ˆ

Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH
URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘKNICY
PREAMBUŁA
Kodeks etyczny jest zbiorem wartości i zasad, jakimi w służbie publicznej kierują się pracownicy Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków, zebranie ich w postaci katalogu oraz poinformowanie obywateli o standardach zachowania, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników samorządowych.
ZASADY OGÓLNE
 Artykuł 1
 1. Kodeks wyznacza zasady (standardy) postępowania pracowników samorządowych w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych, tj. pełnieniem służby publicznej.
 2. Zasady określone w niniejszym kodeksie winny być stosowane przez wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim.
 3. Pracownicy samorządowi traktują pracę jako służbę publiczną, na zajmowanych stanowiskach służą państwu i społecznościom lokalnym, przestrzegają porządku prawnego i wykonują powierzone zadania.
 4. Pracownicy samorządowi, którzy wskutek swego postępowania w miejscu pracy, jak i poza nim, narażają się na utratę zaufania niezbędnego do wykonywania zadań publicznych, naruszają normy niniejszego Kodeksu.
ZASADY POSTĘPOWANIA
Artykuł 2
Pracownicy samorządowi pełniący służbę publiczną zobowiązani są dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne z uwzględnieniem interesu państwa, interesu wspólnoty samorządowej oraz indywidualnego interesu obywateli.
W szczególności pracownicy samorządowi powinni przestrzegać i działać zgodnie z zasadami:
- praworządności,
- bezstronności i bezinteresowności,
- obiektywizmu,
- uczciwości i rzetelności,
- odpowiedzialności,
- jawności,
- dbałość o dobre imię urzędu i pracowników samorządowych,
- uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, radnymi, podwładnymi i współpracownikami.
 
WYKONYWANIE ZADAŃ
Artykuł 3
 1. Służba publiczna opiera się na zaufaniu publicznym i wymaga od pracowników samorządowych poszanowania Konstytucji i prawa oraz stawiania interesu publicznego ponad interes osobisty. Obywatele oczekują od pracowników samorządowych wysokich standardów etycznych zachowań oraz godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim
 2. Pracownicy samorządowi pełnią urząd w ramach prawa i działają zgodnie z prawem; podejmowane przez nich rozstrzygnięcia i decyzje posiadają podstawę prawną, ich treść jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, zawierają uzasadnienie oraz informację o możliwości złożenia odwołania.
Artykuł 4
Pracownicy Urzędu pełniąc służbę publiczną:
- działają bezstronnie i bezinteresownie,
- nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których mają bezpośredni lub pośredni interes osobisty,
- nie podejmują prac, ani zajęć kolidujących z pełnionymi obowiązkami służbowymi,
- nie angażują się w działania o charakterze politycznym, nie ulegają wpływom i naciskom politycznym, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym,
- pełniąc obowiązki kierują się interesem wspólnoty samorządowej i nie czerpią korzyści materialnych ani osobistych (w trakcie zatrudnienia ani po jego ustaniu) z tytułu sprawowanego urzędu,
- nie działają też w prywatnym interesie osób lub grup osób,
- nie dopuszczają do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym; w sytuacji powstania konfliktu interesów dbają, aby został on rozstrzygnięty na korzyść' interesu publicznego,
- korzystają z uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały im powierzone mocą odnośnych przepisów,
- nie angażują się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu obowiązków służbowych lub wpływają negatywnie na obiektywizm podejmowanych decyzji.
Artykuł 5
 1. Pracownicy samorządowi wykonują obowiązki rzetelnie, sumiennie, z szacunkiem dla innych i poczuciem godności własnej.
 2. W prowadzonych sprawach równo traktują wszystkich uczestników, nie ulegają żadnym naciskom, nie przyjmują żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości, nie przyjmują żadnych korzyści materialnych ani osobistych.
  Artykuł 6
  Pracownicy Urzędu pełniąc służbę publiczną:
  - ponoszą odpowiedzialność za decyzje i działania, nie unikając trudnych rozstrzygnięć,
  - zarządzając powierzonym majątkiem i środkami publicznymi, winni wykazywać należytą staranność i gospodarność,
  - ujawniają próby marnotrawstwa, defraudacji środków publicznych, nadużywania władzy lub korupcji bezpośredniemu przełożonemu,
  - zgłaszają wątpliwości dotyczące celowości lub legalności decyzji podejmowanych w urzędzie bezpośredniemu przełożonemu.
  Artykuł 7
  Pracownicy samorządowi:
  - są zatrudniani, awansowani i wynagradzani w oparciu o przesłanki merytoryczne; kwalifikacje i umiejętności zawodowe,
  - rozwijają swoje kompetencje i wiedzę zawodową, potrzebne do wykonywania obowiązków, a urząd stwarza im po temu możliwości,
  - są lojalni wobec urzędu i zwierzchników oraz gotowi do wykonywania służbowych poleceń,
  - udzielają obiektywnych, zgodnych z najlepszą wolą i wiedzą porad i opinii zwierzchnikom, włącznie z oceną legalności i celowości ich działań.
  Artykuł 8
  < >W kontaktach z obywatelami pracownicy samorządowi zachowują się uprzejmie, są pomocni i udzielają odpowiedzi na skierowane do nich pytania wyczerpująco i dokładnie.Pracownicy samorządowi dbają o dobre stosunki międzyludzkie, przestrzegają zasad poprawnego zachowania, właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej, w miejscu pracy i poza nim.ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA I PORZĄDKOWA
  Artykuł 9
  Za nieprzestrzeganie niniejszego kodeksu pracownicy samorządowi ponoszą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną.
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  Artykuł 10
  1. Pracownicy samorządowi zobowiązani są przestrzegać przepisów Kodeksu i kierować się jego zasadami.
  2. Kierownictwo Urzędu upowszechni zasady zawarte w Kodeksie wśród podległych pracowników, wspólnoty samorządowej oraz mediów, celem propagowania zawartych w nim wartości i zasad.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dawid Śliwiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-10 21:45:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-10 21:45:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zasilenie Danymi
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-10 21:48:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4782 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »