ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Informacje, ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 349.2018
BURMISTRZA ŁĘKNICY
z dnia 15 stycznia 2018r.
 
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
 
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. Poz. 1875 z poźn.zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn.zm.), oraz Uchwały Nr XXIII/121/2005 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005r.w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Łęknica o statusie miejskim (Dz .Urz. Woj. Lubuskiego Nr 20 z dnia 29 kwietnia 2005r., poz. 405 z późn.zm. )
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Przeznacza się do oddania w użyczenie nieruchomość zabudowaną wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łęknicy oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w okresie 15.01.2018r. - 05.02.2018r.
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
Burmistrz Łęknicy
 
/-/ Piotr Kuliniak
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-15 12:33:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-15 12:35:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-01-15 12:35:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10162 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia - rozbudowa rozlewni gazu, zlokalizowanej na działce nr 282/11 obręb Łęknica

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nr sprawy RGN.6220.1.2014.WF
 
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia
 
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013, poz. 1235 ze zm.)
 
zawiadamiam
 
w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wniosku Pana JG zamieszkały w Zielonej Górze,o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie – rozbudowie rozlewni gazu, zlokalizowanej na działce nr 282/11 obręb Łęknica, ul. Kościuszki 6, Burmistrz Łęknicy wydał postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.
Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP Urzędu Miasta Łęknica bip.umleknica.pl wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łęknicy ul. Żurawska 1.
 
Otrzymują:
 1. Strony postępowania wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy
 2. a/a
 
             
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-08-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Jaślanek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-08-27 14:25:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-08-27 14:25:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-03-26 08:39:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17245 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Burmistrza Łęknicy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 48 ust. 4 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
 
informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Program usuwania  wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Łęknicy na lata 2015 – 2018”.
 
W oparciu o zapisy art. 48 w związku z art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Burmistrz Łęknicy w dniu 10.07.2014 roku zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu.
 
W odpowiedzi na wniosek:
 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. pismem Nr WOOŚ.-I.411.99.2014.DT z dnia 24.07.2014 r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Program usuwania  wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Łęknica na lata 2015 – 2018”,uzasadniając tym, że przedsięwzięcie nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko.   
 • Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. opinią sanitarną Nr NS-NZ.9022.7.34.2014.MZ z dnia 04.08.2014 r. wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Program usuwania  wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Łęknicy na lata 2015 – 2018”. 
Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  dla dokumentu „Program usuwania  wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Łęknicy na lata 2015 – 2018”.

Głównym celem opracowanego programu jest zaplanowanie usunięcia wyrobów azbestowych z terenu miasta i ich bezpieczne unieszkodliwienie. Dla potrzeb programu przeprowadzono inwentaryzację ilości i stanu wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie miasta. W  programie zawarto harmonogram zadań do realizacji, szacując ich koszt w rozbiciu na lata oraz role samorządu gminnego, i innych jednostek w ich realizacji. Zakłada się, że proces usuwania wyrobów zawierających azbest winien być zakończony do końca 2032 roku. Usuwanie azbestu odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Zadania usuwania i transportu azbestu do miejsca unieszkodliwienia (składowania) wykonywane będą przez wyspecjalizowane firmy posiadające uprawnienia w tym zakresie. Zadania przewidziane w przedmiotowym programie powiązane są działaniami zapisanymi w dokumentach wyższego szczebla. Projekt programu nie przewiduje na terenie gminy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 
Planowane przedsięwzięcia nie kolidują z obszarami podlegającymi ochronie  w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 292, poz. 880 z późn. zm.), a ich zakres i skala wyklucza możliwość transgranicznego oddziaływania.
 
Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Gorzowie Wlkp. oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp., a w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla  dokumentu „Program usuwania  wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Łęknica  na lata 2015 – 2018”.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-08-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wiesław Fudali
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-08-27 07:35:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-08-27 07:35:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-03-26 08:39:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17248 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA ŁĘKNICY NA LATA 2015 - 2018

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Perczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-07-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Perczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-07-30 11:43:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Perczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-07-30 11:45:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-03-26 08:39:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18983 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach - dot. przedsięwzięcia polegającego na Budowie – rozbudowie rozlewni gazu, zlokalizowanej na działce nr 282/11 obręb Łęknica, ul. Kościuszki 6

Nr sprawy RGN.6220.1.2014.WF

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r, poz. 1235 ze zm.)
 
zawiadamiam
 
w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wniosku Pana J G zamieszkały w Zielonej Górze, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie – rozbudowie rozlewni gazu, zlokalizowanej na działce nr 282/11 obręb Łęknica, ul. Kościuszki 6:
 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim 16 czerwca 2014 r. pismem znak: WOOŚ-II.4240.176.2014.AJ, wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia,
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach w dniu 13 czerwca 2014 r. uznał, że dla projektowanego przedsięwzięcia sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko nie jest wymagane, znak: NZ-771.R.144.2014
Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP Urzędu Miasta Łęknica bip.umleknica.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łęknicy ul. Żurawska 1.
 
 
Otrzymują:
 1. Strony postępowania wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy
 2. a/a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-07-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Jaślanek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-07-07 13:34:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-07-07 13:34:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-03-26 08:39:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
20246 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dot. przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie istniejącej stacji tankowania gazu LPG o stację usług tankowania paliw płynnych dla samochodów osobowych zlokalizowanej na działce nr 66/16 obręb Łęknica m. Łęknica

Nr sprawy RGN.6220.3.2013.WF

zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235)
zawiadamiam
iż Burmistrz Łęknicy wydał odmowną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie istniejącej stacji tankowania gazu LPG o stację usług tankowania paliw płynnych dla samochodów osobowych zlokalizowanej na działce nr 66/16 obręb Łęknica m. Łęknica
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP Urzędu Miasta Łęknica http://bip.umleknica.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łęknicy ul. Żurawska 1.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium, oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów i zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) informuję o możliwości składania uwag i wniosków wszystkich zainteresowanych przy stanowisku ds. Infrastruktury Technicznej /pok. 206 /,    tel. 068 362 47 08, Pan Wiesław Fudali - Inspektor w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia  28.07.2014r.
 
Otrzymują :
 1. Strony wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy
 2. A/a
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-07-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Jaślanek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-07-07 13:32:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-07-07 13:32:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-03-26 08:39:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
20298 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu nr 282/SAX/13 pn. "Dni partnerstwa Łęknica - Bad Muskau"  Gmina Łęknica, ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica, zaprasza do składania ofert na wykonanie następujących zadań:
1) Przygotowania posiłków i prowadzenia obsługi gastronomicznej dla 200 uczestników imprezy, która odbędzie się w dniach 1-3 maja 2014 w Parku OKSIR
(zaproszeni goście z Polski i Niemiec, zespoły artystyczne) w tym ciepłe i zimne posiłki, dania łużyckie, przekąski oraz napoje, naczynia.
Prowadzenia Obsługi gastronomicznej w godzinach trwania imprezy.
2) Wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z wypaleniem płyt oraz umieszczenia tych materiałów na stronie internetowej.
3) Organizację zaplecza technicznego w tym:
- budowa i demontaż sceny z zadaszeniem;
- zabezpieczenie 40 punktów świetlnych w tym  tzw. oświetlenia inteligentnego;
- przyłącza energetycznego;
- transportu wyżej wymienionego sprzętu i specjalistów.
3) Realizacja elektroakustyczna podczas realizacji przedsięwzięcia w dniu 1-3 maja 2014 według poniższego zestawienia:
- profesjonalna aparatura nagłaśniająca o mocy 5 kW na stronę;
- profesjonalny system monitorów – głośniki odsłuchowe;
- profesjonalne okablowanie;
- mikrofony dla solistów;
- realizacja dźwięku, wynajem i obsługa aparatury podczas 3 dni imprez;
- ekipa techniczna realizator plus asystenci;
- transport, montaż i demontaż.
4) Druk materiałów poligraficznych wg. dostarczonego wzoru.
5) Organizacji widowiska plenerowego w oparciu o miejscowe zespoły artystyczne.
 
Oferty prosimy składać do dnia 17 kwietnia 2014 na adres: Gmina Łęknica, ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica lub pocztą elektroniczną:
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-04-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dawid Śliwiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-04-09 11:35:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-04-09 11:35:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-03-26 08:39:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5723 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej

dot. rozbudowy istniejącej stacji tankowania gazu LPG o stację usług tankowania paliw płynnych dla samochodów osobowych zlokalizowanej na działce nr 66/16 obręb Łęknica

Nr sprawy RGN.6220.3.2013.WF
 
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235)
zawiadamiam
iż Burmistrz Łęknicy wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego Rozbudowie istniejącej stacji tankowania gazu LPG o stację usług tankowania paliw płynnych dla samochodów osobowych zlokalizowanej na działce nr 66/16 obręb Łęknica m. Łęknica
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP Urzędu Miasta Łęknica http://bip.umleknica.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łęknicy ul. Żurawska 1.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium, oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów i zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) informuję o możliwości składania uwag i wniosków wszystkich zainteresowanych przy stanowisku ds. Infrastruktury Technicznej /pok. 206 /,    tel. 068 362 47 08, Pan Wiesław Fudali - Inspektor w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 13.03.2014r.
 
Otrzymują :
 1. Strony wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy
 2. A/a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Jaślanek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-27 11:17:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-27 11:17:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-03-26 08:39:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
27846 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Nr sprawy: RGN.6220.4.2013.WF

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nr sprawy: RGN.6220.4.2013.WF
 
Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 4, art. 80 ust. 2, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U .z 2008 r., Nr 199, poz.1227 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz z § 3 ust. 1 pkt. 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. z 2010 roku Nr 213, poz. 1397)
po rozpatrzeniu wniosku:
Pana Z. L zamieszkałego w Łęknicy,  
Burmistrz Łęknicy wydał odmowną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego: budowie ogólnodostępnej stacji sprzedaży detalicznej paliw płynnych dla samochodów osobowych, terminalem do ładowania pojazdów z silnikami elektrycznymi wraz z zapleczem obsługi osób podróżujących, w tym handlu, gastronomi i usług towarzyszących oraz miejscami postojowymi dla samochodów osobowych w ramach całościowego zorganizowanego programu inwestycyjnego, zlokalizowanego w Łęknicy przy ul. XX-lecia i ul. Hutniczej.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium. Zgodnie z oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję o możliwości składania uwag i wniosków wszystkich zainteresowanych przy Stanowisku ds. Infrastruktury Technicznej /pok. 206 / , tel. 068 362 47 08, Pan Wiesław Fudali - Inspektor w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 06.12.2013r.            
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP Urzędu Miasta Łęknica http:/bip.umleknica.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łęknicy ul. Żurawska 1.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-11-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Jaślanek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-11-26 07:50:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-11-26 07:50:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-03-26 08:39:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
31568 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie istniejącej stacji tankowania gazu LPG o stację usług tankowania paliw płynnych dla samochodów osobowych zlokalizowanej na działce nr 66/16 obręb Łęknica

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak sprawy: RGN.6220.3.2013.WF
 
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia
 
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 199, poz. 1227)
 
zawiadamiam
 
w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wniosku Pani A.Sz. zamieszkałej w Łęknicy, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji tankowania gazu LPG o stację usług tankowania paliw płynnych dla samochodów osobowych zlokalizowanej na działce nr 66/16 obręb Łęknica m. Łęknica, Burmistrz Łęknicy wydał postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.
Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP Urzędu Miasta Łęknica http://bip.umleknica..pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łęknicy ul. Żurawska 1.
 
Otrzymują:
 1. Strony postępowania wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy
 2. a/a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-11-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Jaślanek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-11-26 07:47:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-11-26 07:48:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-03-26 08:39:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
31427 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji