ˆ

COViD 19

Szczegóły informacji

UCHWAŁA NR XVIII.106.2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności (...) w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Informacja ogłoszona dnia 2020-05-21 09:32:58 przez Dawid Śliwiński

UCHWAŁA NR XVIII.106.2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu oddania w najem pawilonów handlowych
i dzierżawę gruntu na targowisku miejskim w Łęknicy, w stosunku do najemców i dzierżawców, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r.
poz. 713) oraz art. 15zzzf i art. 15 zzzh ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ.U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.) Rada Miejska w Łęknicy
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się odstąpić od dochodzenia należności z tytułu oddania w najem pawilonów handlowych i dzierżawę gruntów na targowisku miejskim w Łęknicy, przypadających gminie Łęknica, w stosunku do najemców i dzierżawców, będących przedsiębiorcami, jak również osobami nie prowadzącymi
działalności gospodarczej, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 i którzy złożą wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności.
2. Odstąpienie od dochodzenia należności, o których mowa w ust. 1, dotyczy należności, których termin zapłaty przypada w miesiącu maju 2020r.
§ 2. 1. Przez pogorszenie płynności finansowej przedsiębiorców rozumie się spadek co najmniej o 30% przychodu netto (bez podatku VAT) osiągniętego w miesiącu maju, w stosunku do analogicznego miesiąca 2019 r.
2. Przez pogorszenie płynności finansowej osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej rozumie się spadek co najmniej o 30 % dochodów brutto osiągniętych w miesiącu maju, w stosunku do analogicznego miesiąca 2019 r.
3. W przypadku przedsiębiorców, którzy nie prowadzili działalności gospodarczej w miesiącu maju 2019 r. przez pogorszenie sytuacji finansowej rozumie się spadek co najmniej o 30% przychodu netto (bez podatku VAT) osiągniętego w miesiącu maju 2020 r. w stosunku do średniego miesięcznego przychodu netto (bez podatku VAT) za miesiące od stycznia do marca 2020r.
§ 3. 1. Ulga, o której mowa w § 1 udzielana jest na pisemny wniosek złożony w terminie do 30 czerwca 2020r. do Burmistrza Łęknicy zawierający wykazanie pogorszenia płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
2. Przedsiębiorca składający wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności z tytułu oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem:
1) formularz Informacji o pogorszeniu płynności finansowej przedsiębiorcy z powodu COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
2) formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
3. Osoby nie prowadzące działalności gospodarczej składające wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności z tytułu oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę zobowiązane są do złożenia wraz z wnioskiem formularza Informacji o pogorszeniu płynności finansowej z powodu COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
5. Zastrzega się możliwość dokonania kontroli zasadności udzielenia ulgi. Wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów wskazujących na spełnienie przesłanek, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały, w terminie 7 dni po otrzymaniu pisemnego wezwania, pod rygorem cofnięcia udzielonej ulgi.
§ 4. W odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wsparcie udzielone niniejszą uchwałą stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 
Przewodniczący Rady
Henryk Klapa

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-21 09:31:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-21 09:32:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-21 15:07:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5331 raz(y)