ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XL sesji Rady Miejskiej w Łęknicy, która odbędzie się w czwartek 30 listopada 2017 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-23 14:44:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

            Łęknica, dnia 23 listopada 2017r.     
 
                                                                             
 
                                                                                                                                                                                                                                                         Mieszkańcy Łęknicy
           
 
 
RM.0002.40.2017
 
 
Zaproszenie
 
            Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1875) oraz §26 ust.1 Statutu Gminy Łęknica, zapraszam na XL sesję Rady Miejskiej w Łęknicy, która odbędzie się w czwartek 30 listopada 2017r., o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 
Porządek obrad sesji:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o działalności Burmistrza.
 3. Zapytania i interpelacje.
 4. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Łęknica.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Inrtegracji Społecznej w Łęknicy na 2018r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad i trybu przyznawania nagród dla sportowców za osiągnięte wyniki sportowe.
 10. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej, Burmistrza, Urzędu Skarbowego dotyczące analizy oświadczeń majątkowych.
 11. Wnioski i informacje.
 12. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.
 13. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
 
                                                                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                 
                                                                                                       Andrzej Marszałek       

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dagmara Malik Data wytworzenia informacji: 2017-11-23 14:30:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Cielińska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-23 14:44:18
Wprowadził informację do BIP: Dagmara Malik Data udostępnienia informacji: 2017-11-23 14:44:31
Osoba, która zmieniła informację: Dagmara Malik Data ostatniej zmiany: 2017-11-23 14:45:27
Artykuł był wyświetlony: 487 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Łęknicy, która odbędzie się w piątek 29 września 2017 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-22 10:54:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Łęknica, dnia 21 września 2017r.
 
 
Wszyscy Mieszkańcy
RM.0002.38.2017
 
Zaproszenie
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2016r. Poz. 446 z późn. zm.) oraz §26 ust. 1 Statutu Gminy Łęknica zapraszam na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Łęknicy, która odbędzie się w piątek 29 września 2017 r.
o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 
 
 
 
Porządek obrad sesji:
                  1. Otwarcie sesji.
                  2. Informacja o działalności Burmistrza.
                  3. Zapytania i interpelacje.
                  4. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
                  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Łęknica.
                  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargi Prokuratora Rejonowego w Żarach na uchwałę Nr XLVII/285/20102 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łęknicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych należności stanowiących dochód budżetu Gminy Łęknica instrumentem płatniczym.
9. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku.
10. Przyjecie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
11. Wnioski i informacje.
12. Przyjęcie protokołów z XXXV, XXXVI i XXXVII sesji.
                  13. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
                /.../                   
Andrzej Marszałek    
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dagmara Malik Data wytworzenia informacji: 2017-09-22 10:45:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dagmara Malik Data wprowadzenia do BIP 2017-09-22 10:54:08
Wprowadził informację do BIP: Dagmara Malik Data udostępnienia informacji: 2017-09-22 10:54:14
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2017-09-27 12:12:24
Artykuł był wyświetlony: 1919 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. ogłasza nabór na stanowisko pracy: Strażnik w Parku Krajobrazowym "Łuk Mużakowa"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-21 14:21:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY
 
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. ogłasza nabór na stanowisko pracy:
 
Strażnik w Parku Krajobrazowym „Łuk Mużakowa”
 
Wymiar etatu: pełny
Ilość stanowisk: 1
Miejsce pracy: biuro Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa”: ul. Wojska Polskiego 2, 68-208 Łęknica; teren województwa lubuskiego
 
Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie średnie;
 2. Minimum rok stażu pracy;
 3. Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. Brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 6. Umiejętność obsługi komputera ze znajomością programów: MS Office, poczty elektronicznej, Internetu;
 7. Prawo jazdy kategorii B;
 8. Nieposzlakowana opinia.
Wymagania dodatkowe:
 1. Preferowane wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe – biologia, geografia, geologia, leśnictwo, ochrona środowiska, architektura krajobrazu, etnologia, gospodarka przestrzenna, ochrona dóbr kultury, ogrodnictwo, rolnictwo, turystyka i rekreacja;
 2. Zamiłowanie do pracy z przyrodą i jej ochroną;
 3. Umiejętność planowania i organizowania pracy w jednostce terenowej;
 4. Kreatywność i umiejętność tworzenia nowych rozwiązań w procesie pracy;
 5. Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 6. Postawa zgodna z etyką urzędniczą;
 7. Komunikatywność, wysoka kultura osobista, zdolność zapobiegania konfliktom;
 8. Uczciwość, rzetelność, obowiązkowość, dyspozycyjność.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Ochrona przyrody na terenie Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa” (PK ”ŁM”) zgodnie
  z ustawą  o ochronie przyrody oraz rozporządzeniem o utworzeniu Parku.
 2. Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz ich siedlisk, a także zasługujących na ochronę tworów  i składników przyrody nieożywionej na terenie PK ”ŁM” oraz prowadzenie monitoringu przyrodniczego.
 3. Dokonywanie identyfikacji i oceny istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych
  i zewnętrznych PK”ŁM” oraz wnioskowanie o podejmowanie działań mających na celu eliminowanie lub ograniczenie tych zagrożeń i ich skutków, a także innych działań w celu poprawy funkcjonowania i ochrony PK”ŁM”.
 4. Sporządzanie i gromadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonych zadań z zakresu przyrody oraz wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych.
 5. Prowadzenie edukacji przyrodniczej w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa, a także promowanie wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych Parku.
 6. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony przyrody.
 7. Kontrola przestrzegania zakazów i ograniczeń w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu.
 8. Przygotowywanie wniosków, opinii i projektów odpowiedzi dotyczących planowanej działalności gospodarczej i innych zamierzeń wymagających uzgodnienia z organami ochrony przyrody.
 9. Udział w organizowaniu konkursów, spotkań, seminariów i konferencji tematycznie związanych z funkcjonowaniem i ochroną Parku oraz aktywne uczestnictwo.
 10. Przygotowywanie wystaw i ekspozycji promujących walory PK”ŁM” oraz aktywne w nich uczestniczenie.
 11. Prowadzenie i stałe uzupełnianie archiwum fotograficzno-kartograficznego PK”ŁM”.
 12. Udział w seminariach, konferencjach i spotkaniach tematycznie związanych z ochroną przyrody i środowiska, a także z innymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania
  i działalności ZPKWL.
 13. Wykonywanie zadań wynikających z działalności statutowej i bieżących potrzeb na terenie województwa lubuskiego.
 14. Ścisłe przestrzeganie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz procedur kontroli finansowej ZPKWL.
 15. Porządkowanie i przygotowywanie akt w celu ich zarchiwizowania w biurze Parków, zgodnie
  z „Instrukcją o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego”.
 16. Wykonywanie innych poleceń przełożonych, związanych z zajmowanym stanowiskiem pracy.
Warunki pracy
 
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Wykonywanie pracy terenowej z zakresu ochrony przyrody (w tym lustracje, monitoringi, inwentaryzacje), prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz praca biurowa.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Miejscem pracy jest biuro i teren Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa”, teren pozostałych parków krajobrazowych województwa lubuskiego oraz teren województwa lubuskiego. Charakter pracy wymaga wyjazdów terenowych, z uwzględnieniem pracy na wysokości, wykonywanie pracy biurowej przy pomocy urządzeń: komputera, faxu, kserokopiarki, itp.
Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych: powyżej 6%.
 
Wymagane dokumenty:
 1. CV i list motywacyjny - powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone własnoręcznie podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)";
 2. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 3. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu  z pełni praw publicznych;
 4. Oświadczenie (o niekaralności), że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
 5. Kopia dyplomu, świadectwa potwierdzającego wykształcenie;
 6. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i zatrudnienie (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, można dołączyć referencje lub opinie z poprzednich miejsc pracy);
 7. Kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty i inne dotyczące umiejętności zawodowych);
 8. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku
  (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy).
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.
 
Miejsce i termin składania dokumentów:
 
Wymagane dokumenty, w zamkniętej kopercie i umieszczonym na niej dopiskiem: „Na stanowisko pracy – Strażnik w Parku Krajobrazowym „Łuk Mużakowa” należy składać osobiście
w sekretariacie siedziby Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. ul. Fr. Walczaka 25, w godzinach urzędowania tj. w poniedziałki od godz. 800-1600, od wtorku do piątku od godz. 730-1530 lub drogą pocztową na adres:
 
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego
ul. Fr. Walczaka 25
66 – 400 Gorzów Wlkp.
 
Termin składania dokumentów upływa z dniem 28 września 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).
 
Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o wynikach konkursu będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.zpkwl.ires.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. ul. Fr. Walczaka 25.
 
Dodatkowe informacje pod nr tel. (95) 782-20-12
 
 
Alina Jągowska
p.o. Dyrektor
Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp.

Załączniki

 • Nabór (PDF, 1.5 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-09-21 14:23:30 | Data wytworzenia informacji: 2017-09-21 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Dżumyło Data wytworzenia informacji: 2017-09-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Dżumyło Data wprowadzenia do BIP 2017-09-21 14:21:36
Wprowadził informację do BIP: Joanna Dżumyło Data udostępnienia informacji: 2017-09-21 14:26:43
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Dżumyło Data ostatniej zmiany: 2017-09-22 09:17:56
Artykuł był wyświetlony: 605 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE Nr 313. 2017 BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 11 września 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na świadczenie gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łęknica, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów ze sfinansowaniem usługi z budżetu Gminy Łęknica

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-11 13:08:52

Zapraszam na XXXV Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej w Łęknicy, która odbędzie się w piątek 18 sierpnia 2017 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-11 11:31:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Łęknica, dnia 10 sierpnia 2017 r.
                               
            
 
Mieszkańcy Łęknicy
 
RM.0002.35.2017
Zaproszenie
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz  § 26 ust. 4 Statutu Gminy Łęknica
 
        zapraszam
 
na XXXV Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej w Łęknicy,
która odbędzie się w piątek 18 sierpnia 2017 r. o godz. 9:00
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 
 
Proponowany porządek obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Łęknicy:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej.
 4. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
Przewodniczcy Rady Miejskiej w Łęknicy
/-/ Andrzej Marszłek
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Dżumyło Data wytworzenia informacji: 2017-08-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Dżumyło Data wprowadzenia do BIP 2017-08-11 11:31:59
Wprowadził informację do BIP: Joanna Dżumyło Data udostępnienia informacji: 2017-08-11 11:32:15
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Dżumyło Data ostatniej zmiany: 2017-08-11 11:32:15
Artykuł był wyświetlony: 576 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina: 16 maja upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-04-29 08:52:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Aby otrzymać dopłaty bezpośrednie trzeba wypełnić wniosek wraz z załącznikami i złożyć go w Biurze Powiatowym ARiMR. Wniosek można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową lub pocztą elektroniczną.
Każdy rolnik, który ubiegał się o przyznanie płatności bezpośrednich w zeszłym roku, otrzymał z Agencji wstępnie wypełniony tzw. wniosek spersonalizowany.
Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok można pobrać także na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl lub wypełnić e-wniosek.
Wcześniejsze złożenie wniosku pozwoli na szybką jego ocenę oraz da możliwość na poprawienie ewentualnych błędów w terminie umożliwiającym przyznanie płatności bezpośrednich. Jeśli okaże się, że złożony wniosek jest niekompletny, kierownik Biura Powiatowego ARiMR, niezwłocznie po jego otrzymaniu, informuje rolnika o stwierdzonych brakach oraz o skutkach ich nieusunięcia w terminie
do 10 czerwca 2016r.
W przypadku, gdy rolnik nie usunie braków do 10 czerwca 2016 r., wniosek o przyznanie płatności jest rozpatrywany w zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony.
Kto złoży wniosek o przyznanie płatności obszarowych za 2016 r. do 16 maja może liczyć na otrzymanie ich w pełnej wysokości. Kto nie zdąży złożyć kompletnego wniosku w tym terminie, będzie miał jeszcze szanse zrobić to do 10 czerwca, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne płatności będą pomniejszane o 1%.
W 2016 roku na realizację płatności bezpośrednich zostanie przeznaczona kwota ok. 3,4 mld euro.
Na jednym formularzu wniosku rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie różnych form pomocy.
Agencja przypomina, że rolnicy, którzy posiadają co najmniej 10 ha gruntów ornych muszą stosować dywersyfikację upraw, a rolnicy posiadający powyżej 15 hektarów gruntów ornych dodatkowo są zobowiązani utrzymywać w gospodarstwie obszary proekologiczne (EFA).
 
Więcej informacji na stronie internetowej www.arimr.gov.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2016-04-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2016-04-29 08:52:34
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2016-04-29 08:52:55
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2016-04-29 08:52:55
Artykuł był wyświetlony: 2325 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na Sesje Rady Miejskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-04-19 07:29:05

Zaproszenie na Sesje Rady Miejskiej

 
                                                                                                                                                              Łęknica, dnia 19 kwietnia 2016 r.
              
 
 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
                    W ŁĘKNICY
 
MIESZKAŃCY ŁĘKNICY
 
  RM.0002.18.2016
 
            Uprzejmie informuję i zapraszam do wzięcia udziału w obradach XVIII sesji Rady Miejskiej
w Łęknicy, która odbędzie się w dniu  29 marca 2016 r., o godz. 900 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 
                                                                        Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o działalności Burmistrza.
 3. Zapytania i interpelacje.
 4. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy Łęknica.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Łęknica
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Łęknica do Stowarzyszenia „Aglomeracja Zielonogórska”
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęknica w 2016 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Łęknicy na 2016 rok.
 12. Informacja Burmistrza o udzielanych ulgach w należnościach podatkowych i należnościach mających charakter cywilnoprawny.
 13. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok.
 14. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Łęknica na lata 2011-2015 za 2015 rok.
 15. Sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt za 2015 rok.
 16. Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęknica za 2015 rok.
 17. Sprawozdanie za 2015 rok z realizacji Programu usuwania wyborów zawierających azbest z terenu miasta Łęknicy na lata 2015-2018.
 18. Wnioski i informacje
 19. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 20. Zamknięcie obrad sesji.
 
                 Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                            (-)  Andrzej Marszałek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Michalska Iwona Data wytworzenia informacji: 2016-04-19 07:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalska Iwona Data wprowadzenia do BIP 2016-04-19 07:29:05
Wprowadził informację do BIP: Iwona Kubacka Data udostępnienia informacji: 2016-04-19 07:30:14
Osoba, która zmieniła informację: Iwona Kubacka Data ostatniej zmiany: 2016-04-19 07:30:14
Artykuł był wyświetlony: 1501 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu