Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

RODO

Szczegóły informacji

KLAUZULA INFORMACYJNA UM w Łęknicy (ogólna)

Informacja ogłoszona dnia 2018-05-25 14:27:35 przez Dawid Śliwiński

KLAUZULA INFORMACYJNA UM w Łęknicy (ogólna)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1 informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Łęknicy, z siedzibą w 68-208 Łęknica, ul. Żurawska 1;
   
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail
  iodumleknica.pl, tel. 68 362 47 02. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;

   
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług i zadań Urzędu, wynikających z przepisów prawa, określonych szczegółowo dla każdej z czynności w rejestrze czynności przetwarzania, zwanym dalej RCPDO. Rejestr udostępnia się na stanowisku inspektora ochrony danych osobowych oraz sekretarza gminy.
   
 4. Przekazywanie przez Administratora danych może nastąpić wyłącznie w przypadku, jeżeli będzie to stanowić realizację obowiązku Administratora, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane urzędom i instytucjom na wniosek oraz wprowadzane do Rejestrów Centralnych prowadzonych przez poszczególne Ministerstwa RP, realizujących zadania na podstawie przepisów prawa;
   
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
   
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w RCPDO dla danej czynności przetwarzania. (Okres przetwarzania wynika z kategorii archiwalnej ustalonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt).
   
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
   
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  Telefon: 22 860 70 86

   
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest w zależności od rodzaju prowadzonej sprawy: wymogiem ustawowym/warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia sprawy.
   
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛОЖЕННЯ

Відповідно до ст. 13 сек. 1 і сек. 2 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46 / EC (Офіційний вісник ЄС L 2016, № 119, с. 1, хотів би повідомити, що:
 
1) Адміністратором ваших персональних даних є мер міста Лекніца, зареєстрований офіс за адресою: 68-208 Łęknica, ul. Журавська 1;
 
2) Адміністратор призначив уповноваженого із захисту даних, з яким ви можете зв'язатися за електронною поштою , тел. 68 362 47 02. Ви можете зв'язатися з уповноваженим із захисту даних з усіх питань, що стосуються обробки персональних даних та використання прав на обробку даних;
 
3) Ваші персональні дані будуть оброблятися з метою виконання послуг та завдань Управління, що випливають із положень законодавства, детально зазначених для кожного виду діяльності в реєстрі діяльності з обробки, іменований надалі RCPDO. Реєстр доступний як інспектор із захисту персональних даних та секретар комунальної служби.
 
4) Дані можуть бути передані Адміністратором тільки в тому випадку, якщо це є виконанням обов'язку Контролера, що випливає з чинних положень законодавства. Ваші персональні дані можуть бути надані офісам та установам за запитом і внесені до центральних реєстрів, які ведуть окремі міністерства Польщі, які виконують завдання відповідно до положень законодавства;
 
5) ваші персональні дані не будуть передані в третю країну/міжнародну організацію;
 
6) Ваші персональні дані будуть зберігатися протягом періоду, передбаченого в RCPDO для даної обробки. (Період обробки визначається з категорії архіву, встановленої в єдиному переліку матеріалів).
 
7) Ви маєте право на доступ до своїх даних і право виправляти, видаляти, обмежувати обробку, право на передачу даних, право на заперечення, право відкликати згоду в будь-який час без впливу на законність обробки, яка була здійснена. вийти на підставі згоди до її відкликання;
 
8) Ви маєте право подати скаргу до наглядового органу, який займається захистом персональних даних у державі-члені вашого постійного проживання, місця роботи або місця ймовірного порушення, якщо ви вважаєте, що обробка ваших персональних даних порушує положення загального положення про захист персональних даних від 27 квітня 2016 року.
 
       Офіс президента Управління захисту персональних даних (ПУОДО), вул. Stawki 2, 00-193 Варшава
Телефон: 22 860 70 86
 
9) Надання вами ваших персональних даних, залежно від типу справи, є законодавчою вимогою / умовою договору / умовою для укладання договору. Наслідком ненадання персональних даних буде неможливість врегулювати питання.
 
10) Ваші дані не оброблятимуться в автоматизований спосіб, у тому числі у формі профілювання.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dawid Śliwiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-25 14:26:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-25 14:27:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-22 11:59:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6551 raz(y)