ˆ

Konsulatcje Aktów Prawa Miejscowego

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH dot. projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów (...)

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2016-01-19 14:44:15 Informacja ogłoszona dnia 2016-01-19 14:45:22 przez Dawid Śliwiński, informacja należąca do archiwum

Treść ogłoszenia:

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
Przedmiot konsultacji:
 
            1) projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których gmina Łęknica jest organem prowadzącym, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół
     
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
od  dnia 19 stycznia 2016r. do dnia 29 stycznia 2016r.
 
Forma konsultacji:
Zamieszczenia na okres 7 dni projektu aktu prawa miejscowego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 
         Opinie, co do sprawy poddanej konsultacji powinny być przedstawione w formie pisemnej i składane w komórce organizacyjnej UM w Łęknicy odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji lub przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail:
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Sekretarz Gminy, pok 203 tel. 68 36 24 707,
 
Burmistrz Łęknicy
                                                                                                                         Piotr Kuliniak

Projekt - Uchwały:

UCHWAŁA NR ………………..
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia … lutego 2016r.
 
w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których gmina Łęknica jest organem prowadzącym, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 20e ust. 3 i 4, art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 2156 z późn. zm.) Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje:
 
            § 1. Uchwała określa kryteria rekrutacji do publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Łęknica dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół.
            § 2. Kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej, zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę Łęknica, przyjmuje się na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) w drodze postępowania rekrutacyjnego, uwzględniając następujące kryteria wraz z liczbą punktów:
1) w danej szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata - 5 pkt;
2) kandydat uczęszczał  do oddziału przedszkolnego w danej szkole - 5 pkt;
3) przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata jest zatrudnione lub prowadzi działalność gospodarczą w gminie Łęknica  - 5 pkt.
            § 3. Kandydatów do klasy pierwszej gimnazjum, zamieszkałych poza obwodem gimnazjum prowadzonego przez gminę Łęknica, przyjmuje się na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) w drodze postępowania rekrutacyjnego, uwzględniając następujące kryteria wraz z liczbą punktów:
1) w danej szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata - 5 pkt;
2) kandydat uczęszczał do szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę Łęknica - 5 pkt;
3) przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata jest zatrudnione lub prowadzi działalność gospodarczą w gminie Łęknica  - 5 pkt;
4) kandydat posiada tytuł laureata konkursu o zasięgu ogólnopolskim lub wojewódzkim - 20 pkt;
5) kandydat posiada tytuł finalisty konkursu o zasięgu wojewódzkim - 15 pkt;
6) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 10 pkt.
            § 4. Ustala się następujące dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów:
1) określonych w § 2 pkt 1 i 2 oraz w § 3 pkt 1 i 2 - potwierdza Dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej szkoły;
2) określonych w  § 2 pkt 3 i  § 3 pkt 3 - zaświadczenie o zatrudnieniu na terenie gminy Łęknica lub wydruk z CEIDG o prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie gminy Łęknica;
3) określonych w § 3 pkt 4 i 5 - kopie dyplomów lub zaświadczeń;
4) określonych w  § 3 pkt 6 - kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
            § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
            § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
            Przewodniczący Rady
Andrzej Marszałek

Uzasadnienie do uchwały:

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których gmina Łęknica jest organem prowadzącym, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół
 
Zgodnie z art. 20e ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty:
„3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa lub dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 20c ust. 5. Przepisy art. 20c ust. 9 i 10 stosuje się.
4. Kryteriom, o których mowa w ust. 3, organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, z tym że spełnianie kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata potwierdza się oświadczeniem.”
 
Uchwała będzie miała zastosowanie do rekrutacji do I klasy szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum na rok szkolny 2016/2017.
Proszę o podjęcie uchwały.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2016-01-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Brzezińska Data wprowadzenia do BIP 2016-01-19 14:44:15
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2016-01-19 14:45:22
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2018-11-13 14:35:08
Artykuł był wyświetlony: 3342 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy