ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Konkurs ofert na świadczenie gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łęknica

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE Nr 252. 2016
BURMISTRZA ŁĘKNICY
z dnia 2 grudnia 2016r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na świadczenie gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łęknica, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów ze sfinansowaniem usługi z budżetu Gminy Łęknica
 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 9a, 9b i 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016r. poz.1793 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się konkurs ofert na świadczenie gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łęknica, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów ze sfinansowaniem usługi z budżetu Gminy Łęknica, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Łęknica.
§ 3. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 
Burmistrz Łęknicy
/-/        
Piotr Kuliniak

Załącznik 1 - ogłoszenie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 252.2016
Burmistrza Łęknicy z dnia 2 grudnia 2016r.
OGŁOSZENIE
Burmistrz Łęknicy
ogłasza konkurs ofert na świadczenie gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łęknica, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów ze sfinansowaniem usługi z budżetu Gminy Łęknica
1. Przedmiot konkursu ofert
Przedmiotem konkursu ofert jest wykonywanie bezpłatnych gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łęknica w ramach przeznaczonych przez gminę środków finansowych na realizację zadania.
Do skorzystania z bezpłatnych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej uprawniony będzie każdy mieszkaniec Gminy Łęknica posiadający skierowanie lekarskie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (nie będą honorowane skierowania tzw. „prywatne”) - według kolejności zgłoszeń i w granicach wartości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.
Konkurs jest uzupełnieniem potrzeb świadczeń rehabilitacyjnych, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i uwzględnia zgłaszane przez mieszkańców gminy potrzeby w tym zakresie.
Katalog wymaganych w ofercie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej:
Kod świadcze
nia
Rodzaj zabiegu
Wartość punktów w warunkach ambulatoryjnych
kinezyterapia
073
Indywidualna praca z pacjentem (np. ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia wg metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje) nie mniej niż 30 min.
25
075
Ćwiczenia wspomagane
8
067
Pionizacja
8
068
Ćwiczenia czynne w dociążeniu i czynne w odciążeniu z oporem
6
069
Ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem
6
070
Ćwiczenia izometryczne
6
013
Nauka czynności lokomocji
8
015
Wyciągi
7
016
Inne formy usprawniania (kinezyterapia)
 
5
masaż
019
Masaż suchy – częściowy – min. 20 min. Na 1 pacjenta w tym 15 min. czynnego masażu
10
elektrolecznictwo
 
024
Galwanizacja
4
025
Jonoforeza
5
028
Elektrostymulacja
7
029
Tonoliza
6
030
Prądy diadynamiczne
4
031
Prądy interferencyjne
4
032
Prądy TENS
4
033
Prądy Treaberta
4
034
Prądy Kotza
4
035
Ultradźwięki miejscowe
6
036
Ultrafonoforeza
7
 
Leczenie polem magnetycznym
 
039
Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości
3
 
Światłolecznictwo i ciepłolecznictwo
 
076
Naświetlanie promieniami IR, UV - miejscowe
3
042
Laseroterapia - skaner
3
043
Laseroterapia punktowa
6
 

 
Katalog dodatkowych (fakultatywnych) świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej:
Kod świadcze
nia
Rodzaj zabiegu
Wartość punktów w warunkach ambulatoryjnych
 
masaż
 
065
Masaż limfatyczny ręczny - leczniczy
12
066
Masaż limfatyczny mechaniczny – leczniczy
6
 
 
Leczenie polem magnetycznym
 
037
Impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
6
 
Hydroterapia
 
 
049
Kąpiel wirowa kończyn
7
 
Krioterapia
 
074
Krioterapia miejscowa
8

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Na realizację zadania przeznacza się kwotę 2.500 zł miesięcznie (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
Czas realizacji zadania: od 1 stycznia 2017r. do 30 czerwca 2017r.
Świadczenia będą finansowane na podstawie zawartej umowy między Gminą Łęknica a świadczeniodawcą wyłonionym w konkursie ofert - zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 27 lipca 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1793 z późn. zm.).
3. Wymagania stawiane świadczeniodawcom
W konkursie mogą brać udział podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016r. poz.1638) zwane dalej oferentami.
Oferent powinien:
1) być podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, posiadającym kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;
2) posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2011r. Nr 293, poz. 1729);
3) dysponować kadrą posiadającą kwalifikacje zawodowe do udzielania świadczeń rehabilitacyjnych - zabiegi mają się odbywać pod nadzorem co najmniej magistra fizjoterapii;
4) dysponować lokalem, w którym świadczone będą usługi w zakresie rehabilitacji leczniczej, położonym na terenie Gminy Łęknica;
5) spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012r. poz. 739);
6) dysponować specjalistycznym sprzętem i aparaturą medyczną do realizacji świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej;
7) posiadać możliwość zapewnienia mieszkańcom Gminy Łęknica dostępności do świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej minimum 5 razy w tygodniu co najmniej po 5 godzin dziennie.
4. Termin i miejsce składania ofert
Kompletne oferty na realizację świadczeń gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łęknica, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów ze sfinansowaniem usługi z budżetu Gminy Łęknica należy składać na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łęknicy w terminie do 19 grudnia 2016r. do godz. 14.30 w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert w zakresie rehabilitacji leczniczej”
lub przesłać na adres:
 
Urząd Miejski w Łęknicy
ul. Żurawska 1
68-208 Łęknica
Dla oferty przesłanej pocztą terminem wiążącym jest data wpływu do Urzędu, a nie data nadania.
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kryteria oceny ofert:
1) cena - 90 %
2) jakość (doświadczenie w prowadzeniu działalności objętej konkursem, kompetencje pracowników) - 10 %
O rozstrzygnięciu Konkursu wszyscy oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
Gmina zastrzega:
1. Konkurs zostanie także rozstrzygnięty w przypadku, gdy wpłynie tylko jedna oferta.
2. Prawo do odwołania lub unieważnienia Konkursu oraz zmiany terminu składania ofert bez podania przyczyny.
3.Prawo wezwania oferenta w celu uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marzena Brzezińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dawid Śliwiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-02 08:27:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-02 08:40:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-02 08:40:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13296 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
UWAGA !
 
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY W ŁĘKNICY INFORMUJE, 
ŻE DNIA 01.12.2016r. (czwartek) OD GODZ. 8.00 
NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY 
DLA MIESZKAŃCÓW ŁĘKNICY. 
(przerwa nie będzie spowodowana awarią, lecz wymaganymi pracami serwisowymi).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-11-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
MZK, Dawid Śliwiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-11-30 13:16:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-11-30 13:17:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-11-30 13:17:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12382 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór wniosków na wsparcie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej

Akapit nr 1 - brak tytułu

 W związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków na wsparcie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych.
W programie spotkań m.in.:
 • Dla kogo premia na podejmowanie działalności gospodarczej,
 • Dla kogo dotacja na rozwój działalności gospodarczej,
 • Jakie operacje będą preferowane,
 • Na co i w jakiej wysokości można otrzymać dofinansowanie,
 • Jakie dokumenty i w jakim terminie trzeba złożyć,
 • Jak przebiega procedura wyboru i oceny operacji.
Terminy spotkań informacyjnych:
Gmina
Data
Godzina
Adres
Gmina Wiejska Gubin
25.11.2016r.
16.00
Urząd Gminy Gubin
ul. Obrońców Pokoju 20
Sala Narad (1 piętro)
Gmina Tuplice
28.11.2016r.
16.00
Urząd Gminy Tuplice
ul. Mickiewicza 27
Sala Ślubów
Gmina Miejsko-Wiejska Lubsko
29.11.2016r.
12.00
Sala Konferencyjna w Baszcie
ul. Kopernika 19 (1 piętro)
Gmina Miejsko-Wiejska Jasień
30.11.2016r.
16.00
Urząd Gminy Jasień
ul. XX- lecia 20
Sala Posiedzeń (1 piętro)
Gmina Lipinki Łużyckie
01.12.2016r.
16.00
Urząd Gminy Lipinki Łużyckie
ul. Główna 9
Sala Posiedzeń (1 piętro)
Gmina Trzebiel
02.12.2016r.
16.00
Sala Widowiskowa
przy Urzędzie Gminy Trzebiel
ul. Żarska 41
Gmina Brody
05.12.2016r.
16.00
Urząd Gminy Brody
ul. Rynek 2
Sala USC nr 2
Gmina Miejska Gubin
06.12.2016r.
16.00
Urząd Miejski Gubin
ul. Piastowska 24
Sala Narad (parter)
Gmina Miejska Łęknica
16.12.2016r.
16.00
OKSiR Łęknica
ul. Wojska Polskiego 2

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-11-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dawid Śliwiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-11-18 14:49:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-11-18 14:49:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-11-18 14:49:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12723 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Naboru wniosków na Budowę, przebudowę infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej i turystycznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków na Budowę, przebudowę infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej i turystycznej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych.
 
W programie spotkań m.in.:
 • Kto może aplikować o środki,
 • Jakie operacje będą preferowane,
 • Na co i w jakiej wysokości można otrzymać dofinansowanie,
 • Jakie dokumenty i w jakim terminie trzeba złożyć,
 • Jak przebiega procedura wyboru i oceny operacji.
Terminy spotkań informacyjnych:
Gmina
Data
Godzina
Adres
Gmina Wiejska Gubin
25.11.2016r.
13.00
Urząd Gminy Gubin
ul. Obrońców Pokoju 20
Sala Narad (1 piętro)
Gmina Tuplice
28.11.2016r.
14.00
Urząd Gminy Tuplice
ul. Mickiewicza 27
Sala Ślubów
Gmina Miejsko-Wiejska Lubsko
29.11.2016r.
10.00
Sala Konferencyjna w Baszcie
ul. Kopernika 19 (1 piętro)
Gmina Miejsko-Wiejska Jasień
30.11.2016r.
14.00
Urząd Gminy Jasień
ul. XX- lecia 20
Sala Posiedzeń (1 piętro)
Gmina Lipinki Łużyckie
01.12.2016r.
14.00
Urząd Gminy Lipinki Łużyckie
ul. Główna 9
Sala posiedzeń (1 piętro)
Gmina Trzebiel
02.12.2016r.
14.00
Sala Widowiskowa
przy Urzędzie Gminy Trzebiel
ul. Żarska 41
Gmina Brody
05.12.2016r.
14.00
Urząd Gminy Brody
ul. Rynek 2
Sala USC nr 2
Gmina Miejska Gubin
06.12.2016r.
14.00
Urząd Miejski Gubin
ul. Piastowska 24
Sala Narad (parter)
Gmina Miejska Łęknica
16.12.2016r.
14.00
OKSiR Łęknica
ul. Wojska Polskiego 2

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-11-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dawid Śliwiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-11-18 14:47:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-11-18 14:47:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-11-18 14:47:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12305 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Utrudnienia w dostępności stanowisk urzędu w dniach 2 - 4 stycznia 2017

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
 
Uprzejmie informuję, że z uwagi na otwarcie nowego roku budżetowego 2017 w dniach od 2 stycznia 2017 r. do 5 stycznia 2017 r. Kasa Urzędu będzie nieczynna,
oraz nie będą obsługiwani petenci na stanowiskach:
- Referat Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji, w tym stanowisko ds. targowiska;
- ds. gospodarki odpadami;
- ds. podatków i opłat lokalnych.
 
 
Za utrudnienia przepraszamy! 
Burmistrz Łęknicy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-11-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Włodarczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-11-07 14:53:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-11-07 14:53:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-11-16 08:04:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12522 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do wzięcia udziału w XXVI sesji Rady Miejskiej w Łęknicy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Mieszkańcy Łęknicy
RM.0002. XXVI. 2016
 
 
Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXVI sesji Rady Miejskiej w Łęknicy, która odbędzie się w dniu 4 listopada 2016 r., o godz. 900 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 
Porządek obrad sesji:
 
1. Otwarcie sesji.
 1. Informacja o działalności Burmistrza.
 2. Zapytania i interpelacje.
 3. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy Łęknica.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęknica.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia o ustalenie urzędowych nazw obiektów fizjograficznych położonych na terenie Gminy Łęknica.
10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
terenie miasta Łęknicy.
11.Podjęcie uchwały sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta
Łęknicy na 2017 rok.
12.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016 Zespołu Szkół
Publicznych w Łęknicy.
13.Wnioski i informacje.
14.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
15.Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczacy Rady
/-/ Andrzej Marszałek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-10-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Sztrajbel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-10-28 14:25:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-10-28 14:25:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-10-28 14:25:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12882 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja w sprawie podjęcia zarządzenia przez Burmistrza Łęknicy w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach mieszkalnych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Treść zarządzenia w bazie aktów własnych pod poniższym linkiem:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-10-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Sztrajbel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-10-28 13:19:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-10-28 13:19:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-10-28 13:19:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12785 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Stypendia dla studentów i uczniów za osiągnięcia w nauce i osiągnięcia artystyczne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, że do dnia 31 października 2016r. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów oraz za osiągnięcia w nauce i osiągnięcia artystyczne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica
 
Warunki i kryteria przyznawania stypendium w poniższych odnośnikach:
 
UCHWAŁA NR XXXVIII.270.2014
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 12 września 2014 r. w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendium  dla zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica studentów
 
UCHWAŁA NR XV.83.2015
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Łęknicy za  osiągnięcia w nauce i osiągnięcia artystyczne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-10-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marlena Chojnacka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-10-25 10:51:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-10-25 10:51:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-10-25 10:51:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13237 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PRACA W NIEMCZECH - Firma BETKOM Sp. z o. o. poszukuje ludzi do pracy w Niemczech – Brandenburgia

Akapit nr 1 - brak tytułu

Firma BETKOM Sp. z o. o. poszukuje ludzi do pracy w Niemczech – Brandenburgia
okolice Cottbus, Hoyerswerda, Spremberg.
 
Znasz j. niemiecki w stopniu komunikatywnym? (Kandydat nie będzie miał wsparcia w postaci tłumacza na miejscu, więc znajomość komunikatywna języka jest konieczna)
Jesteś mobilny? Posiadasz auto i prawo jazdy? (Kandydat powinien być mieszkańcem terenów przygranicznych, tak aby mógł codziennie dojeżdżać do miejsca pracy)
Jesteś otwarty na nowe zadania, szukasz pracy na terenie Niemiec? Napisz na wskazany poniżej kontakt!
 
Oferowane stanowiska:
 • spedytor
 • kucharz
 • sprzątaczka
 • spawacz gazowy MAG
 • kierowca zawodowy
 • operator linii produkcyjnej
 • pedagog wychowawca
 • technik chemii
 • ślusarz
 • opiekunka
 • kierownik zakładu (kierownik techniczny)
 
APLIKOWANIE:
CV w języku niemieckim + stosowne zaświadczenia, certyfikaty, potwierdzenia szkoleń prosimy wysyłać na adres mailowy:
Więcej informacji pod numerem:  
Tel. kom. +48 607 925 861    
Tel. DE +49 355 289 442 151    
PL +48 68 329 04 13     
Fax: +48 68 329 04 14
 
WAŻNE
Urząd Miejski w Łęknicy nie uczestniczy w procesie rekrutacji i nie gromadzi danych osób aplikujących. Urząd Miejski nie jest również stroną w przypadku podpisywania umów o pracę. Informacje są publikowane na prośbę strony zainteresowanej.
Prosimy kierować dane bezpośrednio do osoby wskazanej powyżej. Urząd Miejski nie jest stroną w przypadku wystąpienia roszczeń powstałych w skutek procesu rekrutacji lub zatrudnienia ze strony osób zainteresowanych, rekrutujących i ewentualnych pracodawców.

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
 
WYMAGANIA
 1. Pierwsza zasada dotycząca osób/ kandydatów do pracy jest komunikatywna znajomość języka niemieckiego. Jest to związane z faktem, że taki kandydat musi porozumieć się na temat oferowanych warunków zatrudnienia w pierwszym etapie oraz w kolejnym etapie rozumieć polecenia pracodawcy w miejscu pracy, umieć się z nim na bieżąco komunikować. Osoba ta nie będzie miała wsparcia w postaci tłumacza na miejscu, więc znajomość komunikatywna języka jest konieczna.
 2. Kandydat powinien być mieszkańcem terenów przygranicznych, tak aby mógł codziennie dojeżdżać do miejsca pracy, które znajdują się na terenie kraju związkowego Brandenburgii tj. np. okolice Cottbus, Hoyerswerda, Spremberg itp.
 3. Kandydat powinien być mobilny tj powinien móc dojechać codziennie do miejsca pracy w Niemczech, posiadać auto osobowe.
 4. Na chwilę obecną pilnie poszukiwani są kucharze, osoby sprzątające, ślusarze, spawacze, opiekunowie itp. Aktualne zapotrzebowanie w załączeniu.
 5. Jeżeli w strefie przygranicznej sąsiadującej z Brandenburgią znajdzie się osoba, która by chciała kandydować na dane stanowisko i która odpowiada wymaganiom, proszona jest o przesłanie  CV w języku niemieckim + stosowne zaświadczenia, certyfikaty, potiwerdzenia szkoleń itp. - bezpośrednio na kontakt wskazany powyżej.
Ważne jest aby dana osoba oprócz CV wysłała także wszystkie posiadane certyfikaty, potwierdzenie szkoleń itp. Im więcej tym lepiej. Mogą być one (jeżeli nie posiada ich w języku niemieckim) także w języku polskim. Pozwoli to (jeżeli nie dostanie się akurat na aplikowane stanowisko) na zaproponowanie jej innej pracy w zakresie posiadanych kwalifikacji.
 
Oferowane zatrudnienie jest zawsze legalne (niemiecka umowa o pracę), z pełnymi uposażeniami tj tak jak w przypadku pracowników niemieckich.
Daną osobę będzie zatrudniało albo niemieckie biuro pośrednictwa pracy albo będzie kierowało ono kandydata bezpośrednio do danego pracodawcy.
 
Jeżeli ktoś spełnia następujące wymagania:
- zna język niemiecki (komunikatywnie)
- jest mobilny (posiada auto i prawo jazdy)
- jest otwarty na nowe zadania
- szuka pracy w pobliżu miejsca zamieszkania ale na terenie Niemiec
może aplikować również - ze wskazaniem poszukiwanego rodzaju pracy
 
Opis stanowisk poniżej w załącznikach

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-10-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Kopczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-10-19 13:48:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-10-19 13:56:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-10-19 13:56:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14546 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz zaprasza Miekszańców Łęknicy na spotkanie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-09-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztofa Terpińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-09-28 13:16:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-09-28 13:16:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-09-28 13:16:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13976 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji