ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Podstawy prawne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zarządzenie nr 75.2015 Burmistrza Łęknicy

Informacja ogłoszona dnia 2015-06-09 10:59:12 przez Dawid Śliwiński

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE  Nr 75.2015
BURMISTRZA ŁĘKNICY
z dnia 8 czerwca 2015 r.
 
 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Łęknickiej Karty Dużej Rodziny oraz określenia jej wzoru.
 
            Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 6 Uchwały Nr VIII.38.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Łęknica Programu Łęknicka Karta Dużej Rodziny, zarządza się, co następuje:
            § 1. Wprowadza się Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Łęknickiej Karty Dużej Rodziny stanowiący  załączniki Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
            § 2. Określa się wzór Łęknickiej Karty Dużej Rodziny stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
            § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Łęknica.
            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz Łęknicy
Piotr Kuliniak
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania
z Łęknickiej Karty Dużej Rodziny oraz określenia jej wzoru
 
I. Zasady przyznawania Karty
 
      § 1. 1. Łęknicka Karta Dużej Rodziny, zwana w dalszej części Kartą, jest imiennym dokumentem potwierdzającym uprawnienie do korzystania z ulg, zwolnień i preferencji przewidzianych w Programie przyznającym uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych pod nazwą Łęknicka Karta Dużej Rodziny, zwanym dalej Programem.
2. Z ulg objętych programem może skorzystać cała rodzina, jak również poszczególni członkowie oddzielnie.
3. Kartę wydaje się w formie plastikowej karty zawierającej numer karty, imię i nazwisko osoby uprawnionej oraz termin ważności.
4. Karta jest własnością Gminy Łęknica.
      § 2. 1. Uzyskanie Karty odbywa się na wniosek złożony w Urzędzie Miejskim w Łęknicy; wzór wniosku wraz z wymaganymi dokumentami określa załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Wnioskodawca przedkłada oryginały dokumentów, z których pracownik na stanowisku do spraw społecznych sporządza i uwierzytelnia kopie przedstawionych dokumentów; oświadczenie o kontynuowaniu nauki składa się w formie oryginału, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
3. Wniosek o wydanie Karty może złożyć:
1) rodzic dziecka/ opiekun prawny;
2) pełnoletni członek rodziny;
3) rodzic zastępczy wobec swoich podopiecznych.
4. Zmiany danych zawartych we wniosku złożonym przez wnioskodawcę, które nastąpiły w okresie, na który została przyznana Karta, nie mają wpływu na uprawnienia wynikające z Karty.
5. Uprawnienia do uzyskania Karty ustala się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
      § 3. Karty nie przyznaje się:
1) rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2) rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu mu dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.
II. Zasady wydawania Karty
      § 4.1. Karta wydawana będzie bezpłatnie na okres:
1) małoletniemu dziecku  – nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia,
2) pełnoletniemu dziecku – nie dłużej niż do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej zgodnie z terminem wskazanym w oświadczeniu, maksymalnie jednak do ukończenia 25 roku życia,
3) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji w wieku powyżej 18 roku życia – nie dłużej niż na okres ważności orzeczenia,
4) dziecku umieszczonemu w rodzinie zastępczej – nie dłużej niż na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej,
5) rodzicom sprawującym opiekę nad dziećmi - do czasu, gdy uprawnienie przysługuje co najmniej jednemu dziecku, spośród dzieci, o których mowa w punktach 1- 4.
 
2. Po upływie wyżej wskazanych terminów członek rodziny wielodzietnej będzie mógł wystąpić ponownie z wnioskiem o przyznanie kart, pod warunkiem, że będzie spełniał warunki uprawniające do korzystania z programu.
 
3. Odbiór Karty następuje w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęknicy pok. 104. O terminie odbioru Karty osoba uprawniona zostanie powiadomiona telefonicznie lub e-mailem, a w przypadku braku adresu e-mail lub telefonu informacja zostanie przesłana na adres zamieszkania wnioskodawcy.
                  § 5. 1. O fakcie utraty lub zniszczenia karty należy niezwłocznie poinformować pisemnie Urząd Miejski w Łęknicy.
2. Ponowne wydanie Karty następuje na wniosek. Wniosek wymaga uzupełnienia tylko o dane osoby, której Karta została utracona lub zniszczona. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 3 do regulaminu.
3. Karta, której zniszczenie lub utrata została zgłoszona do Urzędu Miejskiego, podlega anulowaniu, przez wprowadzenie do systemu informatycznego Wykaz numerów Kart aktualnych informacji o anulowaniu Karty oraz przez odcięcie jednego z rogów zniszczonej Karty o powierzchni co najmniej 1 m2.
III. Zasady korzystania z Karty
      § 6. W przypadku osób pełnoletnich Karta ważna jest z dowodem osobistym. W przypadku dzieci w wieku szkolnym Karta ważna jest z legitymacją szkolną. W pozostałych przypadkach Karta jest ważna po złożeniu oświadczenia ustnego potwierdzającego fakt sprawowania opieki nad dzieckiem.
      § 7. Osoby uprawnione do Korzystania z Karty nie mogą jej użyczać osobom trzecim pod rygorem cofnięcia przyznanych uprawnień.
      § 8. 1. Podmiot nie będący jednostką organizacyjną Gminy, który w ramach prowadzonej działalności wyraża wolę przystąpienia do Programu – zwany w dalszej części Partnerem Programu -  składa Formularz zgłoszenia podmiotu jako Partnera Programu Łęknicka Karta Dużej Rodziny, którego wzór stanowi załącznik Nr 4.
2. Burmistrz Łęknicy zawiera z Partnerem Programu porozumienie.
3. Partnerzy Programu informują o udziale w Programie poprzez umieszczenie w swoich siedzibach informacji Tu honorujemy Łęknickie Karty Dużej Rodziny oraz mogą umieszczać taką informację na swoich materiałach informacyjnych i promocyjnych; wzór informacji stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego Regulaminu.
4. W celach informacyjnych dla Partnerów Programu w Biuletynie Informacji Publicznej umieszczony zostanie Wykaz numerów Kart aktualnych.
5. Wszelkie koszty związane z przyznaniem uprawnień dla posiadaczy Kart ponosi we własnym zakresie Partner Programu, któremu z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia finansowe wobec Gminy.
IV. Postanowienia końcowe
      § 9. Pracownik na stanowisku do spraw społecznych:
1)  sporządza sprawozdania półroczne – do dnia 31 lipca i sprawozdania roczne – do dnia 31 stycznia obejmujące w szczególności dane dotyczące:
a) liczby wydanych kart,
b) liczby rodzin biorących udział w Programie, z uwzględnieniem podziału na liczbę dzieci w tych rodzinach, z podaniem wieku dzieci,
c) liczby pozyskanych podmiotów nie powiązanych strukturalnie i kapitałowo z samorządem Gminy Łęknica, będących Partnerami Programu,
2) prowadzi aktualny wykaz ulg, zwolnień i preferencji przysługujących członkom rodzin wielodzietnych, który udostępnia oraz umieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy;
3) umieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy Wykaz numerów Kart aktualnych.
        § 10. Zmiana regulaminu nie stanowi przesłanki do wniesienia jakichkolwiek roszczeń ze strony użytkowników Karty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-06-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-06-09 10:56:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-06-09 10:59:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-06-09 11:09:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1941 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony