ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Dodatek dla gospodarstw domowych [dodatek do pelletu, gazu LPG, drewna, oleju]

Informacje:

Ile wynosi dodatek do pelletu, gazu LPG, drewna, oleju?
Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:
 1. 3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 2. 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 3. 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 4. 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.
Dopłata wynosi więc:
 1. 3000 zł do pelletu
 2. 1000 zł do drewna kawałkowego
 3. 500 zł do gazu LPG
 4. 2000 zł do oleju opałowego.
Gdzie składa się wniosek o dopłaty do pelletu, gazu LPG, drewna, oleju?
Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.
 
Jeśli nie możesz złożyć wniosku osobiście - można pobrać wzór wniosku, wypełnić elektronicznie, następnie podpisać profilem zaufanym (EPUAP podpis dokument) > następnie zalogować się na epuap swoim profilem zaufanym (np. za pośrednictwem banku) > wysłać podpisany wzór wniosku poprzez pismo ogólne (załączyć podpisany plik z wnioskiem na adres skrzynki epuap urzędu gminy) (instrukcja)
 
Kto może otrzymać dodatek do pelletu, gazu LPG, drewna, oleju?
Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
 1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo
 2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 3. kocioł olejowy
– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i …), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.
 
Dodatek do pelletu, gazu LPG, drewna, oleju – dane osobowe we wniosku
We wniosku trzeba będzie podać m.in. dane wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego. Chodzi o imię i nazwisko, numer PESEL, serię i numer dowodu stwierdzającego tożsamość (jeśli brak nr PESEL), adres zamieszkania itp.
 
Czy można otrzymać dodatek do pelletu, gazu LPG, drewna, oleju na konto?
Wypełniając wniosek o wypłatę dodatku trzeba będzie też podać numer rachunku bankowego, na który zostanie przelana odpowiednia kwota - w zależności od rodzaju stosowanego źródła ciepła i opału.
 
 
 
Jakie gospodarstwo domowe we wniosku o dopłatę do pelletu, gazu LPG, drewna, oleju?
We wniosku trzeba będzie również poinformować, czy gospodarstwo domowe jest jednoosobowe, czy wieloosobowe. W przypadku gospodarstwa wieloosobowego trzeba będzie podać dane osób wchodzących w skąd tego gospodarstwa.
 
Na jakie źródło ciepła przysługuje dodatek do pelletu, gazu LPG, drewna, oleju?
Właściciele gospodarstw będą musieli również wskazać we wniosku rodzaj wykorzystywanego źródła ciepła w domu. Czy jest to: kocioł na paliwo stałe; kominek; koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, piec kaflowy na paliwo stałe, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG; kocioł olejowy.
 
Co to jest gaz LPG?
We wniosku znajduje się adnotacja, że za gaz skroplony LPG uważa się mieszaninę gazów: propanu i butanu. "Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej" - zaznaczono.
 
Czy muszę mieć wpis do CEEB?
dodatki energetyczne mogą ubiegać się też właściciele gospodarstw, którzy zgłosili bądź już mają wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).
 
Co to znaczy gospodarstwo domowe?
Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie się:
 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
Kto otrzyma dodatek do pelletu, gazu LPG, drewna, oleju?
Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się na wniosek osoby reprezentującej gospodarstwo domowe.
Dodatek do pelletu, gazu LPG, drewna, oleju a kilka gospodarstw domowych
W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
 
Kilka wniosków spod jednego adresu  
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
Czy można złożyć wniosek o dopłatę do pelletu, gazu LPG, drewna, oleju elektronicznie, online przez ePAUP?
Tak, można złożyć wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Możliwe jest więc złożenie wniosku zarówno po opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (w przypadku wniosku wysłanego np. listem poleconym).
 
Jak gmina weryfikuje wniosek?
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Dokonując weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, wójt, burmistrz albo prezydent miasta bierze pod uwagę w szczególności:
 1. informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549 i 1768);
 2. informacje uzyskane w związku z postępowaniem o przyznanie:
 • świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa odpowiednio w art. 2 i art. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 i 1265),
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1577),
 • dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, 202 i 1692),
 • dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021 oraz z 2022 r. poz. 1561);

  3. dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców, o których mowa odpowiednio w art. 6 ust. 1 i art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191).
Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego, odnośnie samotnego zamieszkiwania w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych oraz wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą w przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych..
 
Wywiad środowiskowy
Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.
W toku wywiadu środowiskowego ustala się czy stan faktyczny danego gospodarstwa domowego jest zgodny z informacjami podanymi we wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych.
Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku dla gospodarstw domowych.
 
Dodatek bez decyzji
Przyznanie przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta dodatku dla gospodarstw domowych nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku dla gospodarstw domowych, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku wymagają wydania decyzji.
 
Skąd się dowiem, że otrzymałem dodatek do pelletu, gazu LPG, drewna, oleju?
Otrzymasz emaila.
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku, wójt, burmistrz albo prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości bezpośredniego odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku.
WAŻNE! Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Instrukcje na samorzad.infor.pl

 1. Jak wypełnić wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych [dodatek do pelletu, gazu LPG, drewna, oleju] 
 
Wzory wniosków znajdują się poniżej w załącznikach PDF oraz WORD

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dawid
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-29 09:41:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Konto administr. Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-29 10:10:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Konto administr. Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-29 10:10:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
145 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!"

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Nicpoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-13 10:49:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Nicpoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-13 10:49:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Nicpoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
335 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na czwarte Zgromadzenie EUWT z o.o. Geopark Łuk Mużakowa

Zaproszenie na czwarte Zgromadzenie EUWT

Zaproszenie na czwarte Zgromadzenie EUWT z o.o. Geopark Łuk Mużakowa

Szanowni Państwo!
 
Przewodniczący Zgromadzenia EUWT z o.o., Tadeusz Jędrzejczak, zaprasza zgodnie z art. 2 ust. 15 Statutu na czwarte Zgromadzenie EUWT z o. o. "Geopark Łuk Mużakowa" w dniu 06.10.2022 r. o godz. 11.00.
 
Spotkanie odbędzie się w oficynie pałacowej Pałacu Bruhla, ul. Plac zamkowy 9, 68-343 Brody.
 
Wejście i rejestracja odbywać się będą od godz. 10.30.

PORZĄDEK OBRAD

 
1. Sprawy formalne
1.1 Powitanie uczestników przez Przewodniczącego Zgromadzenia
1.2 Ustalenie poprawności zwołania, obecności i kworum
1.3 Zatwierdzenie porządku obrad
1.4 Decyzja w sprawie zastrzeżeń do protokołu ostatniego Zgromadzenia
1.5 Zatwierdzenie protokołu
a) 2. Zgromadzenia z dn. 10.04.2022 r.
b) 3. Zgromadzenia z dn. 07.07.2022 r.
 
2. Sprawozdanie Dyrektor
2.1 Obsada biura zamiejscowego w Łęknicy
2.1 Stan rewalidacji (recertyfikacji) tytułu UNESCO
2.2 Podsumowanie wydarzenia założycielskiego
2.3 Dofinansowanie projektów
2.4 Pismo Urzędu Skarbowego dotyczące statusu organizacji pożytku publicznego
2.5 Darowizna Górnołużycko-Dolnośląskiej Kasy Oszczędnościowej (Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien)
2.6 Informacja na temat wynajmu pomieszczeń seminaryjnych
2.7 Zlecenie dla biura podatkowego
2.8 Sprawy różne
 
3. Uchwały
3.1 Zatwierdzenie Regulaminu Zgromadzenia, uchwała 35/22
3.2 Powołanie członków Rady, uchwała 36/22
3.3 Logo EUWT z o.o., uchwała 37/22
3.4 Kontynuacja Masterplanu Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa Muskauer Faltenbogen / Łuk Mużakowa, uchwała 38/22
3.5 Wniosek o dofinansowanie projektu zagospodarowania otoczenia Starej Cegielni Klein Kölzig, uchwała 39/22
3.6 Współpraca z Krajowym Urzędem Górnictwa, Geologii i Surowców (LBGR) Kraju Związkowego Brandenburgii, uchwała 40/22
 
4. Przedstawienie projektu planu gospodarczego EUWT z o.o. 2023
 
5. Sprawozdanie z działalności za 3. kwartał 2022
5.1 Sprawozdanie z przekazania majątku trwałego
5.2 Kontynuacja finansowania przez kraje związkowe Brandenburgię i Saksonię
5.3 Projekty i plany gmin
 
6. Sprawy różne
6.1 Plany wykorzystania Domu Kawalerskiego w Bad Muskau
6.2 Terminy i miejsca Zgromadzeń 2023
6.3 Inne
 
O godz. 13.00 nastąpi 30-minutowa przerwa na poczęstunek.
 
Należy pamiętać, że zgodnie z art. 2 ust. 11 w odniesieniu do decyzji delegacji, Zgromadzenie może odejmować uchwały jedynie wówczas, gdy wszyscy członkowie zostali należycie zaproszeni zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu i wszyscy członkowie są reprezentowani na Zgromadzeniu, ewentualnie przez upoważnionego przedstawiciela delegacji.
 
/-/ Tadeusz Jędrzejczak
Przewodniczący

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-08 09:46:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-08 09:48:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-08 09:52:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
482 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Nicpoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-26 11:48:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Nicpoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-26 11:48:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Nicpoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
559 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

DODATEK WĘGLOWY- INFORMACJE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komu przysługuje dodatek węglowy?
Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy są spełnione dwa warunki:
 • głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego
 • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438)
Zasady złożenia deklaracji CEEB dostępne są na stronie: https://www.gunb.gov.pl/podmenu/1713
Co należy rozumieć przez pojęcie gospodarstwo domowe?
Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
 • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe)
WAŻNE!
 • dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym, dlatego w przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka tego gospodarstwa zostanie on przyznawany temu z wnioskodawców, który złoży wniosek jako pierwszy.
 • na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
Ile wynosi dodatek węglowy?
 • dodatek węglowy wynosi 3.000 złotych
 • przyznawany jest jednorazowo na wniosek złożony przez dowolnego członka gospodarstwa domowego.
 Jakie osoby mogą składać wniosek?
Dodatek węglowy przysługuje osobom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Polski:
 • obywatelom polskim
 • cudzoziemcom przebywającym legalnie na terytorium Polski
 • obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Przy ustalaniu prawa do dodatku węglowego nie stosuje się kryterium dochodowego
Ponadto kwota dodatku węglowego:
 • jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych
 • podlega wyłączeniu spod egzekucji
Kiedy złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego?
 • w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.
WAŻNE!
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.
WAŻNE!
Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).
Gdzie złożyć wniosek o dodatek węglowy?
 • w Urzędzie Miejskim w Łęknicy, pok. 206
 Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy?
 • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP
Pamiętaj !
WNIOSEK SKŁADANY ZA POMOCĄ KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ OBOWIĄZKOWO PODPISZ PROFILEM ZAUFANYM LUB PODPISEM KWALIFIKOWANYM
 • osobiście w Urzędzie Miejskim w Łęknicy, pok. 206
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 683624708 lub 683624709
 
Podstawa prawna:
Ustawa o dodatku węglowym: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1692
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego:  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1712
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Nicpoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-22 12:43:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Nicpoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-22 12:43:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Nicpoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
723 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE Urząd Miejski w Łęknicy będzie czynny w godz. 7:00 – 14:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniach 16 - 19 sierpnia 2022r. Urząd Miejski w Łęknicy będzie czynny w godz. 7:00 – 14:00

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 9.2022r. Burmistrza Łęknicy z dnia 27.06.2022r. wydane na podstawie przepisów: art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), § 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09. 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. 2003r. Nr 169 poz. 1650) oraz art. 207 §1 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy z dnia 26.06. 1974 r. (tj. 2020r. poz. 1320 z późn. zm.)


 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-16 14:16:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-16 14:16:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
690 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Badanie opinii mieszkańców- ankieta

Akapit nr 1 - brak tytułu

Badania opinii mieszkańców
 
 
Atrakcyjność gospodarcza i turystyczna, jakość usług komunalnych, warunki dla rozwoju rolnictwa i przedsiębiorczości, oferta edukacyjna, usług zdrowotnych i rynkowych, sport, rekreacja, kultura, stan środowiska naturalnego – to tylko przykłady obszarów, na które bezpośredni i pośredni wpływ ma samorząd lokalny. Co o jakości i efektywności działań samorządów myślą mieszkańcy? Dowiemy się dzięki badaniom realizowanym przez Związek Miast Polskich
 
Badania są częścią ogólnopolskiego projektu „Centrum Wsparcia Doradczego Plus”, który realizują Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Związek Miast Polskich i Fundacja Fundusz Współpracy. Ponad 300 gmin i 27 powiatów z całego kraju bierze udział w procesie diagnostyczno-doradczym, którego celem jest opracowanie rozwiązań wspierających miasta i gminy znajdujące się w trudnej sytuacji rozwojowej.
- Istotą projektu jest rozwój współpracy między samorządami lokalnymi – gminami, miastami i powiatami. Coraz bardziej widoczne są trwałe problemy związane z nierównomiernym rozwojem kraju i poszczególnych regionów, a większość tzw. zmarginalizowanych gmin nie jest w stanie poradzić sobie samodzielnie. Do przezwyciężenia problemów niezbędna jest współpraca – mówi Justyna Wieczorkiewicz-Molendo, ekspertka Związku Miast Polskich.
Współpraca pomiędzy samorządami oparta będzie na wspólnych dokumentach strategicznych, które obejmować będą wieloletnie planowanie rozwoju na obszarach większych od pojedynczych miast i gmin. W tym celu samorządy zakwalifikowane do projektu CWD Plus zawarły porozumienia partnerskie, w ramach których zaplanują wspólne działania. W naszym regionie powstało Partnerstwo na rzecz Łuku Mużakowa, które utworzyły miasto Łęknica oraz gminy Brody, Przewóz, Trzebiel i Tuplice.
Pierwszym etapem prac nad Strategią Partnerstwa są badania diagnostyczne.
- Jednym z najważniejszych i najistotniejszych wyzwań, jakie stoją przed nami w tej chwili jest poznanie opinii mieszkańców – mówi Piotr Jański ze Związku Miast Polskich – Rozpoczęliśmy cykl badań, których wyniki stanowić będą fundament diagnozy obszaru Partnerstwa, a więc wyznaczą kierunek całości prowadzonych przez nas wspólnie dalszych prac.
Badania odbywać się będą w formie ankiet elektronicznych, dostępnych na stronach internetowych poszczególnych samorządów. Formularz ankietowy liczy trzynaście pozycji, m.in. pytania o poziom usług publicznych, przyzwyczajenia transportowe czy potrzeby inwestycyjne gminy, w której mieszkamy. Całe badanie jest anonimowe, a podmiotem przeprowadzającym ankiety jest Związek Miast Polskich.
Szczególny tryb badań dotyczy młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych. - Jednym z kryteriów decydujących o udziale w projekcie CWD była trudna sytuacja społeczna i demograficzna danego obszaru, na którą składa się m.in. rosnąca migracja młodzieży – mówi Krzysztof Koman ze Związku Miast Polskich – Chcemy poznać opinie młodych ludzi na temat ich miejsca zamieszkania, ale też planów na przyszłość. ZMP od blisko trzech lat realizuje podobne badania na terenie całego kraju, a ich wyniki były niejednokrotnie olbrzymim zaskoczeniem dla samorządów, nauczycieli i rodziców.
Szczegółowe informacje dotyczące projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus dostępne są na stronach internetowych www.cwd.info.pl oraz www.zmp.poznan.pl.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Nicpoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-26 09:02:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Nicpoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-26 09:02:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Nicpoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
946 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Zarządu Województwa Lubuskiego o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu "Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego". TERMIN ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ ORAZ SKŁADANIA UWAG I WNIOSKÓW PRZEDŁUŻONY DO DNIA 16.08.2022r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Nicpoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-21 09:14:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Nicpoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-21 09:14:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-08 10:58:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
941 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rozstrzygnięcie w sprawie opiniowania oferty realizacji zadania publicznego złożonej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Nicpoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-19 12:34:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Nicpoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-19 12:35:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Nicpoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1027 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE W dniach 19-22 lipca 2022r. Urząd Miejski w Łęknicy będzie czynny w godz. 7:00 – 14:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
W dniach 19-22 lipca 2022r.
Urząd Miejski w Łęknicy
będzie czynny w godz. 7:00 – 14:00
 
Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 9.2022r. Burmistrza Łęknicy z dnia 27.06.2022r. wydane na podstawie przepisów: art. 33  ust. 3 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), § 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09. 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. 2003r. Nr 169 poz. 1650) oraz art. 207 §1  ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy z dnia 26.06. 1974 r. (tj. 2020r. poz.  1320 z późn. zm.)
 
/-/ Burmistrz Łęknicy
Piotr Kuliniak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Nicpoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-18 09:24:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Nicpoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-18 09:24:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Nicpoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
911 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji