ˆ

Konsulatcje Aktów Prawa Miejscowego

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Konsultacje APM projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Łęknicy za osiągnięcia w nauce i osiągnięcia artystyczne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-12-11 14:56:40 Informacja ogłoszona dnia 2017-12-11 14:57:02 przez Dawid Śliwiński, informacja należąca do archiwum

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O WYNIKACH KONSULTACJI

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 
 
Przedmiot konsultacji:
1) projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Łęknicy za osiągnięcia w nauce i osiągnięcia artystyczne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica 
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
od 11 grudnia 2017r. do 21 grudnia 2017r.
 
Forma konsultacji:
zamieszczenie na okres 7 dni projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń
Nie przedstawiono opinii we wskazanym terminie w przedmiocie konsultacji, co oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Stanowisko d/s społecznych i rozwoju lokalnego pok.104, tel.(68) 3624702

Burmistrz Łęknicy
                                                                                                                              
                                                                                                                                Piotr Kuliniak
 

Ogłoszenie

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
Przedmiot konsultacji:
1) projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Łęknicy za osiągnięcia w nauce i osiągnięcia artystyczne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica 
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
od 11 grudnia 2017r. do 21 grudnia 2017r.
Forma konsultacji:
zamieszczenie na okres 7 dni projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń
Opinie, co do sprawy poddanej konsultacji powinny być przedstawione w formie pisemnej i składane na Stanowisku d/s społecznych i rozwoju lokalnego pok. 104 UM Łęknica lub przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail:
Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie w przedmiocie konsultacji oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Stanowisko d/s społecznych i rozwoju lokalnego pok.104, tel.(68) 3624702

Burmistrz Łęknicy
                                                                                                                              /.../
                                                                                                                                Piotr Kuliniak

Projekt uchwały

PROJEKT
UCHWAŁA NR ……..
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
 
z dnia 22 grudnia 2017 r.
 
w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Łęknicy za  osiągnięcia w nauce i osiągnięcia artystyczne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2198 z późn. zm), Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. W ramach Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica określa się warunki i tryb przyznawania stypendiów Burmistrza Łęknicy  za osiągnięcia w nauce i osiągnięcia artystyczne dla uczniów, którzy odbywają naukę we wszystkich typach szkół zarówno publicznych jak i niepublicznych w systemie dziennym i zaocznym.
2. Stypendium przyznaje się uczniom, o których mowa w ust. 1 za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym, który zakończył się w roku składania wniosków.
3. Stypendium jest przyznawane niezależnie od sytuacji materialnej ucznia i nie ma charakteru socjalnego.
4. Stypendium ma charakter motywacyjny i wypłacane jest w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego – jeden raz w ciągu roku kalendarzowego.
§ 2. 1.  Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają jedno z następujących kryteriów:
1) osiągnęli szczególnie wysokie wyniki w nauce na koniec roku szkolnego, tj. uzyskali średnią ocen:
      a) uczniowie kończący szkołę podstawową – minimum 5,1 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
      b) uczniowie gimnazjum – minimum 5,0 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
     c) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych – minimum 4,8 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;
 
2) uzyskali tytuł laureata w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych i artystycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim;
 
2. W odniesieniu do uczniów, wobec których dyrektor szkoły podjął decyzję dotyczącą realizacji indywidualnego toku nauki, i którym - w związku z tym - nie wystawiono na koniec roku szkolnego oceny zachowania, kryteria ogranicza się do uzyskania określonej w pkt 1a-c średniej ocen.
 
§ 3. 1.Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest złożenie wniosku wraz z dokumentami poświadczającymi uzyskanie wyników, o których mowa w § 2. 
 
2. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
1) dane wnioskodawcy;
2) nazwę szkoły;
3) dane osobowe ucznia - kandydata do stypendium;
4) informację dotyczącą osiągniętych wyników.
 
3. Wnioski mogą składać:
1) dyrektor szkoły;
2) pełnoletni uczniowie;
3) przedstawiciel ustawowy/prawny opiekun dziecka.
 
4. Wnioski o przyznanie stypendium składa się w terminie do 31 października każdego roku w Sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 
§ 4.  Traci moc uchwała Nr XV.83.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Łęknicy za osiągnięcia w nauce i osiągnięcia artystyczne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica ( Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2015r. poz. 2774).
 
§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy. 
 
§ 6.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
                                                                                      
Przewodniczący Rady
Andrzej Marszałek
 
 
 
 

Uzasadnienie do uchwały

w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Łęknicy za  osiągnięcia w nauce i osiągnięcia artystyczne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica
Rada Miejska w Łęknicy przyjęła w 2014r. lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, skutkiem tego jest możliwość podjęcia niniejszej uchwały, która  określa szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania. 
Proponuje się dokonać zmiany zapisów uchwały dotyczących uczniów kończących szkołę podstawową.
Proszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2017-12-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marlena Chojnacka Data wprowadzenia do BIP 2017-12-11 14:56:40
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2017-12-11 14:57:02
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2018-11-13 14:35:08
Artykuł był wyświetlony: 720 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu