Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

RODO

Szczegóły informacji

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL oraz prowadzeniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji rejestru obywateli Ukrainy

Informacja ogłoszona dnia 2022-03-23 08:01:04 przez Dawid Śliwiński

Akapit nr 1 - brak tytułu

Mimo że Ukraina leży poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) i nie stosuje się w niej Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), wobec każdej osoby, która przekracza granicę polską, stosowane są polskie i europejskie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
Zapoznaj się z klauzulą informacyjną, w której znajdziesz informację o tym, jakie dane osobowe obywateli Ukrainy będą przetwarzane w związku z nadaniem numeru PESEL oraz zarejestrowaniem w rejestrze obywateli Ukrainy (podstawa prawna: Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).
 
Czym jest numer PESEL
To jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który jednoznacznie identyfikuje osobę fizyczną. Numer PESEL zawiera:
 • datę urodzenia,
 • numer porządkowy,
 • oznaczenie płci
 • liczbę kontrolną.
Numer ten identyfikuje osobę fizyczną np. w systemach informatycznych: ochrony zdrowia, ubezpieczeniowych i oświatowych.

Czym jest rejestr obywateli Ukrainy
Jest to rejestr prowadzony przez ministra właściwego ds. informatyzacji. Zarejestrowani są w nim obywatele Ukrainy:
 • którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium drugiego z tych państw,
 • którym nadano numer PESEL na ich wniosek.
Kim jest administrator danych
Administratorami są:
 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ( 68-208 Łęknica, Żurawska 1 ) – w zakresie rejestracji danych w rejestrze PESEL
 2. Minister Cyfryzacji, z siedzibą w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskie 1/3:
 3. odpowiada za nadawanie numeru PESEL oraz utrzymanie i rozwój rejestru PESEL,
 4. prowadzi rejestr obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL.
 5. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, z siedzibą w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitych zasad postępowania w kraju w ramach ewidencji ludności.
Kontakt z administratorem
Z administratorem – wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta możesz się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji możesz się skontaktować:
 • mailowo na adres: ,
 • pisemnie na adres siedziby administratora: Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa,
 • na adres korespondencyjny: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować:
 • mailowo na adres: ,
 • pisemnie na adres siedziby administratora: ul Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa.
Kontakt z inspektorem ochrony danych
 1. Administrator – wójt, burmistrz lub prezydent miasta wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować poprzez iod(małpa)umleknica.pl, lub telefonicznie 683624702;
 2. Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:
 3. pisemnie na adres: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa,
 4. mailowo na adres: .
 5. Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować:
Z każdym z wymienionych inspektorów ochrony danych możesz się kontaktować we wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania.
Cel przetwarzania i podstawa prawna
Celem przetwarzania danych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta jest:
 • wprowadzenie twoich danych do rejestru PESEL,
 • udostępnianie ich w ramach tego rejestru.
Celem przetwarzania danych przez Ministra Cyfryzacji jest:
 • utrzymanie i rozwój rejestru PESEL,
 • prowadzenie rejestru obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL,
 • udostępnianie danych w ramach tego rejestru.
Celem przetwarzania danych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jest:
 • sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem ewidencji ludności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Podstawa prawna: obowiązek prawny ciążący na administratorze w związku z przepisem szczególnym ustawy.

Odbiorcy danych
Odbiorcami danych zgromadzonych w rejestrze PESEL są:
 1. Centralny Ośrodek Informatyki – na podstawie powierzenia przez Ministra Cyfryzacji;
 2. Podmioty:
 3. służby; organy administracji publicznej; sądy i prokuratura; komornicy sądowi; państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych;
 4. osoby i jednostki organizacyjne, jeżeli wykażą w tym interes prawny;
 5. osoby i jednostki organizacyjne, jeżeli wykażą w tym interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania twojej zgody;
 6. jednostki organizacyjne, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli dane po wykorzystaniu zostaną przez te jednostki tak zmienione, że nie będzie możliwe ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą;
 7. osoby i jednostki organizacyjne, jeżeli wykażą, że dane posłużą do weryfikacji danych adresowych i/albo zgonu;
 8. podmioty odpowiedzialne za system identyfikacji elektronicznej oraz wydające środki identyfikacji elektronicznej w systemie identyfikacji elektronicznej ‒ w celu wydania środka identyfikacji elektronicznej (czyli narzędzia, którym możesz potwierdzić swoją tożsamość w Internecie);
 9. kwalifikowani dostawcy usług zaufania, świadczący kwalifikowane usługi podpisu elektronicznego wpisani do rejestru.
Dane powyższym podmiotom udostępniają:
 • wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
 • Minister Cyfryzacji,
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
zgodnie z ich właściwością.
Dane osobowe zgromadzone w rejestrze obywateli Ukrainy udostępniane są:
 • Policji,
 • Straży Granicznej,
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Agencji Wywiadu,
 • Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Służbie Wywiadu Wojskowego,
 • Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu,
 • Służbie Ochrony Państwa,
 • Urzędowi do spraw Cudzoziemców,
 • ministrowi właściwemu do spraw pracy,
 • ministrowi właściwemu do spraw rodziny,
 • Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,
 • organowi właściwemu w sprawie świadczeń rodzinnych.
Jak długo będą przechowywane dane
Dane z rejestru PESEL, jak i z rejestru obywateli Ukrainy, nie będą usuwane.
Jakie masz prawa
Przysługuje ci prawo do:
 • dostępu do twoich danych oraz danych osób, nad którymi sprawujesz opiekę prawną (np. dzieci),
 • żądania ich sprostowania.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
Źródło pochodzenia danych osobowych
Dane do rejestru PESEL wprowadza organ gminy.
Dane do rejestru obywateli Ukrainy wprowadza organ gminy.
 
Obowiązek podania danych
Podanie danych jest obowiązkiem, który wynika z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dawid
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-23 08:00:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-23 08:01:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2304 raz(y)