ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Konsulatcje Aktów Prawa Miejscowego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Konsultacje APM: projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Łęknica

Informacja ogłoszona dnia 2023-11-06 09:40:42 przez Dawid Śliwiński

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
 
Przedmiot konsultacji: 
1)   projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Łęknica
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
od  dnia 6 listopada 2023r. do dnia 13 listopada 2023r.
 
Forma konsultacji:
Zamieszczenia na okres 7 dni projektów aktów prawa miejscowego w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
Opinie, co do sprawy poddanej konsultacji powinny być przedstawione w formie pisemnej i składane w komórce organizacyjnej UM w Łęknicy odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji (Urząd Miejski w Łęknicy, ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica)  lub przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail:
Termin na wyrażenie opinii: 10 dni od dnia ich ogłoszenia tj. - do 16 listopada 2023 r.   
      W przypadku przesłania uwag i opinii pisemnie, decyduje data wpływu na wskazany powyżej adres, a nie data stempla pocztowego.
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji
Sekretarz Gminy, tel 68 36 24 707, pok. 203,                
                                                                                                          
 
Burmistrz Łęknicy
/-/  Piotr Kuliniak
 

Projekt uchwały

UCHWAŁA NR .............................. RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia ..........
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Łęknica
 
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 2048) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VI.36.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Łęknica (Dz.Urz. Woj. Lubus. Nr 78 poz. 1487 z 2011r.) dokonuje się zmiany § 6 pkt 4, który otrzymuje nowe brzmienie:
„4) zakup sprzętu sportowego przeznaczonego do prowadzenia szkolenia, odzieży i obuwia sportowego;”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie od 1 stycznia 2024r.
 
Przewodniczący Rady
Henryk Klapa
 
Uzasadnienie do uchwały
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Łęknica
 
Zgodnie z art. 27 ustawy o sporcie tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego.
Rada gminy może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb finansowania zadania własnego, wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka ta zamierza osiągnąć.
Zmieniana uchwała została podjęta 29 kwietnia 2011r., proponowana zmiana dotyczy § 6 punktu 4, z dotacji celowej mogą być dofinansowane wydatki w szczególności: (…) „pkt 4) wydatki bieżące lub majątkowe do wysokości 3.500 zł z tytułu zakupu sprzętu sportowego, utrzymania lub ulepszania posiadanego sprzętu sportowego służącego uprawianiu sportu„
Obecnie odstępuje się od wskazania maksymalnej wysokości wydatków.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sekretarz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-06 09:40:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-06 09:40:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
117 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony