ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2017Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor - Nabór unieważniony

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Łęknicy

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Organizacyjny

Data udostępnienia: 2017-06-22

Ogłoszono dnia: 2017-06-22 przez Marzena Brzezińska

Termin składania dokumentów: 2017-07-03 14:30:00

Nr ogłoszenia: 1/2017

Zlecający: Urząd Miejski w Łęknicy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe,
b) co najmniej 3 – letni staż pracy,
c) obywatelstwo polskie,
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
e) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe,
f) nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość obsługi powszechnie używanych komputerowych systemów operacyjnych,
b) znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego w tym przede wszystkim:
 1. Ustawa o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.);
 2. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z  2016r. poz.1666 z późn. zm.);
 3. Ustawa o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016r.  poz.902 z późn. zm.);
 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011r. Nr 14poz. 67);
 5. Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2016r. poz. 800 z późn. zm.)
 
c) mile widziany kurs kancelaryjno-archiwalny zakończony egzaminem;
d) odpowiedzialność, komunikatywność, samodzielność, dokładność,
e) wysoka kultura osobista.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres obowiązków :
 1. prowadzenie sekretariatu Burmistrza, obsługa środków łączności i poligrafii;
 2. przyjmowanie, wysyłanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu;
 3. prowadzenie rejestru przesyłek wpływających i rejestru przesyłek wychodzących
 4. organizowanie załatwiania skarg i wniosków interesantów (prowadzenie rejestru, przesyłanie do załatwienia zgodnie z właściwością , kontrola terminowego załatwiania skarg i wniosków oraz opracowywanie w tym zakresie zbiorowych analiz i sprawozdań);
 5. przyjmowanie i koordynacja rozpatrywania petycji (postępowanie wyjaśniające, prowadzenie rejestru petycji, wprowadzanie do BIP, terminowość, przygotowanie odpowiedzi;
 6. prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych i budżetowych Gminy oraz jednostek pomocniczych Gminy;
 7. prowadzenie spraw osobowych, socjalnych, szkoleniowych pracowników;
 8. prowadzenie teczek osobowych kierowników jednostek organizacyjnych
  i budżetowych Gminy;
 9. spraw związanych z naborem i oceną pracowników;
 10. zapewnienie prawidłowych warunków pracy, bhp w Urzędzie;
 11. zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym również opał, materiały biurowe i kancelaryjne oraz środki higieniczno - sanitarne;
 12. prenumerata czasopism, dzienników urzędowych itp. wydawnictw;
 13. koordynowanie czynności kancelaryjnych poprzez bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw,
 14. prowadzenie archiwum zakładowego;
 15. prowadzenie zbioru aktów prawnych kierownictwa wewnętrznego Urzędu Miejskiego;
 16. udzielanie informacji interesantom o zasadach i trybie działania Urzędu;
 17. prowadzenie spraw związanych ze współdziałaniem Gminy z organami władzy państwowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami;
 18. aktualizacja systemu oznakowania wewnętrznego Urzędu Miejskiego wraz z tablicami ogłoszeń oraz prowadzenie rejestru zamieszczanych na tablicy ogłoszeń komunikatów;
 19. prowadzenie kart rejestrujących udział w szkoleniach poszczególnych pracowników Urzędu;
 20. prowadzenie Rejestru umów w formie papierowej i elektronicznej;
 21. aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie naborów pracowników, komunikatów
 22. prowadzenie rejestru udziału pracowników w szkoleniach;   
 23. prowadzenie dokumentacji i rejestru Honorowych Obywateli Miasta Łęknica;
 24. prowadzenie spraw z zakresu profilaktyki i patologii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi;
 25. obsługa administracyjno-techniczna Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 26. przestrzeganie prawa;
 27. wykonywanie zadań Urzędu sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
 28. informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz  udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania;
 29. zachowanie tajemnicy służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym;
 30. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, współpracownikami oraz w kontaktach z  obywatelami;
 31. zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
 32. stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 33. wykonywanie zadań wspólnych referatów i stanowisk pracy Urzędu określonych
w  § 22 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu;
    34. wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.
 
Zakres uprawnień  
 1. Prowadzenie kontroli w zakresie prowadzonych spraw i upoważnienia Burmistrza.
Zakres odpowiedzialności za:
 1. Dokładną znajomość obowiązujących przepisów z zakresu prowadzonych spraw na stanowisku.
 2. Należyte gromadzenie materiałów i dowodów niezbędnych do załatwiania prowadzonych spraw na stanowisku.
 3. Dokładne przygotowanie załatwianych spraw na stanowisku, zgodnie z przepisami prawa (ustaw, rozporządzeń, uchwał rady, zarządzeń),
 4. Wykonywanie czynności i obowiązków prawidłowo, zgodnie z zapisami wynikającymi z uchwał rady i zarządzeń Burmistrza.
 5. Prawidłowe, zgodne z przepisami prawa prowadzenie akt osobowych pracowników.
 6. Nadzór nad prawidłowym i terminowym załatwieniem skarg i wniosków.
 7. Sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w urzędzie.
 8. Powierzone składniki majątkowe w zajmowanym pomieszczeniu.
 9. Zabezpieczenie pieczęci.
 10. Zabezpieczenie warunków do zachowania tajemnicy służbowej.
 11. Odpowiedzialność za ochronę danych osobowych na prowadzonym stanowisku pracy przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub  pozyskaniem.
 12. Dokładną znajomość praktycznego zastosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 13. Prowadzenie ewidencji aktów normatywnych publikowanych i niepublikowanych związanych z prowadzeniem spraw na stanowisku.    
 
  Zastępstwo na stanowisku ds. obsługi rady i jej organów.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca w budynku Urzędu Miejskiego w Łęknicy. Bezpieczne warunki pracy. Budynek dwupiętrowy. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku, rozmowami telefonicznymi.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

niższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

a) podpisany odręcznie list motywacyjny oraz oświadczenie kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz.922),
b)  życiorys (CV),
c) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie świadectw pracy dokumentujących 3 letni staż pracy,
e) oryginał wypełnionego kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
f) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na powyższym stanowisku (z własnoręcznym podpisem),
g) podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
h) podpisane odręcznie oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie oraz numer telefonu kontaktowego.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-07-03 14:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łęknicy w terminie do  3 lipca 2017r. do godz. 14.30 w zamkniętych kopertach z napisem „Nabór  -   Inspektor ds. Ogólno-Organizacyjnych”
lub przesłać na adres:
 
c. Miejsce:
Urząd Miejski w Łęknicy
ul. Żurawska 1
68-208 Łęknica
 
Dla oferty przesłanej pocztą terminem wiążącym jest data wpływu do Urzędu, a nie data nadania.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

Kandydaci spełniający wymagania formalne powiadomieni zostaną za pośrednictwem poczty  lub telefonicznie o terminie  testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 
Organizator  zastrzega sobie  prawo odwołania konkursu bez podania przyczyn.                                                                   
                                                                          

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marzena Brzezińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-06-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Dżumyło
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-06-22 13:46:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Dżumyło
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-06-22 14:05:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwona Michalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-27 06:27:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7131 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony