ˆ

COViD 19

Szczegóły informacji

Odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu oddania w najem pawilonów handlowych - marzec

Informacja ogłoszona dnia 2021-03-03 12:32:29 przez Dawid Śliwiński

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu oddania w najem pawilonów handlowych i dzierżawę gruntu na targowisku miejskim w Łęknicy, w stosunku do najemców i dzierżawców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 15zzzf i art. 15 zzzh ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1842) Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje:
§ 1. 
1. Postanawia się odstąpić od dochodzenia należności z tytułu oddania w najem pawilonów handlowych i dzierżawę gruntów na targowisku miejskim w Łęknicy, przypadających gminie Łęknica, w stosunku do najemców i dzierżawców, będących przedsiębiorcami, jak również osobami nie prowadzącymi działalności gospodarczej, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 i którzy złożą wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności.
2. Odstąpienie od dochodzenia należności, o których mowa w ust. 1, dotyczy należności, których termin zapłaty przypada w miesiącu marcu 2021r.
§ 2. Ulga, o której mowa w § 1 udzielana jest na pisemny wniosek złożony w terminie do 26 marca 2021r. do Burmistrza Łęknicy, zawierający uzasadnienie pogorszenia płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
§ 3. 
1. W odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą uchwała stanowi program pomocy publicznej, udzielanej na warunkach Komunikatu Komisji Europejskiej - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. U. UE 91I z 20.03.2020).
2. Podmiot spełniający warunki do uzyskania odstąpienia od dochodzenia należności wprowadzonego niniejszą uchwałą, wraz z pisemnym wnioskiem składa wypełniony formularz informacji o uzyskanej pomocy publicznej uzyskanej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
Przewodniczący Rady
Henryk Klapa
 
 
W załącznikach znajdują się wzory wniosków:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Wojtasiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-03 12:30:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-03 12:32:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3121 raz(y)