ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2016Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2016

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor - Nabór unieważniony

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Łęknicy

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji

Data udostępnienia: 2016-02-23

Ogłoszono dnia: 2016-02-23 przez Marzena Brzezińska

Termin składania dokumentów: 2016-03-10 14:30:00

Nr ogłoszenia: 1/2016

Zlecający: Urząd Miejski w Łęknicy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe,
b) obywatelstwo polskie,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
d) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe,
e) nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość obsługi powszechnie używanych komputerowych systemów operacyjnych,
b) znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego w tym przede wszystkim:
 1. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
 2. USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 3. USTAWA z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali;
 4. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;
 5. USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w zakresie przepisów ogólnych i planowania przestrzennego w gminie
 6. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody-  w zakresie przepisów ogólnych oraz ochrony terenów zieleni i zadrzewień;
 7. USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - w zakresie własności i innych praw rzeczowych, zobowiązań: najmu dzierżawy oraz użyczenia;
 8. USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 9. USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – w zakresie przepisów ogólnych oraz pasa drogowego;
 10. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2013r. poz. 267 z późn. zm);
 11. Ustawa o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 1515),
c) odpowiedzialność, komunikatywność, samodzielność, dokładność,
d) wysoka kultura osobista.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

I.         1)         prowadzenie ewidencji mienia komunalnego;
  2)  gospodarowanie komunalnymi nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi, w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i zarząd oraz ich przekazywanie na cele szczególne;
3) wystawianie dokumentów księgowych, w tym faktur VAT, związanych ze sprzedażą, energią elektryczną oraz  z tytułu opłat dotyczących prawa użytkowania wieczystego;
  4)  ustalanie wartości nieruchomości - zlecanie wyceny, ustalanie cen i opłat za korzystanie z nieruchomości;
  5)  organizowanie przetargów na sprzedaż, dzierżawę, najem i wieczyste użytkowanie nieruchomości komunalnych;
  6)  nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy;
  7)  ściąganie opłat i należności wynikających z umów i decyzji związanych z obrotem i gospodarką nieruchomościami, w tym również windykacja należności z tytułu zakupu nieruchomości na raty;
  8)  współpraca w zakresie wymiany informacji do wymiaru podatków i opłat;
  9)  współpraca z MZK przy sprzedaży mieszkań i innych nieruchomości administrowanych przez MZK;
10)  przygotowywanie decyzji o opłatach adiacenckich oraz rencie planistycznej;
11)  prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem gruntów;
12)  występowanie z wnioskiem o obciążenie i wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów na gruncie oddanym w wieczyste użytkowanie lub sprzedanym;
13)  wykonywanie zadań związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych;
14)  prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
15)  podziały nieruchomości - przygotowywanie opinii w formie postanowienia w sprawie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przygotowanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości;
16)  przygotowywanie zleceń, nadzorowanie i odbiór robót geodezyjno - kartograficznych;
17)  prowadzenie spraw w zakresie rolnictwa, łowiectwa, gospodarki leśnej i zadrzewień ;
18)  współdziałanie z weterynarią w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych, znakowanie obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt;
19)  współdziałanie z Urzędem Statystycznym w zakresie przeprowadzenia spisów rolnych oraz spisów powszechnych;
20)  ustalanie i nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom zabudowanym oraz przeznaczonych pod zabudowę, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, prowadzenie i aktualizowanie ewidencji numeracji porządkowej;
21)  prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic, placów, osiedli oraz nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie tabliczek z ich nazwami;
22)  wydawanie zezwoleń i prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych, nadzór nad uprawami maku i konopi włóknistych;
23)  wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych;
24)  prowadzenie  spraw z ustawy o ochronie zwierząt, w tym m.in. wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną;
25) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w zakresie spraw objętych zakresem czynności i bieżące przekazywanie informacji o udzielonej pomocy publicznej do Referatu Finansowego.
26)  przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy w zakresie zagospodarowania przestrzennego;
27)  koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych;
28)  koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań Gminy i zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
29)  przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów z planu i studium;
30)  prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
31)  ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach sporządzania lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego;
32)  prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
33)  prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
34)  prowadzenie spraw dotyczących ochrony zabytków, w tym m.in. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków;
35)  prowadzenie spraw wynikających z przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
36)  prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem Gminy;
37)  prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody, ochrony i kształtowania środowiska, w tym między innymi:
-    ochrony powietrza atmosferycznego,
-    zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
-    ochrony środowiska przed odpadami,
-    prowadzenia i udostępniania informacji o środowisku,
-    utrzymanie porządku i czystości w mieście - współdziałanie  w tym zakresie z MZK;
38)  wydawanie zezwoleń dla przedsiębiorców w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
39) prowadzenie Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów;
40)  wykonywanie zadań wynikających z prawa geologicznego i prawa wodnego;
41)  prowadzenie ewidencji dróg gminnych;
42)  prowadzenie spraw związanych z organizacją ruchu drogowego i funkcjonowania komunikacji;
43)  współdziałanie z MZK w zakresie utrzymania bieżącego dróg, mostów, placów, zieleńców;
44)  wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi miejskiej (poza targowiskiem);
45)  prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem miasta w energię elektryczną, ciepło, wodę, gaz;
       46)  prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem reklam na gruntach i obiektach gminnych,
47)  przygotowywanie i prowadzenie procedury zamówień publicznych dla dostaw, robót budowlanych i usług, których zamawiającym jest Gmina Łęknica w porozumieniu z właściwymi stanowiskami pracy;
48)  przygotowywanie umów na zakup towarów i usług w sprawie zamówienia publicznego we współdziałaniu z właściwymi stanowiskami pracy.
1)  Przestrzeganie prawa.
2)  Wykonywanie zadań Urzędu sumiennie, sprawnie i bezstronnie.
3)  Udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz  udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania.
4) Zachowanie tajemnicy służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym.
5) Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, współpracownikami oraz w kontaktach z  obywatelami.
6) Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.
7) Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
8) Wykonywanie zadań wspólnych referatów i stanowisk pracy Urzędu określonych w  § 22 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

niższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

Praca w budynku Urzędu Miejskiego w Łęknicy. Bezpieczne warunki pracy. Budynek dwupiętrowy. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku, rozmowami telefonicznymi.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2016-03-10 14:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łęknicy w terminie do  10 marca 2016r. do godz. 14.30 w zamkniętych kopertach z napisem „Nabór  -   Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa”
lub przesłać na adres:
c. Miejsce:
Urząd Miejski w Łęknicy
ul. Żurawska 1
68-208 Łęknica
Dla oferty przesłanej pocztą terminem wiążącym jest data wpływu do Urzędu, a nie data nadania.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 

VII. Informacje dodatkowe:

Kandydaci spełniający wymagania formalne powiadomieni zostaną za pośrednictwem poczty  lub telefonicznie o terminie  testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 
Organizator  zastrzega sobie  prawo odwołania konkursu bez podania przyczyn.                                                                   

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marzena Brzezińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Dżumyło
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-25 08:57:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Dżumyło
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-25 09:17:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Dżumyło
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-02-25 08:17:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9610 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony