ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr - Organizacja Festynu z okazji 25 rocznicy konsekracji kościoła pod wezwaniem świętej Barbary w Łęknicy.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2014-08-20 12:32:22 Informacja ogłoszona dnia 2014-08-20 12:35:03 przez Dawid Śliwiński, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

OGŁOSZENIE
 
Burmistrz Łęknicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr
 
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 
1. Rodzaj zadania
 
Nazwa zadania:
Organizacja Festynu z okazji 25 rocznicy konsekracji kościoła pod wezwaniem świętej Barbary w Łęknicy.
 
Cel zadania:
Integracja mieszkańców miasta poprzez:
a) zapewnienie wypoczynku,
b) promocję czynnych form tego wypoczynku,
c) wskazanie wartościowego i efektywnego sposobu spędzania czasu wolnego,
d) organizacja i przeprowadzenie koncertu muzycznego,
e) upamiętnienie mieszkańców uczestniczących przy budowie kościoła.
 
Beneficjenci:
Mieszkańcy z terenu Gminy Łęknica.
 
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 3.400 zł
(słownie: trzy tysiące czterysta złotych), przy czym za wkład własny oferenta przyjmuje się wkład osobowy (wolontariat)
 
3. Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 t.j.);
2. Przyznanie finansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( dalej jako oferenci);
3. Warunkiem ubiegania się o finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25) –wymagane jest aby w złożonych ofertach wszystkie pozycje formularza zostały prawidłowo wypełnione zgodnie z informacjami zawartymi w poszczególnych rubrykach ( w przypadku, gdy dana pozycja oferty nie odnosi się do podmiotu lub projektu należy wpisać np. „nie dotyczy”);
4. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrzeniu pod względem merytorycznym;
5. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dotacji , wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego finansowania;
 
4. Termin realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest od dnia podpisania umowy do dnia 29 września 2014 r.
 
5. Warunki realizacji zadania
  • Organizacja festynu: uczestnicy – mieszkańcy Łęknicy
  • organizator zagwarantuje bezpieczny i wygodny pobyt uczestników festynu,
  • organizator zorganizuje koncert muzyczny,
  • gry i zabawy.
 
Działania, których realizację należy uwzględnić przy planowaniu zadania:
  • szczegółowy harmonogram realizacji zadania zgodny z kosztorysem,
 
Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym:
a) doświadczenie w realizacji podobnych zadań,
b) bazę lokalową umożliwiającą realizacje zadania
 
6. Termin i miejsce składania ofert
1. Formularze ofertowe wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 10 września 2014 roku do godz. 15:00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łęknicy ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica.
2. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
3. Organizacje uczestniczące w konkursie zobowiązane są do podania adresy mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach.
W przypadkach braku adresu mailowego Organizacja zobowiązana jest podać numer telefonu.
 
Wymagana dokumentacja:
1) prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli, zgodnie z kopią odpisu z Krajowego Rejestru sądowego, innego rejestru lub
ewidencji;
2) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, odpis
musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym;
3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż
wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru –dokument
potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
 
Oferent zobowiązany jest w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji, przesłać w formie elektronicznej lub papierowej oświadczenie o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji wraz z podaniem terminu przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, w tym:
1) zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania, stanowiące załączniki do
umowy,
2) potwierdzenie aktualności danych oferenta zawartych w ofercie niezbędnych do przygotowania
umowy,
 
 
7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
 
1. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej zgodnie z kryteriami wskazanymi w Karcie
oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1do niniejszego ogłoszenia.
2. Oceny merytorycznej dokona komisja konkursowa do opiniowania ofert.
3. Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert
Burmistrzowi Łęknicy.
4. Wyboru ofert dokonuje się niezwłocznie, a wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do
wiadomości publicznej:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy,
3) na stronie internetowej http://www.facebook.com/LeknicaCzyliMuzakow
 
Przy wyborze ofert Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami i punktacją:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmioty uprawnione, ocena w skali 0-7 pkt;
2) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania i programu wypoczynku, jasne określenie przeznaczenia planowanych wydatków,ocena w skali 0-7 pkt;
3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których podmioty uprawnione będą realizować zadanie publiczne, ocena w skali 0-7 pkt;
4) udziałem środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego:
-wkład finansowy własny na poziomie 10% -ocena 0 pkt,
-wkład finansowy własny na poziomie powyżej 10% do 20% -ocena 2 pkt,
-wkład finansowy własny na poziomie powyżej 20% do 30% -ocena 4 pkt,
-wkład finansowy własny na poziomie powyżej 30% -ocena 6 pkt;
5) wkładem rzeczowym i osobowym, ze szczególnym uwzględnieniem świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków oraz ich kwalifikacji, realizującego zadanie –ocena w skali 0-2 pkt;
6) dotychczasową współpracę, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków –ocena 0-7 pkt
 
8. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Łęknica w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom uprawnionym:
 
Kwota dotacji w 2014 roku -nie realizowano zadania tego rodzaju
 
9. Informacje dodatkowe
 
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Urzędzie Miejskim w Łęknicy ul. Żurawska 1, pok. 101.
 
Osoby uprawnione do kontaktów z organizacjami:
Pani Alina Rosa –tel. (68) 3624715 Referat Finansowy
Pani Iwona Kubacka –tel. (68) 3624704 , i.kubacka@umleknica.
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu