ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców w wieku 65+ w gminie Łęknica - 2021r

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-08-11 08:45:04 przez Dawid Śliwiński

Akapit nr - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 242.2021 BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 10 sierpnia 2021 r.
 
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców w wieku 65+ w gminie Łęknica”
Na podstawie art. 48, art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XLV.254.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej zarządza się, co następuje:
 
§ 1. 
1. Ogłasza się konkurs ofert na wybór Realizatora „Programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców w wieku 65 + w gminie Łęknica” , zwany dalej Programem, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Regulamin konkursu na wybór Realizatora Programu stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Zastępca Burmistrza
Marcin Perczyński
 
Treść ogłoszenia wraz załącznikami w bazie aktów własnych - kliknij odsyłacz poniżej:
 
« powrót do poprzedniej strony