ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 4.2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Łęknicy

Wymiar etatu: 1 etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat ds. Rozwoju Marki Łuk Mużakowa

Data udostępnienia: 2017-09-04

Ogłoszono dnia: 2017-09-04 przez Marzena Brzezińska

Termin składania dokumentów: 2017-09-15 14:30:00

Nr ogłoszenia: 4.2017

Zlecający: Urząd Miejski w Łęknicy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe,
b) co najmniej 2 – letni staż pracy,
d) znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
e) wymagania wskazane w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych,
f) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
g) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe,
h) nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
a) mile widziane wykształcenie wyższe w zakresie turystyki lub ekologii,
b) mile widziane skończone szkolenie oraz doświadczenie w zakresie edukacji ekologicznej i/lub turystyki,
c)znajomość obsługi powszechnie używanych komputerowych systemów operacyjnych oraz aplikacji biurowych,
d) znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego w tym przede wszystkim:
 1. Ustawa o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.);
 2. Ustawa o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.)
e) szeroka wiedza historyczna i przyrodnicza o Łuku Mużakowa,
f) odpowiedzialność, komunikatywność, samodzielność, dokładność,
g) wysoka kultura osobista.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres obowiązków :
 1. organizacja kontaktów i sieci powiązań pomiędzy interesariuszami działającymi na obszarze Łuku Mużakowa w sferze edukacji, kultury, turystyki, gospodarki, ochrony przyrody, w tym organizacja spotkań roboczych z przedsiębiorcami oraz utrzymywanie stałych kontaktów ze stowarzyszeniami Geopark Łuk Mużakowa – polskim i niemieckim,
 2. rozwój oraz realizacja ofert edukacyjnych dotyczących Łuku Mużakowa
 3. animacja wydarzeń kulturalnych i promocyjnych (wycieczki plenerowe, eventy, imprezy sportowe, imprezy edukacyjne i kulturalne) związanych z Łukiem Mużakowa
 4. dokumentowanie przekształceń przyrodniczych i gospodarczych Łuku Mużakowa oraz wydarzeń na Łuku Mużakowa,
 5. opieka nad minimuzeum oraz zbieranie i opracowywanie eksponatów wystawowych,
 6. obsługa punktu informacji turystycznej,
 7. oprowadzanie po wystawach zorganizowanych w centrum informacji turystycznej.
 8. prowadzenie (aktualizacja i rozbudowa) strony internetowej Geoparku Łuk Mużakowa,
 9. prowadzenie lekcji otwartych dla mieszkańców,
 10. prowadzenie lekcji dla dzieci i młodzieży szkolnej,
 11. oprowadzenie wycieczek (turyści),
 12. organizacja posiedzeń grup roboczych jak również działania w zakresie podnoszenia kwalifikacji przewodników po Łuku Mużakowa
 13. pośredniczenie w obsłudze ruchu turystycznego (kontaktowanie, umawianie turystów z przedsiębiorcami turystycznymi)
 14. dystrybucja materiałów promocyjnych,
 15. przygotowanie i udział w targach turystycznych,
 16. koordynacja realizacji działań w ramach projektu,
 17. rozliczanie merytoryczne projektu, prowadzenie dokumentacji projektu, przygotowywanie wniosków o płatność,
 18. prowadzenie sprawozdawczości projektu.    
 19. przestrzeganie prawa,
 20. wykonywanie zadań Urzędu sumiennie, sprawnie i bezstronnie,
 21. udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz  udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania,
 22. zachowanie tajemnicy służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym,
 23. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, współpracownikami oraz w kontaktach z  obywatelami,
 24. zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,
 25. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń Burmistrza
 
Zakres uprawnień:
 
1. Podpisywanie pism nie mających charakteru decyzji, sprawozdań i informacji związanych z wykonywaniem spraw na stanowisku.
2. Uprawnienie do kontaktów z jednostkami gminnymi, instytucjami, organizacjami pozarządowymi.
3. Uprawnienie do pozyskiwania informacji niezbędnych w działalności od właściwych instytucji.
4. Prowadzenie kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie prowadzonych spraw i upoważnienia Burmistrza.
 
Zakres odpowiedzialności za:
1. Dokładną znajomość obowiązujących przepisów z zakresu prowadzonych spraw w Referacie.
2. Należyte gromadzenie materiałów i dowodów niezbędnych  do załatwiania prowadzonych spraw w Referacie.
3. Dokładne przygotowanie załatwianych spraw w Referacie, zgodnie z przepisami prawa (ustaw, rozporządzeń, uchwał rady, zarządzeń).
4. Wykonywanie czynności i obowiązków prawidłowo, zgodnie z zapisami wynikającymi z uchwał rady i zarządzeń Burmistrza.
5. Ścisłe przestrzeganie terminów wynikających z ustaw, rozporządzeń, uchwał rady, zarządzeń i poleceń Burmistrza.
6.  Terminowe i pełne opracowanie odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne.
7. Terminowe sporządzanie sprawozdań w ramach kontroli zarządczej.
8. Powierzone składniki majątkowe w zajmowanym pomieszczeniu.
9. Zabezpieczenie pieczęci i dokumentów.
10. Zabezpieczenie warunków do zachowania tajemnicy służbowej.
11. Bezpieczeństwo danych osobowych na prowadzonym stanowisku pracy w tym danych osobowych w systemie informatycznym, przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu oraz odejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń. 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca w budynku Urzędu Miejskiego w Łęknicy. Bezpieczne warunki pracy. Budynek dwupiętrowy. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku, rozmowami telefonicznymi. Wyjazdy służbowe w teren.
Zatrudnienie na czas określony: realizacji i trwałości projektu tj od września 2017r. do 30 czerwca 2025r.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

niższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

1) podpisany odręcznie list motywacyjny oraz oświadczenie kandydata Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz.922),
2)  życiorys (CV),
3) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy dokumentujących 2 letni staż pracy,
5) kserokopia świadectwa szkolnego lub innego dokumentu potwierdzającego naukę języka angielskiego,
6) oryginał wypełnionego kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
7) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na powyższym stanowisku (z własnoręcznym podpisem),
8) podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
9) podpisane odręcznie oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) informacja o posiadanych szkoleniach czy doświadczeniu w zakresie edukacji ekologicznej i/lub turystyki (w razie posiadania ww),
11) spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie oraz numer telefonu kontaktowego.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-09-15 14:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łęknicy w terminie do  15 września 2017r. do godz. 14.30 w zamkniętych kopertach z napisem „Nabór  - Podinspektor ds. rozwoju oferty turystycznej, kulturalnej i edukacyjnej Łuku Mużakowa”  lub przesłać na adres:
c. Miejsce:
Urząd Miejski w Łęknicy
ul. Żurawska 1
68-208 Łęknica
Dla oferty przesłanej pocztą terminem wiążącym jest data wpływu do Urzędu, a nie data nadania.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

Kandydaci spełniający wymagania formalne powiadomieni zostaną za pośrednictwem poczty  lub telefonicznie o terminie  testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 
Organizator  zastrzega sobie  prawo odwołania konkursu bez podania przyczyn.       
                                                                          

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marzena Brzezińska Data wytworzenia informacji: 2017-09-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Dżumyło Data wprowadzenia do BIP 2017-09-04 12:20:16
Wprowadził informację do BIP: Joanna Dżumyło Data udostępnienia informacji: 2017-09-04 12:25:44
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Dżumyło Data ostatniej zmiany: 2017-09-20 13:00:00
Artykuł był wyświetlony: 1278 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu