Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

RODO

Szczegóły informacji

KLAUZULA INFORMACYJNA dla dzierżawców na targowisku miejskim

Informacja ogłoszona dnia 2022-03-22 11:43:51 przez Dawid Śliwiński

Akapit nr 1 - brak tytułu

KLAUZULA INFORMACYJNA dla dzierżawców na targowisku miejskim
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1 informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Łęknicy, z siedzibą w 68-208 Łęknica, ul. Żurawska 1;
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail: iod(malpa)umleknica.pl, tel. 68 362 47 02. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawierania umów na dzierżawę gruntową na targowisku miejskim, a także w celu realizacji usług i zadań Urzędu, wynikających z przepisów prawa, określonych szczegółowo dla każdej z czynności w rejestrze czynności przetwarzania, zwanym dalej RCPDO. Rejestr udostępnia się na stanowisku inspektora ochrony danych osobowych oraz sekretarza gminy.
  Podstawy prawne w przypadku zawierania umów dzierżawy na targowisku miejskim:
  - art.693 -709 Kodeksu Cywilnego (tj. Dz.U. z 2019r., poz.1145 z poźn. zm.);
  - art.13 ust.1 i art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz.65 z poźn. zm.);
  - Uchwała Nr XXIII.140.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łęknica o statusie miejskim.
 4. Przekazywanie przez Administratora danych może nastąpić wyłącznie w przypadku, jeżeli będzie to stanowić realizację obowiązku Administratora, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, (np. w przypadku kontroli skarbowej). Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane urzędom i instytucjom na wniosek oraz wprowadzane do Rejestrów Centralnych prowadzonych przez poszczególne Ministerstwa RP, realizujących zadania na podstawie przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w RCPDO dla danej czynności przetwarzania. (Okres przetwarzania wynika z kategorii archiwalnej ustalonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt).
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  Telefon: 22 860 70 86
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest w zależności od rodzaju prowadzonej sprawy: wymogiem ustawowym/warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia sprawy.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 
OŚWIADCZENIE (Poddzierżawcy gruntów)
dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych
Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że zostałem(am) poinformowany/a o:

 
 1. Adresie siedziby urzędu, pod którym dane są zbierane i przetwarzane;
 2. Celu zbierania danych, dobrowolności lub obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej;
 3. Prawie wglądu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania;
 4. Możliwości wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych;
 5. Możliwości wniesienia sprzeciwu.
  Ponadto:
 6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych: Burmistrza Łęknicy z siedzibą Łęknica, ul. Żurawska 1;
 7. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą;
 8. Zapoznałem(łam) się z treścią klauzuli informacyjnej (na odwrocie), w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia.
Zgadzam się, aby Gmina Łęknica przetwarzała moje dane osobowe w poniższym zakresie:
(* - proszę o wypełnianie drukowanymi literami)
- * imię i nazwisko/ nazwa firmy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- * adres zamieszkania/siedziby _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- * nr sektora oraz pawilonu, którego jestem poddzierżawcą: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(Data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dawid
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-22 11:42:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-22 11:43:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2061 raz(y)