ˆ

Informacje, ogłoszenia

Szczegóły informacji

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.

Informacja ogłoszona dnia 2021-02-18 08:40:49 przez Paulina Nicpoń

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 205.2021
BURMISTRZA ŁĘKNICY
z dnia 18 lutego 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 , art. 12 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w związku z uchwałą Nr XXIII.141.2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: działania sportowe i edukacyjno - profilaktyczne na obiektach sportowych pt. Animator sportu dzieci i młodzieży.
§ 2. 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez umieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej ,
2) na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęknicy,
3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://www.facebook.com/LeknicaCzyliMuzakow .
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 Burmistrz Łęknicy
/--/ Piotr Kuliniak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Nicpoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-18 08:36:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Nicpoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-18 08:40:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Nicpoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
751 raz(y)