ˆ

COViD 19

Szczegóły informacji

UCHWAŁA NR XXV.155.2021 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu oddania w najem pawilonów handlowych i dzierżawę gruntu na targowisku miejskim w Łęknicy, w stosunku do najemców i dzierżawców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Informacja ogłoszona dnia 2021-01-29 12:54:49 przez Dawid Śliwiński

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA NR XXV.155.2021 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu oddania w najem pawilonów handlowych
i dzierżawę gruntu na targowisku miejskim w Łęknicy, w stosunku do najemców i dzierżawców, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r.
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 15zzzf i art. 15 zzzh ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1842 z późn. zm.) Rada
Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się odstąpić od dochodzenia należności z tytułu oddania w najem pawilonów
handlowych i dzierżawę gruntów na targowisku miejskim w Łęknicy, przypadających gminie Łęknica,
w stosunku do najemców i dzierżawców, będących przedsiębiorcami, jak również osobami nie prowadzącymi
działalności gospodarczej, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 i którzy złożą wniosek o odstąpienie od
dochodzenia należności.
2. Odstąpienie od dochodzenia należności, o których mowa w ust. 1, dotyczy należności, których termin
zapłaty przypada w miesiącu styczniu i lutym 2021r.
§ 2. Ulga, o której mowa w § 1 udzielana jest na pisemny wniosek złożony w terminie do 26 lutego 2021r.
do Burmistrza Łęknicy, zawierający uzasadnienie pogorszenia płynności finansowej w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
§ 3. 1. W odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą uchwała stanowi program
pomocy publicznej, udzielanej na warunkach Komunikatu Komisji Europejskiej - Tymczasowe ramy środków
pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01)
(Dz. U. UE 91I z 20.03.2020).
2. Podmiot spełniający warunki do uzyskania odstąpienia od dochodzenia należności wprowadzonego
niniejszą uchwałą, wraz z pisemnym wnioskiem składa wypełniony formularz informacji o uzyskanej pomocy
publicznej uzyskanej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID-19.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
Przewodniczący Rady
Henryk Klapa

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Wojtasiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-29 12:38:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-29 12:54:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-05 14:05:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3720 raz(y)