi z budżetu Gminy Łęknica
1. Oferent (pełna nazwa):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Adres siedziby (zgodnie z wypisem z właściwego rejestru), numer telefonu i adres e-mail oferenta:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Numery wpisów do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, krajowego rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Określenie warunków lokalowych, wskazanie adresu lokalu na terenie Gminy Łęknica, gdzie wykonywane będą świadczenia, wyposażenie w sprzęt medyczny, ze szczególnym uwzględnieniem aparatury i sprzętu do realizacji przedmiotu oferty:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Wskazanie dni tygodnia i godzin, w których będą wykonywane świadczenia:
…………………………………………………………………………………………………
7. Informacje o możliwości realizacji świadczeń wymienionych w Katalogu dodatkowym (fakultatywnym):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Określenie sposobu rejestracji pacjentów:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Proponowana zryczałtowana kwota brutto ……… zł za 1 punkt udzielonych świadczeń wskazanych w katalogach świadczeń określonych w ogłoszeniu konkursowym.
10. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Ogłoszenia Burmistrza Łęknicy na realizację świadczeń gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łęknica, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów ze sfinansowaniem usługi z budżetu Gminy Łęknica.
11. Realizacja oferty rozpocznie się od 1 października 2016r. i zakończy 31 grudnia 2016r.
miejscowość, data Imię i nazwisko i podpis oferenta
……………………………………………….. lub osoby (osób) występujących
w imieniu oferenta
…………..……………………………..
 
Do oferty należy dołączyć:
1) dokumenty rejestrowe: odpis z Rejestru Podmiotów Wykonujących działalność Leczniczą oraz wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony po ostatniej zmianie oraz kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;
2) dokument potwierdzający aktualną polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2011r. Nr 293, poz. 1729);
3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kadry pracowniczej;
4) potwierdzenie posiadania tytułu prawnego do dysponowania lokalem, w którym świadczone będą usługi;
5) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012r. poz. 739);
6) oświadczenie o dysponowaniu specjalistycznym sprzętem i aparaturą medyczną niezbędną do realizacji świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej;
W przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione i opatrzone datą.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony