ˆ

Programy zdrowotne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Raport końcowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Łęknica 2021-2022

Informacja ogłoszona dnia 2022-11-17 10:55:41 przez Dawid Śliwiński

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
RAPORT KOŃCOWY
Z REALIZACJI PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ
 
Data wpływu :……………………………………….
Sygn. akt: ……………………………………..
 
wypełnia Agencja Oceny Technologii Medycznych
i Taryfikacji
 
Gmina Łęknica
oznaczenie podmiotu składającego raport końcowy z realizacji
programu polityki zdrowotnej
Raport końcowy
z realizacji programu polityki zdrowotnej
Nazwa programu polityki zdrowotnej:
Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Łęknica
 
 
Przewidziany w programie polityki zdrowotnej okres jego realizacji:
2017-2021
Faktyczny okres realizacji programu polityki zdrowotnej:
20.10.2021r.-31.08.2022r.
Opis sposobu osiągnięcia celów programu polityki zdrowotnej:1)
Celem głównym programu jest zmniejszenie liczby zachorowań z powodu nowotworu szyjki macicy w wybranej populacji mieszkańców gminy Łęknica poprzez prowadzenie odpowiednich działań profilaktycznych w latach 2017-2021.
Osiągnięcie celów programu możliwe było poprzez przeprowadzenie edukacji zdrowotnej oraz wykonanie szczepień przeciwko HPV wśród adresatów programu.
Akcja edukacyjna w ramach programu wpłynęła na pogłębienie wiedzy rodziców/opiekunów prawnych i uczniów na tematy dotyczące zagadnień z zakresu zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego(HPV), ryzykownych zachowań oraz chorób przenoszonych drogą płciową.
 
Charakterystyka interwencji realizowanych w ramach programu polityki zdrowotnej:2)
 
Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Łęknica obejmował następujące interwencje:
1.przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej programu:
  • Urząd Miejski w Łęknicy: strony internetowe Urzędu Miejskiego, tablice informacyjne, plakaty
  • Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy: przekaz informacji poprzez dziennik elektroniczny, lekcje wychowawcze, wywiadówki
  • Przeprowadzenie spotkania informacyjno-edukacyjnego adresowanego do rodziców/opiekunów prawnych ,dziewcząt i chłopców
2.ocena poziomu wiedzy uczestników programu na podstawie ankiet przeprowadzonych przed i po spotkaniu
3. wykonanie badania lekarskiego przed podaniem dawki szczepionki
4. wykonanie szczepień (2 dawki) przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego(HPV)
5.wydanie zaświadczenia o wykonaniu zleconego szczepienia
 
Wyniki monitorowania i ewaluacji programu polityki zdrowotnej:3)
 
W 2017r. szczepienia przeciw HPV adresowane były do 31 dziewcząt. Do Programu zgłosiło się 18 dziewcząt , co stanowi 58,06% populacji zaplanowanej do udziału w Programie, które otrzymały 3 dawki szczepionki. Nie odnotowano dziewczynek, które nie zostały zaszczepione z powodu przeciwskazań zdrowotnych. Liczba dziewczynek, których rodzice nie wyrazili zgody na szczepienie – 7.
W 2018 roku szczepienia przeciw HPV adresowane były do 32 dziewcząt. Do Programu zgłosiło się 21 dziewcząt , co stanowi 65,62% populacji zaplanowanej do udziału w Programie, które otrzymały 3 dawki szczepionki. Nie odnotowano dziewczynek, które nie zostały zaszczepione z powodu przeciwskazań zdrowotnych oraz których rodzice nie wyrazili zgody na szczepienie.
W 2019r. szczepienia przeciw HPV adresowane były do 16 dziewcząt. Do Programu zgłosiło się 12 dziewcząt , co stanowi 75% populacji zaplanowanej do udziału w Programie, które otrzymały 2 dawki szczepionki. Nie odnotowano dziewczynek, które nie zostały zaszczepione z powodu przeciwskazań zdrowotnych. Liczba dziewczynek, których rodzice nie wyrazili zgody na szczepienie – 2.
Wykonywanie szczepień ochronnych przeciwko HPV w populacji dziewcząt w połączeniu z edukacją profilaktyczną w przyszłości powinno znaczącą wpłynąć na obniżenie zachorowalności na raka szyjki macicy.
W 2021r. szczepienia HPV adresowane były do 31 dziewcząt. Do programu zgłosiło się 19 dziewcząt, co stanowi 61,29% populacji zaplanowanej do udziału, które otrzymały dawki szczepionki. Nie odnotowano dziewczynek, które nie zostały zaszczepione z powodu przeciwskazań zdrowotnych oraz których rodzice nie wyrazili zgody na szczepienie.
________________________________
1) Należy opisać, czy założony cel główny oraz cele szczegółowe zostały osiągnięte oraz w jakim stopniu nastąpiła realizacja
poszczególnych celów ze wskazaniem przyczyn, dla których niemożliwa była ewentualna pełna realizacja. Opis stopnia realizacji celów
powinien uwzględniać informacje na temat wartości mierników efektywności realizacji programu polityki zdrowotnej.
2) Należy wymienić wszystkie wdrożone interwencje w danej populacji docelowej programu polityki zdrowotnej.
3) W zakresie monitorowania, w przypadku programów polityki zdrowotnej, których realizację rozpoczęto w dniu 30 listopada 2017 r. lub
po tym dniu, należy wskazać liczbę osób zakwalifikowanych do udziału w programie polityki zdrowotnej, a także liczbę osób, które nie
zostały objęte działaniami programu polityki zdrowotnej z przyczyn zdrowotnych lub z innych powodów (ze wskazaniem tych powodów),
liczbę osób, które z własnej woli zrezygnowały w trakcie realizacji programu polityki zdrowotnej. W przypadku programów, których
realizację rozpoczęto przed dniem 30 listopada 2017 r., dane wskazane w zdaniu poprzedzającym należy podać, o ile są dostępne. Należy
opisać wyniki przeprowadzonej oceny jakości, w tym przedstawić zbiorcze wyniki, np. wyrażony w procentach stosunek opinii
pozytywnych do wszystkich wypełnionych przez uczestników programu polityki zdrowotnej ankiet satysfakcji z udziału w programie
polityki zdrowotnej. W przypadku programów polityki zdrowotnej, dla których okres realizacji został określony na czas dłuższy niż jeden
rok, powinno się przedstawić wyniki monitorowania z podziałem na poszczególne lata realizacji.
W zakresie ewaluacji należy ustosunkować się do efektów zdrowotnych uzyskanych i utrzymujących się po zakończeniu programu polityki
zdrowotnej, m. in. na podstawie wcześniej określonych mierników efektywności odpowiadających celom programu polityki zdrowotnej.
W zależności od charakteru programu polityki zdrowotnej należy przedstawić rezultaty możliwe do oceny w momencie składania raportu
końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej (krótko- i długoterminowe).
 
 
Koszty realizacji programu polityki zrowotnej:4)
Rok realizacji programu polityki zdrowotnej: 2017
Źródło finansowania5)
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
  1. środki własne
9 834,00zł
 
2.
 
 
 
Rok realizacji programu polityki zdrowotnej: 2018
 
Źródło finansowania5)
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
  1. środki własne
3282,60zł
 
  1. 2.środki Narodowego Funduszu zdrowia
8090,40zł
 
Koszty jednostkowe realizacji programu polityki zdrowotnej:6)
 
1.Przeprowadzenie spotkania edukacyjno-zdrowotnego 600,00zł
2. Koszty kwalifikacji do szczepienia i podania szczepionki (przed każdym podaniem dawki szczepionki) / osoba – 20,00zł
3. Koszty I dawki szczepionki / osoba - 151,00zł
4. Koszty II dawki szczepionki / osoba - 151,00zł
5. Koszty III dawki szczepionki / osoba - 151,00zł
 
 
 
Koszty jednostkowe realizacji programu polityki zdrowotnej:6)
 
1.Przeprowadzenie spotkania edukacyjno-zdrowotnego 600,00zł
2. Koszty kwalifikacji do szczepienia i podania szczepionki (przed każdym podaniem dawki szczepionki) / osoba – 20,00zł
3. Koszty I dawki szczepionki / osoba - 151,00zł
4. Koszty II dawki szczepionki / osoba - 151,00zł
5. Koszty III dawki szczepionki / osoba - 151,00zł
 
 
Rok realizacji programu polityki zdrowotnej: 2019
 
Źródło finansowania5)
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
  1. środki własne
9240,00zł
 
 
 
 
 
Koszty jednostkowe realizacji programu polityki zdrowotnej:6)
1.Przeprowadzenie spotkania edukacyjno-zdrowotnego - 600,00zł
2. świadczenie związane z przeprowadzeniem indywidualnych rozmów edukacyjnych z pacjentami przed podaniem dawki szczepionki / osoba – 15,00zł
3. Koszty dawki szczepionki / osoba - 345,00zł
 
Cały okres realizacji programu polityki zdrowotnej lata 2017-2019
Źródło finansowania5)
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
1.środki własne
22356,60
 
2. środki Narodowego Funduszu zdrowia
8090,40zł
 
3.
 
 
 
 
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacje o problemach, które wystąpiły w trakcie realizacji
programu polityki zdrowotnej:5),7)
Opis podjętych działań modyfikujących:8)
Problem 1:
Działanie modyfikujące: nie podjęto
Problem 2:
Działanie modyfikujące:
Problem 3:
Działanie modyfikujące:
 
 
 
Rok realizacji programu polityki zdrowotnej: 2021
 
Źródło finansowania5)
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
  1. środki własne
26400,00zł
 
 
 
 
 
Koszty jednostkowe realizacji programu polityki zdrowotnej:6)
1.Przeprowadzenie kampanii edukacyjno –informacyjnej - 500,00zł
2.Koszt szczepionki, badanie kwalifikacyjne, koszt iniekcji – 25900,00zł
 
Cały okres realizacji programu polityki zdrowotnej lata 2017-2021
Źródło finansowania5)
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
1.środki własne
48756,60
 
2. środki Narodowego Funduszu zdrowia
8090,40zł
 
3.
 
 
 
 
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacje o problemach, które wystąpiły w trakcie realizacji
programu polityki zdrowotnej:5),7)
Opis podjętych działań modyfikujących:8)
Problem 1:
Działanie modyfikujące: nie podjęto
Problem 2:
Działanie modyfikujące:
Problem 3:
Działanie modyfikujące:
Łęknica
Miejscowość
…………………10.11.2022………
Data sporządzenia raportu końcowego
z realizacji programu polityki
zdrowotnej
M.Chojnacka.
oznaczenie i podpis osoby
sporządzającej raport końcowy z
realizacji programu polityki
zdrowotnej9)
…………………………………………
Data akceptacji raportu końcowego z
realizacji programu polityki zdrowotnej
………………………………………..
oznaczenie i podpis osoby
akceptującej raport końcowy z realizacji
programu polityki zdrowotnej9)
____________________________________
4) W przypadku realizacji programu polityki zdrowotnej w raporcie końcowym z realizacji programu polityki zdrowotnej należy przedstawić informację dla każdego kalendarzowego roku realizacji programu polityki zdrowotnej.
5) Odpowiednio rozszerzyć w przypadku większej liczby źródeł finansowania albo problemów.
6) Należy przedstawić poniesione koszty jednostkowe w przeliczeniu na pojedynczego uczestnika programu polityki zdrowotnej, tam gdzie
każdemu oferowany był dokładnie ten sam zakres interwencji. W programach złożonych, zakładających wieloetapowość interwencji, należy
przedstawić koszty w rozbiciu na poszczególne świadczenia zdrowotne, które oferowane były w ramach programu polityki zdrowotnej.
7) Należy opisać trudności, które zostały zweryfikowane w trakcie realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposoby, w jaki zostały
rozwiązane. Należy opisać krytyczne aspekty, przez które planowane interwencje w ramach programu polityki zdrowotnej lub część tych
interwencji nie mogły być zrealizowane.
8) Wypełnić odpowiednio albo wpisać „nie podejmowano”.
9) Oznaczenie powinno zawierać imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marlena
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-17 10:55:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-17 10:55:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-17 14:03:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
193 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony