ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie w sprawie usunięcia drzewa (złomu)

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE W SPRAWIE USUNIĘCIA  DRZEWA (ZŁOMU)
 
Gmina Łęknica informuje o możliwości nabycia drewna opałowego z gatunku dzika wiśnia w zamian za usunięcie drzewa -złomu. Przedmiotowe drzewo zlokalizowane jest  na działce nr 162/20 w obrębie 0001 Łęknica i stanowi złom. 
 
Usunięcie drzewa - złomu, załadunek, rozładunek i transport  drewna odbywa się na koszt nabywcy. Szczegółowe informacje na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łęknicy w Referacie Nieruchomości lub telefonicznie 68 362 47 08. 
 
Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych wniosków. O nabyciu drewna decyduje kolejność wpływu wniosków.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Nicpoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-13 08:51:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Nicpoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-13 09:00:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Nicpoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
157 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!"

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Nicpoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-13 08:05:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Nicpoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-13 08:07:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Nicpoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
158 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Stypendium szkolne - świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uczeń rozpoczyna lub kontynuuje naukę? Pamiętaj, że może otrzymać pomoc finansową na wydatki szkolne, jeśli:
 • uczeń mieszka w Łęknicy
 • dochód rodziny ucznia nie jest większy niż 528 zł netto na osobę.
Jeśli jesteś:
 • rodzicem lub opiekunem prawnym niepełnoletniego ucznia;
 • pełnoletnim uczniem i nie ukończyłeś 24 lat;
 • słuchaczem kolegium pracowników służb społecznych i nie ukończyłeś 24 lat;
 • dyrektorem szkoły, ośrodka.
wypełnij wniosek o stypendium, który możesz pobrać na tej stronie, w zakładce "formularze do druku". Druk wniosku otrzymasz też w pok. 14 .
Zwróć uwagę, aby w części D wniosku wypełnić wszystkie punkty dotyczące wysokości i źródła dochodów, dokładnie opisz sytuację dochodową rodziny.
Nie zapomnij podpisać wniosku wraz z pouczeniem.
Wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu - z miesiąca złożenia wniosku.
 
Przykład I
Pani Ewa złożyła wniosek w miesiącu sierpniu. W rodzinie Pani Ewy nie nastąpiła zmiana sytuacji dochodowej, dlatego musi złożyć dokumenty potwierdzające dochody wszystkich członków rodziny za miesiąc lipiec.
 
Przykład II
Pan Jan złożył wniosek w miesiącu sierpniu, jego żona pracowała do 31 lipca. Pan Jan musi złożyć dokumenty potwierdzające dochody wszystkich członków rodziny za miesiąc sierpień oraz świadectwo pracy żony.
Do wniosku dołącz:
 • w przypadku zatrudnienia:
  zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie własne o dochodach netto wszystkich członków rodziny, osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
 • w przypadku utraty dochodu:
  dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;
 • w przypadku otrzymywania alimentów:
  odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie własne lub dowody wpłaty;
 • w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny:
  odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;
 • w przypadku niealimentacji:
  zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
  na zasadach ogólnych: oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
  opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa): zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS;
 • w przypadku pobierania renty/emerytury:
  decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:
  zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych;
 • w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia:
  zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki.
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miejski w Łęknicy , ul. Żurawska 1 w Łęknicy ( sekretariat).
 Wybierz odpowiednią dla Ciebie formę złożenia wniosku:
 • osobiście - poprzez złożenie wniosku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęknicy
  • możesz telefonicznie umówić wizytę pod numerem 68 362 47 06
 • możesz złożyć wniosek przez Internet korzystając z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (www.epuap.gov.pl), wówczas do podpisania wniosku użyj ważnego profilu zaufanego
 • za pośrednictwem placówki pocztowej
Opłaty
Wydana decyzja nie podlega opłatom.
Termin i sposób załatwienia
Wniosek możesz złożyć w terminie od  1 sierpnia do  15 września, a w przypadku gdy jesteś słuchaczem kolegium pracowników służb społecznych, w terminie od 1 sierpnia do  15 października, jeżeli zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego, w terminie od 1 stycznia do 15 lutego danego roku szkolnego.
W uzasadnionych przypadkach wniosek możesz złożyć po upływie wskazanych wyżej terminów.
Po spełnieniu wszystkich kryteriów, otrzymasz decyzję.
Wysokość miesięcznej kwoty stypendium szkolnego uzależniona jest od miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia oraz od  skali okoliczności określonych w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty i wynosi:
1)    od 90% do 120% kwoty określonej w art.6 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, jeżeli dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wynosi do 90% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2)    od 80% do 89% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, jeżeli dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wynosi powyżej 90% kryterium dochodowego, o jakim mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Złożone wnioski  zostaną rozpatrzone w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia. W przypadku prowadzenia skomplikowanego postępowania, termin może ulec wydłużeniu.
Świadczenie otrzymasz zgodnie ze sposobem wypłaty, który wskazałeś przy składaniu wniosku:
 • przelewem na konto,
 • w kasie urzędu
Stypendium zostanie wypłacone po dostarczeniu dokumentów (faktur, rachunków oraz innych imiennych dowodów wpłat) potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne, zgodnie ze szczegółowym katalogiem wydatków podlegających refundacji (katalog znajduje się w zakładce "Załączniki do sprawy").
 
Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. - o systemie oświaty.
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Uchwała Nr XVII.128.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2012 r. poz. 1336)
Tryb odwoławczy
Jeśli nie zgadzasz się z wydaną decyzją, możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie składasz za pośrednictwem Burmistrza Łęknicy
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Sztrajbel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-05-11 08:08:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-05-11 08:12:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-31 08:09:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4211 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców w wieku 65+ w gminie Łęknica - 2021r

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 242.2021 BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 10 sierpnia 2021 r.
 
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców w wieku 65+ w gminie Łęknica”
Na podstawie art. 48, art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XLV.254.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej zarządza się, co następuje:
 
§ 1. 
1. Ogłasza się konkurs ofert na wybór Realizatora „Programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców w wieku 65 + w gminie Łęknica” , zwany dalej Programem, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Regulamin konkursu na wybór Realizatora Programu stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Zastępca Burmistrza
Marcin Perczyński
 
Treść ogłoszenia wraz załącznikami w bazie aktów własnych - kliknij odsyłacz poniżej:
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marlena
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-11 08:42:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-11 08:45:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
909 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

#SZCZEPIMYSIĘ - Mobilny Punkt Szczepień w ŁĘKNICY

Akapit nr 1 - brak tytułu

#SZCZEPIMYSIĘ
Mobilny Punkt Szczepień w ŁĘKNICY

Osoby, które zaszczepiły się pierwszą dawką szczepionki Pfajzer w Mobilnym Punkcie Szczepień na terenie MOKu (30.07.2021.) informujemy, że termin drugiej dawki będzie w dniu 20 sierpnia 2021 r. (piątek) od godziny od 1100 w Miejskim Ośrodku Kultury w Łęknicy.

Będzie jeszcze możliwość zaszczepienia się jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson.

Zapisy na szczepienia pod numerem telefonu: 683624700 lub 683624722 do dnia 19 sierpnia do godziny 1400

Zapraszamy do skorzystania. Ilość szczepionek ograniczona.
Więcej informacji na temat szczepień można znaleźć na stronie internetowej: www.gov.pl/szczepimysie
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-04 08:33:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-04 08:33:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
941 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Mobilny Punkt Szczepień w ŁĘKNICY

#SZCZEPIMYSIĘ

Mobilny Punkt Szczepień w ŁĘKNICY

Osoby, które nie zdążyły się jeszcze zaszczepić zachęcamy do skorzystania z Mobilnego Punktu Szczepień, który będzie w Łęknicy w dniu 30 lipca 2021 r. (piątek) w godzinach od 1100 do 1500 w Miejskim Ośrodku Kultury w Łęknicy (OKSiR).

Będzie możliwość zaszczepienia się jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson lub dwudawkową szczepionką Pfajzer. Jeżeli są osoby, które nie mogą dotrzeć na szczepienie istnieje możliwość zaszczepienia w domu pacjenta.

Zapisy na szczepienia pod numerem telefonu: 683624717 lub 683624722 do dnia 21 lipca do godziny 1400

Osoby chętne do zaszczepienia się dwudawkową szczepionką Pfajzer mogą drugą dawkę przyjąć w dowolnym punkcie szczepień. W przypadku dużego zainteresowania tym szczepieniem Mobilny Punkt może ponownie do nas przyjechać po 21 dniach, aby podać drugą dawkę.
 
Zapraszamy do skorzystania. Ilość szczepionek ograniczona.
 
Więcej informacji na temat szczepień można znaleźć na stronie internetowej: www.gov.pl/szczepimysie

Plakat dlaczego warto się szczepić

Szczepimy się bo chcemy wrócić do normalności - kampania zachęcająca do szczepień - plakat

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alina
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-16 14:37:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-16 14:38:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-16 14:38:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1425 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Gmina Łęknica informuje o możliwości nabycia drewna opałowego

OGŁOSZENIE W SPRAWIE USUNIĘCIA DRZEWA (ZŁOMU)

RGN.6131.11.2021
09.07.2021
 
Gmina Łęknica informuje o możliwości nabycia drewna opałowego z gatunki topola osika w zamian za usunięcie drzewa -złomu. Przedmiotowe drzewo zlokalizowane jest na działce nr 15/9 w obrębie 0001 Łęknica i stanowi złom.
Usunięcie drzewa - złomu, załadunek, rozładunek i transport drewna odbywa się na koszt nabywcy.
Szczegółowe informacje na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łęknicy w Referacie Nieruchomości lub telefonicznie
68 362 47 08.
 
Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych wniosków. O nabyciu drewna decyduje kolejność wpływu wniosków.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-09 14:41:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-09 14:41:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1358 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

"Dobry Start" z ZUS, pomoc w zakładaniu profili PUE ZUS - spotkanie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Od 1 lipca 2021r. wniosek o świadczenie Dobry Start 300+ dla ucznia możesz złożyć tylko elektronicznie:
 • na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS: www.zus.pl
 • przez bankowośc elektroniczną
 • na portalu empatia.mpips.gov.pl
Jeśli nie masz profilu PUE, przyjdź na spotkanie z ekspertem ZUS, który założy go dla Ciebie
Zapraszamy: termin 21 lipca 2021r.
miejsce Urząd Miejski w Łęknicy, ul. Żurawska 1, sala posiedzeń urzędu (parter)
godz. 9.00 - 12.00
 
Profile PUE ZUS możesz założyć również samodzielnie
Jak to zrobić: sprawdź www.zus.pl lub zadzwoń 22 560 16 00
Wnioski o świadczenie Dobry start będzie rozpatrywał ZUS
 
21 lipca będzie można również:
- założyć profil zaufany
- potwierdzić profil zaufany
- złożyć wniosek na 300+
- załatwić sprawy związane z bonem turystycznym
 
WAŻNE:
Przygotuj odpowiednie dane oraz dokumenty do złożenia wniosku o świadczenie:
 • dane dzieci, na które wnioskujesz o świadczenie dobry start (w tym PESELE),
 • informacje o szkołach, do których uczęszczają dzieci,
 • orzeczenie powiterdzające niepełnosprawność,
 • numer rachunku bankowego,
 • dowód osobisty,
 • jeśli nie posiadasz Platformy usług elektronicznych ZUS również adres email
Plakat dobry start 300plus spotkanie w urzędzie w Łęknicy
 
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

"Dobry Start" z ZUS
 
"Dobry Start" z ZUS
 
Od nowego roku szkolonego 300 zł w ramach programu "Dobry Start” będzie przyznawał
i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 
W ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo
300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych. Wsparcie przysługuje na dzieci do 20. roku życia lub 24 lat, jeśli posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.
Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r., wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia lub przez serwisy internetowe niektórych banków. Również zawiadomienia dotyczące świadczeń „300 plus” będą przekazywane w formie elektronicznej. Samo świadczenie zostanie wypłacone wyłącznie na rachunek bankowy.
Na Platformie Usług Elektronicznych ZUS udostępnił specjalny kreator wniosków
o świadczenia z programu „Dobry Start”. Pomoże on uniknąć błędów przy staraniu się
o wsparcie. Pracownicy ZUS we wszystkich placówkach będą pomagali w założeniu profilu na PUE i poprawnym wypełnieniu wniosku o świadczenie „300 plus”. Dodatkowo
w wybranych placówkach Poczty Polskiej, KRUS, urzędach i instytucjach będzie można uzyskać pomoc w elektronicznym złożeniu wniosku w ramach programu „Dobry Start”. Zainteresowanym pomagać będą pracownicy ZUS.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alina
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-02 15:14:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-02 15:14:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-08 10:36:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1482 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Perczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-30 14:53:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Perczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-30 14:55:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Perczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-30 14:56:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1416 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Kampania promocyjna #szczepmySię

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na prośbę Lubuskiego  Oddziału Wojewódzkiego  NFZ  prezentujemy  krótki filmik dotyczący  Apelu  pod hasłem „ Nie ma mutacji bez replikacji. Nie replikuj”  celem poddania pod rozwagę wszystkim tym, którzy uważają, że pandemia jest już za nami.
Wypowiedź Pani prof. Marii Gańczak autorytetu w dziedzinie chorób zakaźnych, jest kluczowa i idealnie nawiązuje do sytuacji, w której się obecnie znajdujemy.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alina Andrus
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-29 09:43:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sabina Kacprzak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-29 09:44:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sabina Kacprzak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1496 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji